”Hur vet du det?”

In English below

Lördagen den 14 april inleddes kampanjen ”Hur vet du det?” med manifestationer i Lund, Luleå och Stockholm. Ett 70-tal organisationer står bakom kampanjen (däribland Karolinska Institutet), som kommer att pågå fram till i höst. Det är en fortsättning på förra årets initiativ ”March for science” och syftet är att lyfta vikten av fakta, kunskap och forskning – något som är mycket aktuellt i dessa tider präglade av ”fake news” och medvetet eller omedvetet spridande av tveksamma ”sanningar”, myter eller rena lögner.

För ett universitet som KI är kunskap, fakta och forskning själva kärnan i vår verksamhet, vare sig det handlar om utbildning för våra studenter eller forskning. Vi ställer ständigt oss själva frågan som sammanfattar kampanjen: Hur vet vi det?

Ett kritiskt förhållningssätt till vår omvärld och till oss själva är en nödvändighet för att skapa, behålla och förstärka en god kvalitet i utbildning och forskning. Ytterst är det en fråga om trovärdighet och förtroende. Jag skrev en artikel på temat för ett drygt år sedan i University World News (“How should universities confront a post-truth world?“). Läs gärna, frågorna jag diskuterar där är mer aktuella än någonsin.

I år är det valår i Sverige. Den politiska debatten kommer att vara intensiv, precis som den ska vara i en demokrati där åsikter, värderingar och ideologier möts och stöts på den offentliga arenan. I debatten hetta, när tonläget höjs och temperaturen stiger, finns det extra stor risk att halvsanningar och direkta felaktigheter får fotfäste.

Det är då det är utmärkt att ställa den enkla, men effektiva frågan:

 

“How do you know that?”

Saturday, 14th April saw the introduction of the “How do you know that?” (“Hur vet du det?“) campaign, with events in Lund, Luleå and Stockholm. Some seventy organisations (including Karolinska Institutet) are backing the campaign, which will be continuing into the autumn. It represents a continuation of the previous year’s initiative “March for science” and its aim is to raise the importance of facts, knowledge and research – something that is very current in these days of “fake news” and the conscious or unconscious distribution of “truths”, myths or outright lies.

For a university like KI, knowledge, facts and research represent the very core of our activity, whether it is education for our students or research. We constantly ask ourselves the question that sums up the campaign: How do we know that?

A critical approach to the world around us and to ourselves is indispensable in order to create, retain and reinforce high-quality education and research. Ultimately it is a question of credibility and confidence. Just over a year ago I wrote an article on this subject in University World News (“How should universities confront a post-truth world?“). Please read it – the issues I discuss there are more relevant than ever.

This year is an election year in Sweden. The political debate will be intense, just as it should be in a democracy in which opinions, values and ideologies are encountered in the public arena. In the heat of the debate, when the pitch is raised and the temperature is rising, there is a particularly great risk of half-truths and direct falsehoods getting a foothold.

That is when there is a need to ask the one simple but effective question:

“How do you know that?”

 

0 comments

Related posts