Välkomna till en ny termin – ta vara på möjligheterna att lära känna KI

English version below

I dag, måndag den 16 januari, är det start för vårterminen 2023 här vid Karolinska Institutet. Jag vill passa på att hälsa alla studenter varmt välkomna – både ni som redan är inskrivna och hunnit studera en tid och ni som är helt nya. Jag är säker på att de allra, allra flesta av er kommer att se tillbaka på tiden vid KI som ljus, spännande, inspirerande och stundtals säkert också jobbig och utmanande. Och kom ihåg: som studenter bidrar ni på ett avgörande sätt till vårt universitet, med era olika perspektiv i föreläsningssalarna och i sociala sammanhang på campus, med ert engagemang och med ert deltagande i olika styrelser och fora.  Jag tar tillfället i akt till att uppmana er till att använda möjligheten till just detta: att delta så att vårt universitet blir ännu bättre och att ni genom era aktiviteter får med er viktiga erfarenheter från universitetsdemokratin.  Sådana erfarenheter är värdefulla oavsett vilken karriär ni väljer efter studierna på KI.  

Under mina år vid KI har kontakterna med studenterna alltid varit en stor inspiration för mig. De föreläsningar jag regelbundet håller har tveklöst varit bland höjdpunkterna i jobbet och något jag alltid sett fram emot. Den 14 februari håller jag min sista föreläsning som rektor vid KI. Jag ska då tala om ansiktets anatomi för andra terminens studenter på läkarprogrammet. Jag kommer verkligen att sakna den här delen av uppdraget som rektor vid KI!

Inte bara studenter

Det är emellertid inte bara studenter som jag vill välkomna så här i början av året. KI rekryterar också ständigt ny personal. Det handlar främst om lärare och forskare, men även om kompetenta personer inom universitets verksamhetsstöd. I en organisation som totalt omsluter mer än 15 000 personer (inklusive studenter, personal och anknutna) är det lätt att inse att det förekommer en viss rotation. Det räcker med att gå in och läsa rekryteringsannonserna på webbplatsen för att få en bild av denna omsättning. Just nu ligger det runt 150 annonser ute.

Som ni förstår är det ett grannlaga arbete att hantera och hålla ordning på alla dessa rekryteringar. Men vad som också är mycket viktigt är vad som sker när rekryteringsfasen är över och man är överens om en anställning: jag tänker på introduktionen på nya jobbet. Samma sak gäller introduktionen av våra nya studenter. Ofta är det de första dagarnas upplevelser som skapar det mer bestående intrycket av en arbetsplats eller en utbildningsinstitution. Ett universitet som KI måste alltså arbeta inte bara med att rekrytera skickliga och kompetenta studenter och medarbetare, utan också se till att de ges ett bra introduktionsprogram när de väl anlänt till våra campusområden. Här arbetar vi hårt för att slipa till och förbättra mottagandet. Det är oerhört viktigt att alla som kommer till KI ska känna sig välkomna, sedda och omhändertagna från dag ett och att de så snabbt som möjligt lär känna KI och KI:s historia.  Vi har alla ett ansvar för detta.  

Inom organisationen

Det är rotation också inom organisationen. Ledamöter vid KI:s olika kommittéer, nämnder, råd och styrelser byts regelbundet ut. Gamla lämnar och nya tillträder. Också här är introduktionen av yttersta vikt.

Den 1 januari 2023 inleddes till exempel en ny mandatperiod för KI:s fakultetsnämnd och de tre kommittéerna (för forskning, för utbildning på forskarnivå samt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå). När nya ledamöter väljs in är det helt naturligt att de har olika erfarenhet av arbete i universitets centrala lednings­organisation. Några känner till det utan och innan sedan tidigare uppdrag – andra kan vara helt utan erfarenhet av vad det innebär att sitta som ledamot i en nämnd eller kommitté. Nu under våren har vi ju också ett byte av KI:s högsta ledning. Ny rektor liksom prorektor är på ingång och ska tillträda den 1 mars. Även när det gäller rollen som universitetsdirektör kommer vi att ha en ny person på plats i mitten av april.

Introduktionsprogram

Med bakgrund av bland annat detta har fakultetskansliet tagit fram ett gemensamt introduktionsprogram för ledamöterna i fakultetsnämnden och i de tre kommittéerna. Nu på onsdag, den 18 januari, kommer vi att arrangera en gemensam samling där alla – såväl gamla som nya ledamöter – får möjlighet att gå igenom och lära sig mer om KI:s centrala lednings­organisation, organens uppdrag och inbördes relation och de viktigaste reglerna som styr dessas verksamhet och beslutsfattande.

