Nyckeln till framgång förutsätter närhet till patienterna

In English below.

I dag deltog jag vid nyckelöverlämningen till den nya forskningsbyggnaden Bioclinicum i Solna. Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting fick ta emot nyckeln till den nya forskningsbyggnaden för att förbereda sig för öppningen i januari 2018.

Linda Lindskog, Karolinska Universitetssjukhuset och Stanley Holsteiner, Nya Karolinska Solna-projektet med nyckeln till Bioclinicum. Foto: Carin Tellström

Här skapas nu ett forsknings- och utbildningskluster mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, där cirka 100 forskningsgrupper kommer att arbeta under samma tak. Här får vi den närhet mellan forskningen och patienterna som är helt avgörande för ny behandling, diagnos och prevention.

Grundforskning och klinisk forskning binds samman

En fysisk bro kommer att binda samman Bioclinicum med forskningslaboratoriet Biomedicum där grundforskning kommer att bedrivas på Karolinska Institutets sida av Solnavägen. Bron blir också symbolisk för samverkan och för en infrastruktur i världsklass. Den kliniska forskningen hävdar sig redan mycket väl på Karolinska Institutet och kommer nu att kunna förstärkas ytterligare inom ett antal områden. Ett kliniskt träningscenter, KTC, ger personalen träning i simulerade vårdmiljöer med den senaste teknik- och kommunikationsutrustningen.

Tjäna patienterna på etisk grund

Det som vi måste vara observanta på är att patientflödena på sjukhuset verkligen kopplas till forskningen och utbildningen. Utan denna närhet, som är förutsättningen för den translationella forskningen, kan vi inte få den interaktion mellan forskning, utbildning och vård som till sist ska komma patienterna till del.

Bioclinicum erbjuder enorma möjligheter för translationsforskningen. Vårt uppdrag blir att använda de nya teknologierna för genombrott inom medicinsk behandling, men inte utan att diskutera de etiska frågeställningar som detta medför. När avancerad teknologi ska möta och tjäna patienterna och samhället är det viktigt att ständigt reflektera över vår värdegrund. Då kan vi lyfta svensk livsvetenskap och hälsoforskning till nya höjder.

Maria Ankarcrona, universitetslektor och forskare vid KI stod för en av presentationerna vid nyckelöverlämningen. Foto: Carin Tellström

Ole Petter Ottersen vid måndagens nyckelöverlämning. Foto: Carin Tellström

In English:

The key to success presupposes proximity to the patients

Today I participated at the handing over of the keys to the new research building Bioclinicum i Solna. Karolinska University Hospital and Stockholm County Council received the keys to the research building to prepare for its opening in January 2018.

A new research and education cluster between Karolinska Institutet and Karolinska University Hospital is being created here, where about 100 research groups will work under the same roof. This will give us the proximity between the research and the patients that is absolutely crucial for new treatment, diagnosis and prevention.

Basic research and clinical research are tied together

A physical bridge will link Bioclinicum with the Biomedicum research laboratory, where basic research will be carried on on Karolinska Institutet’s side of Solnavägen. The bridge will also be symbolic of interaction and of a world-class infrastructure. Clinical research already holds a very strong position at Karolinska Institutet and will now be able to be further strengthened in a number of areas. A clinical training centre, KTC, gives the staff training in simulated care environments with state-of-the-art technical and communication equipment.

Serves the patients on an ethical basis

What we have to keep an eye on is that the patient flows at the hospital are actually linked to the research and the education. Without this proximity, which is the prerequisite for the translational research, we cannot achieve the interaction between research, education and care that will ultimately benefit the patients.

Bioclinicum offers enormous opportunities for translational research. Our task will be to use the new technologies for breakthroughs in medical treatment, but not without discussing the ethical issues that this entails. When advanced technology is to meet and serve the patients and society, it is important to constantly bear our fundamental values in mind. Then we will be able to raise Swedish life science and health research to new heights.

0 comments

Related posts