Internationell genomlysning för att möta forskarnas behov

In English below.

Karolinska Institutet bidrar på ett avgörande sätt till att förbättra människors hälsa. Det gör vi både genom grundläggande forskning för att förstå biologiska mekanismer och genom mer patientnära forskning som tar fram nya behandlingsformer. Forskning om många stora sjukdomsområden behöver djurförsök för att få ny kunskap om hittills okända biologiska mekanismer. Det är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar under ett gemensamt EU-ramverk.

Högsta standard

Under 2018 får försöksdjursverksamheten vid KI nya moderna lokaler för djurhållning och möjligheter att bedriva djurexperimentell forskning av högsta internationella standard. All försöksdjursverksamhet har under senare år organiserats och samlats inom Komparativ Medicin, KM.

Bildandet av KM var nödvändigt för att skapa en enhetlighet inom djurhållningen, rationalisera och modernisera verksamheten för att möta de ökande kraven som ställs via lagstiftning. Det gäller såväl utbildning av dem som sköter och använder djur, som djurens välfärd. Den nya KM-organisationen som utvecklats har skapat möjligheter men också initierat diskussioner på KI om hur djurverksamheten på bästa sätt ska bedrivas.

Översyn klar i juni

Därför gör vi nu en genomlysning av verksamheten för att ta vara på såväl KI-forskares som internationella experters synpunkter, allt för att den djurexperimentella forskningen ska vara framgångsrik på KI. En internationell expertgrupp kommer att möta KM:s och KI:s ledning samt en referensgrupp med KI-forskare för att utbyta erfarenheter, och för att utifrån alla aspekter diskutera hur KI ytterligare kan möta forskarnas behov och inflytande på verksamheten. Enligt beslut startar den internationella utvärderingen i början av februari.

Arbetet med översynen av KM:s organisation ska slutrapporteras i juni 2018.

In English:

International evaluation to meet the needs of researchers

Karolinska Institutet makes a decisive contribution towards improving public health by means of basic research to enable us to understand biological mechanisms and research that focuses on the patient, to allow the development of new treatment methods. Research into many of the major fields involving illness requires animal experiments to gain new knowledge of unknown biological mechanisms. Such experimentation is stringently governed by and subject to Swedish law, under one common EU framework.

Highest standard

In 2018, new and modern premises will be provided for animal experiments at KI. These will include facilities where animals can be kept and for animal experimentation research of the highest international standard. In recent years, all animal experimentation has been organised by and merged under Comparative Medicine (CM).

The establishment of CM was necessary in order to create uniformity related to keeping animals, and to rationalise and modernise operations so they are in compliance with the ever-increasing requirements laid down in legislation. This applies both to the education of the persons who care for and utilise the animals and to animal welfare. The new CM organisation developed has provided opportunities but also launched discussions at KI on how best to carry out animal experiments.

Review to be submitted in June

We are therefore currently carrying out a review of operations in order to safeguard the opinions of both KI’s researchers and international experts, aiming to ensure successful research involving animal experiments at KI. An international group of experts will meet CM’s and KI’s management in addition to a reference group of KI researchers to exchange experience and to comprehensively discuss how KI can take further measures to meet the needs of researchers and their impact on operations. It has been decided that the international evaluation will start in early February.

The final report on the review of the CM organisation will be submitted in June 2018.

0 comments

Related posts