2018 blir ett spännande år för KI

In English below

2018 kommer att bli ett av de mest spännande åren i Karolinska Institutets historia. Då flyttar 60 procent av våra medarbetare och cirka 80 procent av den experimentella forskningen till nya lokaler. Under året öppnar flera nya byggnader för utbildning och forskning – forskningsbyggnaden Neo och Alfreds Nobels Allé 8 (ANA8) samt forskningslaboratorierna Biomedicum och Bioclinicum. Dessutom får försöksdjursverksamheten nya moderna lokaler och infrastruktur och här är det viktigt att säkerställa forskarnas inflytande i processen.

Stora förändringar väntar också vår viktigaste samarbetspartner Stockholms läns landsting, SLL. 2018 är nybyggnationen av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna helt färdig. Den 7 februari invigs Akademiskt specialistcentrum med centrum för reumatologi, centrum för neurologi och centrum för diabetes inom Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Försenad inflyttning i Bioclinicum

Strax innan helgerna kunde vi emellertid konstatera att den väntande inflyttningen i Bioclinicum i mitten av januari måste senareläggas. Självklart var det ett tråkigt besked för uppemot 900 forskare som lagt mycket tid och arbete för att förbereda flytten och som var beredda på en omstart i det nya forskningshuset på sjukhussidan efter årsskiftet. Förseningen påverkar både projekt och har gjort många besvikna men när nätverken inte kan garanteras – och framför allt inte heller patientsäkerheten – måste senareläggningen anses nödvändig. Översynen pågår nu under ledning av IT-direktörerna på SLL och Karolinska Universitetssjukhuset.

Den 10 januari kommer Karolinska Universitetssjukhuset att fatta beslut om att eventuellt sätta upp ett trådlöst nätverk, med begränsad kapacitet, med målsättningen att forskargrupperna ska kunna flytta in i Bioclinicum i månadsskiftet januari-februari. En sådan temporär lösning undersöks just nu av FoU-direktören i kontakt med forskarna.

Arbetsglädje och ny strategi

Min andra termin vid Karolinska Institutet har inletts. Vi står inför både stora utmaningar och fantastiska möjligheter. Nuvarande strategiplan löper fram till 2018. Under året ska vi utveckla en ny strategi med en tidshorisont som sträcker sig fram till 2030. Långsiktigheten ger oss incitament att tänka nytt för utbildning, karriärutveckling och kompetensförsörjning. Naturligtvis kommer vi även att fokusera på forskningsstrategi, inklusive internationalisering, samarbete med SLL och samverkan med näringslivet. Samtidigt är det ingen slump att tidsplanen för den strategin är densamma som för FN:s agenda 2030 för en hållbar utveckling. Som internationellt universitet har KI ett globalt ansvar och måste tydligt jobba för hållbarhetsmålen i såväl utbildning som forskning.

Med den energi och stora potential som finns på KI, som blev så tydlig för mig bland annat under höstterminens institutionsbesök, ser jag fram emot ett gott 2018. Jag önskar alla medarbetare och samarbetspartner och alla våra studenter ett år med stor arbetsglädje, entusiasm och nya framgångar.

In English:

2018 promises to be an exciting year for KI

During 2018, sixty percent our staff, and around eighty percent of our experimental research activities, will be moving into new premises, making 2018 one of the most exciting years in Karolinska Institutet’s history. Over the course of the year several new buildings will be opened for education and research – Neo and Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) and Biomedicum and Bioclinicum. In addition, our laboratory animal facilities will be moving to new, modern premises with up-to-date infrastructure.

Major changes are also underway affecting our main partner, Stockholm County Council. During 2018, the construction of new Karolinska Universiy Hospital will be completed. On 7 February, the new academic specialist centres for rheumatology, neurology and diabetes within Healthcare Provision Stockholm County (SLSO) will be officially opened.

Move to Bioclinicum delayed

Just before the holidays, Karolinska University Hospital decided that the expected move to Bioclinicum in mid-January will have to be postponed. Naturally, this was an unfortunate piece of news for the almost 900 researchers who have invested a good deal of time and effort into preparing for the move, and who were ready to renew their efforts in the new research building on the hospital side after the new year. This delay will affect research and education and has come as a disappointment to us all. However, with no guarantee either of a functioning network or patient safety, this delay cannot be avoided. A review is underway under the leadership of Stockholm County Council’s and Karolinska University Hospital’s IT directors and it is our fervent hope that we will soon be advised of a new timetable for the upcoming move.

On 10 January, Karolinska University Hospital will decide on the possibility to set up a wireless network with limited capacity, with the aim that the research groups will be able to move into Bioclinicum in late January or early February. Such temporary solution is currently being investigated.

Job satisfaction and new strategy

My second semester at Karolinska Institutet has begun. We are facing both significant challenges and fantastic opportunities. KI’s current strategy plan expires in 2018 and, over the course of the year, we will be developing a new strategy with a time horizon stretching to 2030. Such a long time perspective encourages us to think innovatively with regard to education, career development and skills provision. Naturally, we will also be focusing on our research strategy, including internationalisation, collaboration with Stockholm County Council and cooperation with the private sector. At the same time, it is no coincidence that the timetable for our new strategy coincides with the UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development. As an international university, KI has a global responsibility and must be seen to embed the sustainability development goals in both education and research.

Looking forward to 2018 I wish our staff and partners and all our students, a year of job satisfaction, enthusiasm and new successes.

0 comments

Related posts