Det är min förhoppning att så många som möjligt av ledamöterna tar tillvara på den här chansen. Syftet är också att skapa ett första tillfälle att lära känna varandra också mellan fakultetsnämnden och de olika kommittéerna.

Viktigt lära känna

Jag hoppas att även att nya studenter och anställda tackar ja till de olika erbjudanden som finns om introduktioner. Det är viktigt att lära sig om KI:s organisation, de olika verktyg och strukturer som finns, men det är sannolikt lika viktigt att komma in rätt på KI, träffa andra som är i motsvarande situation, börja bygga upp nätverk och skapa sociala kontakter.

Vi pratar ofta om att skapa “ett KI” och att “KI ska hänga ihop”. En väl fungerande och inspirerande introduktion är en alldeles utmärkt start.

Varmt välkomna till KI och till en ny termin!


Welcome to a new term – and to our reception and onboarding activities

Today, Monday 16 January, is the start of the 2023 spring term here at Karolinska Institutet. Let me take this opportunity to welcome all our students, those of you already registered and studying here and those of you who have just joined us. I’m sure that the vast majority of you will look back fondly on your years at KI and see it as an exciting, inspirational and no doubt occasionally difficult and challenging time. And remember: as students, you make an invaluable contribution to our university with the different perspectives you bring to our lecture halls, to our campus social life, and to  various committees and forums. So I’d like to take this opportunity to urge you to seize the chance to do just this: to help our university to be even better. By getting involved in our university democracy you will take home experiences that will prove valuable, regardless of what choices you make when it comes to your future career.   

During my time at KI, my relations with the students have always been a great inspiration to me, and  giving lectures has been a privilege and a pleasure.  On the 14 February, it’s time for my very last lecture as president of KI. It will be on the anatomy of the face for term-two medical students. I  will be missing this aspect of being president of KI.

Not just students

However, it’s not just the students I want to welcome as we start a new year. KI is also constantly recruiting new staff – not only teachers and researchers, but skilled administrators too. In an organisation of 15,000 people (including students, staff and affiliates) it’s obvious that there’s a certain amount of rotation. It’s enough to read the job adverts on the website to get an idea of this turnover. Right now, we have 150 adverts out.

As you understand, handling and keeping track of all these recruitments is a delicate task. But equally important is what happens when the recruitment phase is over and an employment contract is signed.  New staff must be offered a proper introduction to the new job. The same applies to our new students. It’s the experiences of the first few days that often create the more lasting impression of a workplace or an educational institution. A university like KI must not only focus on recruiting talented students and employees, but also make sure that they’re given a solid introduction programme once they arrive on campus. We’re now working hard on polishing up and improving reception, as it’s incredibly important that everyone who comes to KI feels welcome, noticed and taken care of from day one, and that they gett to know KI and its history. It’s up to all of us to make this happen.  

Within the organisation

There’s also rotation within the organisation. Members of KI’s committees, boards and councils are regularly replaced as former members leave and new ones take their place. Here too, a proper introduction is essential.

For example, a new term of office for KI’s Faculty Board and its three committees (for research, doctoral education and higher education) commenced on 1 January. When new members are elected, it’s natural for each to have his or her own experiences of working in the university’s central management organisation. Some know it inside out from previous positions, others can be wholly unfamiliar with board or committee duties. This spring, we’ll also be seeing changes in the most senior management here at KI. A new president and vice president are due to take up office on 1 March, and a new university director will join them in mid-April.

Introduction programme

With this and other considerations in mind, the Faculty Office has produced an introduction programme for members of the Faculty Board and its committees. This Wednesday, 18 January, we’ll be arranging a get-together when all members – old and new – will have a chance to learn more about KI’s central management organisation, the tasks of the various bodies and the relationships between them, and the main rules governing their activities and decision-making.

I hope that as many of you as possible will make good use of this opportunity, which will also allow you to meet and get to know the other members of the Faculty Board and the three committees.

It’s important to meet

I hope that new students and employees will also accept the various introductory programmes on offer. It’s important to learn about the KI organisation, the various tools and structures there are, and no less so to land on your feet, to meet others in a similar situation, to start building networks and to make friends.

We often talk about creating “one KI”. An effective and inspirational introduction is an excellent way to start.

Welcome to KI and to a new term!

0 comments

Related posts