Orostider

English version below

Ondskan och brutaliteten är svår att förstå. Det vi kan göra är att stötta och hjälpa våra medmänniskor i denna svåra tid. KI har information på hemsidan när det gäller t ex samarbeten med statliga ryska och belarusiska institutioner. NVS ledning och sektionerna följer läget och finns alltid tillhands för frågor och stöd. Krig i Europa 2022, det är svårt att förstå.

Nu känns coronapandemin plötsligt avlägsen, även fast smittspridningen fortfarande pågår. Vi klarade det bra. Nu är det viktigt att vi träffas igen och att vi bygger vidare på våra kollegiala relationer. Att studenterna samlas och känner samhörighet på campus. Oavsett bakgrund, oavsett åsikt; alla är lika värda.

För ett par veckor sedan hade NVS ombud för lika villkor tillsammans med HR bjudit in till ”Fika för lika”. Föreläsningen handlade om mobbing, kränkningar och trakasserier. Viktiga ämnen att prata om och man lyfte särskilt att vi alla har ett ansvar. Ett ansvar att säga ifrån och att berätta när något i vår närhet som inte är okej händer.

En viktig fråga för KI i år är valen nya vice-rektorer, vice-ordföranden och lärarrepresentanter i kommittéerna, samt lärarrepresentanter till fakultetsnämnden och fakultetsrådet. Alla medarbetare kan nominera kandidater och sedan röstar lärare och forskare. Valberedningens arbete är i full gång och nomineringsförsamlingen där NVS har sex representanter har en viktig roll när slutkandidaterna tas fram. Jag uppmuntrar er att aktivt delta i dessa val under våren och hösten. KI ska även få en ny rektor i mars nästa år, då Ole-Petter Ottersen går i pension. Det valet hanteras av konsistoriet som nyligen tillsatt en sökgrupp för att identifiera kandidater.

Vi är inne i en intensiv ansökningsperiod och många timmar läggs på att formulera idéer i konkurrenskraftiga forskningsplaner. Lycka till med era ansökningar. Jag lovar att signera dem i tid!

Ta hand om er!

Troubled times

Evil and brutality are hard to understand. What we can do is support and help our fellow human beings at this difficult time. KI has information on the website regarding e.g. cooperation with Russian and Belarusian state institutions. NVS management and divisions follow the situation and are always available for questions and support. War in Europe in 2022, it is hard to understand.

Now the coronavirus pandemic suddenly feels distant, even though the spread of infection is still ongoing. We handled it well. Now it is important that we meet again and that we build on our collegial relationships. That students gather and feel connected on campus. Regardless of background, regardless of opinion; everyone is equal.

A couple of weeks ago, NVS’s representative for equal opportunities together with HR had invited to “Fika för lika”. The lecture was about bullying, violations, and harassment. Important topics to talk about and it was highlighted that we all have a responsibility. A responsibility to speak up and to tell when something close to us that is not okay happens.

An important issue for KI this year is the elections of new vice-chancellors, vice-chair and teacher representatives in the committees, as well as teacher representatives to the faculty board and faculty council. All employees can nominate candidates and then teachers and researchers vote. The work of the nomination committee is on-going and the nomination assembly, where NVS has six representatives, has an important role to play in the outcome candidates. I encourage you to actively participate in these elections in the spring and autumn. KI will also have a new vice-chancellor in March next year, when Ole-Petter Ottersen retires. That choice is handled by KI’s board (konsistoriet), who recently set up a search group to identify candidates.

We are in an intensive application period and many hours are spent formulating ideas in competitive research plans. Good luck with your applications. I promise to sign them on time!

Take care!

0 comments

Related posts

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories