Jag välkomnar kraften i #metoo

In English below.

Som rektor välkomnar jag kraften i debatten som följt på #metoo-kampanjen. Karolinska Institutet ska vara en arbetsplats och en utbildningsmiljö fri från sexuella trakasserier, fri från mobbning, kränkningar och all typ av diskriminering. När det sker ska den som utsätts våga anmäla och det ska finnas beredskap i organisationen för att utreda ärendet, samt stöd och hjälp.

Vi kan konstatera att de vittnesmål som framkommit i samband med #metoo visar att vi har långt kvar till ett jämställt och jämlikt samhälle. Ojämlika maktrelationer finns inom universitets- och högskolesektorn, såväl som i samhället i stort. Karolinska Institutet, med 4800 anställda, 2300 doktorander och 6000 helårsstudenter, är inget undantag.

Vår senaste medarbetarundersökning, MU 2017, visar att vi inte är fria från problem med ovälkomna sexuella anspelningar, kommentarer eller förslag. Vi ser också att arbetet för lika villkor och mot diskriminering ger resultat, färre uppger att de varit utsatta nu än i vår medarbetarundersökning 2014. Men vi får inte glömma de som inte vågar berätta, eller väljer att inte berätta. Vi kan inte bortse från att vi inte vet hur stort mörkertalet är.

Misstänkta trakasserier måste lyftas fram i ljuset – så att vi inom universitetet kan agera. Därför är det viktigt med tydligt ansvar för likavillkorsfrågor och arbetsmiljö, frågor som nu ingår i prorektors ansvar för Karolinska Institutets inre verksamhet.

Ytterst har det akademiska ledarskapet ansvar för att akademin ska vara en plats fri från trakasserier och diskriminering. God arbets- och studiemiljö är grundläggande förutsättningar för att Karolinska Institutet ska uppnå målsättningen att vara ett av de främsta medicinska universiteten i världen. Vår verksamhet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt, öppenhet och jämlikhet, vilket kräver ett aktivt arbete med lika villkor. Därför välkomnar jag debatten som följt på #metoo-kampanjen.

Här finns kontaktuppgifter för medarbetare och studenter som har utsatts för, eller har uppmärksammat, sexuella trakasserier på Karolinska Institutet.

In English:

I welcome the power in #metoo

As vice-chancellor, I welcome the powerful debate in the wake of the #metoo campaign. Karolinska Institutet must be a workplace and an educational environment free from sexual harassment, bullying, victimisation and all types of discrimination. When they do occur, those subjected must have no fear of reporting and there must be tools within the organisation to investigate the matter and to provide support and assistance.

Given the testimony that has emerged in conjunction with #metoo, we can only conclude that we have far to go to achieve gender equality and an equal-opportunities society. Unequal power relationships exist in the university and higher education sector just as they do in society as a whole. Karolinska Institutet – with 4,800 employees, 2,300 doctoral students and 6,000 undergraduates – is no exception.

Our latest staff survey, MU 2017, shows that we are not immune to the problem of unwelcome sexual advances, comments or suggestions. We also see that our efforts to promote equal treatment and combat discrimination are delivering results, with fewer respondents reporting being subjected to harassment and discrimination than in the 2014 survey. However, we must not forget those who dare not, or choose not to, tell their stories. We cannot ignore the fact that we do not know the scale of unreported cases.

Suspected harassment must be dragged into the light – so that we within the university can act. It is therefore important to clarify responsibilities for equal treatment and work environment issues, which are included in the pro-vice-chancellors remit for Karolinska Institutet’s internal organisation.

The ultimate responsibility for ensuring that academia is a place free from harassment and discrimination rests with the academic leadership. Good work and study environments are a basic prerequisite if Karolinska Institutet is to achieve its goal of being the world’s leading medical university. Our organisation must be characterised by an ethical approach, transparency and equality, all of which demands active efforts to achieve equal treatment. This is why I welcome the debate in the wake of the #metoo campaign.

Contact information for employees and students who have been exposed to, or have noticed, sexual harassment at Karolinska Institutet.

0 comments

Related posts