Doktorandernas svar gör oss bättre

In English below

I rapporten Exit Poll for Doctoral Students 2013–2016 har våra nyexaminerade doktorers uppfattning om forskarutbildningen vid Karolinska Institutet sammanställts. Resultaten i rapporten har jämförts med motsvarande resultat från 2008–2012.

Det är glädjande att se att jämförelsen så tydligt visar en positiv utveckling:

Fler är nöjda med sin forskarutbildning (92 procent 2016 jämfört med 87 procent 2008–2012).

Fler skulle rekommendera sin handledare till blivande doktorander (93 procent 2016 jämfört med 73 procent 2008–2012).

Och fler är nöjda med stödet från institutionens studierektor och administratörer.

Självklart måste vi även ta kritik och missförhållanden som framkommer i rapporten på stort allvar. Det är vårt absoluta ansvar som universitet.

Handledare måste få grönt ljus

Vi ser att 14 procent av doktoranderna i 2016 års Exit poll någon gång under sin forskarutbildning har upplevt någon typ av ojämlik behandling, diskriminering, kränkande särbehandling och/eller trakasserier. Detta är en lägre siffra än tidigare år, och visar att åtgärder som har satts in har gett resultat. Men vi kan inte nöja oss med det. Ojämlikhet, diskriminering och trakasserier är något vi ständigt måste följa upp och motverka. En god akademisk arbetsmiljö är en förutsättning för kvalitet i såväl utbildning som forskning.

Karolinska Institutet tar nu flera steg på vägen mot kvalitetsförbättringar. Styrelsen för forskarutbildning har sedan hösten 2017 infört en ny åtgärd kallad ”grönt ljus”. Syftet med grönt ljus är att säkerställa att det finns förutsättningar för en god forskarutbildning för samtliga doktorander. För att få grönt ljus måste institutionen godkänna att en handledare ska få initiera ett nytt doktorandprojekt och rekrytera en ny doktorand. Institutionen gör en bedömning av huvudhandledarens lämplighet, bland annat tidigare track-record och om det finns tid för handledaren att handleda en ny doktorand. Institutionerna bedömer även om det finns finansiella resurser för att ta emot en doktorand.

Viktig del för Strategi 2030

Efter genomgången forskarutbildning vid Karolinska Institutet ska en doktorand ha en hög kompetens inom medicinsk vetenskap och vetenskaplig metodik, samt vetenskaplig spetskompetens inom det forskningsfält som avhandlingen behandlar.

Vi ser hur viktigt det är att fråga doktoranderna om detta mål har kunnat uppnås. Det ger oss som universitet mycket värdefull information om hur vi ständigt kan utveckla, förbättra och stärka kvaliteten i vår forskarutbildning. Exit Poll ger oss ett kraftfullt verktyg och kommer att vara en viktig del i vårt arbete med Strategi 2030. Till 2030 – och helst ännu tidigare – ska Karolinska Institutet ha en lika stark internationell position för sin grundutbildning och forskarutbildning, som för sin forskning.

In English: 

Our doctoral students’ responses make us better

The results of the Exit Poll for Doctoral Students 2013–2016 survey presents our recently graduated PhDs’ opinion of doctoral education at Karolinska Institutet. The results are compared with the corresponding results from 2008–2012.

It is gratifying to see that the results so clearly show a positive development.

More are satisfied with their doctoral education in 2016 (92 per cent compared to 87 per cent in 2008–2012).

More would recommend their supervisors to doctoral students (93 per cent in 2016 compared to 73 per cent in 2008–2012).

And more are satisfied with their department’s director of doctoral studies and administrators.

It goes without saying that we also have to accept criticism and the shortcomings that come out in the report very seriously. That is our absolute responsibility as a university.

Green light to ensure quality

We see that 14 per cent of the doctoral students in 2016’s Exit Poll have at some time during their doctoral education experienced some kind of unequal treatment, discrimination, bullying and/or harassment. This is a lower figure than in previous years and shows that measures that have been taken have given results. But we cannot be satisfied with that. Inequality, discrimination and harassment are matters that must be constantly followed up and prevented. A good academic environment is a prerequisite for quality in both education and research.

Karolinska Institutet is now taking several steps towards quality improvement. From autumn 2017 the Board of Doctoral Education has introduced a new measure called “green light”, the purpose of which is to ensure that prerequisites exist for good doctoral education for all doctoral students. In order to be given a green light the department must give its approval for a supervisor to initiate a new doctoral student project and recruit a new doctoral student. The department makes an assessment of the main supervisor’s suitability, including his or her track record and whether he or she has time to supervise a doctoral student. The departments also assess whether they have the financial resources to receive a doctoral student.

Important for our Strategy 2030

After completing doctoral education at Karolinska Institutet, a doctoral student shall have high competence in medical science and scientific methods and cutting-edge scientific competence in the field of research that their thesis concerns.

We can see how important it is to ask the doctoral students if this goal has been attained. This gives us as a university a great deal of information about how we can constantly develop, improve and strengthen the quality of our doctoral education. The Exit Poll gives us a powerful tool and will be an important part of our work on Strategy 2030. By 2030 – and preferably even sooner – Karolinska Institutet is to have as strong an international position for its education as for its research.

0 comments

Related posts