Utvisningsbesluten motverkar internationaliseringen!

In English below.

Med endast en termins studier kvar har några av Karolinska Institutets internationella studenter fått avslag på sina ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för studier.

Migrationsverkets utvisningsbeslut lutar sig mot kravet om egna medel för försörjning. Enligt ett beslut i Migrationsdomstolen från år 2007 ska internationella studenter kunna påvisa att de har egna medel på banken som räcker till två års studier och uppehälle i Sverige. Det motsvarar en halv miljon svenska kronor eller mer. Detta är inte rimligt!

Beslut på gammal praxis

Utvisningsbesluten vilar på gammal praxis. För tio år sedan såg situationen annorlunda ut. Sedan dess har studieavgifter införts i Sverige för studenter från land utanför EU. Internationella studenter är ekonomiskt beroende av sina föräldrar och/eller andra närstående. De har sällan eller aldrig tillgång till studiemedel, något som svenska studenter oftast har. De internationella studenterna och deras familjer är väl medvetna om detta, och får stora ekonomiska åtaganden för studier i Sverige. Konsekvensen av utvisningsbesluten är att studierna lämnas oavslutade. Karolinska Institutet undersöker nu möjligheterna för studenter som tvingas lämna landet att kunna avsluta sina studier på distans.

Vi bör underlätta för studenterna

Som lärosäte delar vi Sveriges regerings ambition om ökad internationalisering. Vi hyser därför stora förhoppningar om att regelverket ändras. Sverige är ett litet land och vi är beroende av att attrahera internationella talanger. Syftet bör vara att underlätta för studenter från hela världen att kunna studera här. Utvisningsbesluten motverkar den ambitionen.

In English:

Deportation orders counteract internationalisation

With only one semester of study left, some of Karolinska Institutet’s international students have had their application for a residence permit extension rejected.

The Swedish Migration Agency’s deportation orders rest on the self-sufficiency requirement. According to a 2007 ruling by the Migration Court, international students must prove that they have sufficient funds in the bank to cover two years of study and subsistence in Sweden. This is equivalent to half a million or more kronor and is completely unreasonable!

Decision informed by former practice

Deportation orders are issued in accordance with former practice. Ten years ago, the situation was different. Since then, tuition fees have been introduced in Sweden for non-EU students. International students are financially dependent on their parents and/or families and rarely, if ever, have access to funding, unlike most of their Swedish peers. The international students and their families are well-aware of this and have to make considerable financial commitments for their studies in Sweden. The deportation orders mean that these students must therefore abandon their studies, so Karolinska Institutet is looking into possible ways for them to complete their studies at a distance.

Make it easier for international students

As a university, we share the Swedish government’s internationalisation ambitions, and so harbour hopes that the rules will change. Sweden is a small country and is dependent on being able to attract global talent, so our aim should be to make it easier for students from all over the world to study here. Such deportation orders thwart this ambition.

KI News: Master’s students at KI at risk of deportation

0 comments

Related posts