Ett litet steg i rätt riktning

In English below

Migrationsverket meddelar nu att de ändrar sin praxis som har lett till helt orimliga utvisningsbeslut av internationella studenter. Myndigheten vill minska behovet av kompletteringar och ge fler studenter en rimlig chans att kunna slutföra sina studier.

Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen har uppmärksammat problemet. Några av våra internationella studenter har fått avslag på sina ansökningar om förlängt uppehållstillstånd för studier. Trots goda studieresultat och med endast en termins studier tvingas de lämna landet.

Ny praxis hjälper inte utvisade

Att praxis ändras från den 29 januari 2018 är förstås mycket glädjande. Men det påverkar dess värre inte de redan utvisade studenterna. Detta är ytterst beklagligt. Praxisändringen är visserligen ett litet steg i rätt riktning mot ett förändrat regelverk, men för våra studenter som utvisats behöver vi hitta andra lösningar – vi hoppas kunna ge dem en fullgod utbildning på distans deras sista termin vid Karolinska Institutet.

Borde vara en självklarhet

Att ge Sveriges internationellt rekryterade talanger en rimlig chans att avsluta sina studier kan tyckas vara en självklarhet, så låt oss nu hoppas att inga fler internationella studenter som satsat stora belopp på studier i Sverige drabbas. Sverige och Karolinska Institutet behöver sina internationella talanger!

University World News: ”Migration agency eases rule for international students”

SvD Debatt: ”Migrationsverket slänger ut studenter som följt reglerna”

In English

A small step in the right direction

The Swedish Migration Agency has now announced a change in their praxis as a result of the entirely unreasonable expulsion orders against international students. The Swedish Migration Agency wishes to reduce the need for supplementation and offer more students a reasonable opportunity to complete their studies.

Both Karolinska Institutet and Medicinska Föreningen have been vocal in highlighting this problem. Several of our international students have seen their applications for extended student residence permits rejected. Despite achieving good academic results, and at only one term’s notice, they have been forced to leave the country.

New praxis does not help expelled students

This change to praxis form 29 January 2018 is of course most pleasing. However, unfortunately this action does not affect those students who have already been expelled. This is extremely regrettable. Although this change to praxis is a small step in the right direction towards a reformed regulatory framework, the situation facing our expelled students demands that we find other solutions. We hope to be able to provide them with a satisfactory education through distance learning for their final term at Karolinska Institutet.

Should be self-evident

That we should provide Sweden’s internationally recruited talent with a reasonable chance of completing their studies seems self-evident, so let us hope that no more international students – individuals who have invested large sums in their studies in Sweden – need suffer. Sweden and Karolinska Institutet needs this international talent!

0 comments

Related posts