Inget samband mellan ökad cancerincidens och HPV-vaccinationer

English version below

Joakim Dillner, professor och verksam vid institutionen för laboratoriemedicin här på Karolinska Institutet, har nu publicerat en studie om ökningen av cervixcancer i Sverige. Som väntat kan alla samband mellan den ökade incidensen och införandet av HPV-vaccination avskrivas.

På senare år har antalet fall av cervixcancer (livmoderhalscancer) ökat i Sverige med cirka 20 procent. Mätt i absoluta tal handlar det om en ökning från omkring 450 årliga fall till 550. Dillner har, tillsammans med tre forskarkollegor, analyserat data från det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention för att om möjligt kunna se vad som kan förklara incidensökningen.

Jämförelse 

Eftersom det under våren spritts uppgifter om att införandet av HPV-vaccinationer skulle kunna vara en förklaring till ökningen, något som främst den falske forskaren ”Lars Andersson” kastade fram en teori om, har forskarna gjort en jämförelse mellan data i kvalitetsregistret och data i HPV-vaccinationsregistret. Denna jämförelse visar utan tvekan att andelen kvinnor som fått cervixcancer är betydligt större i gruppen som inte har vaccinerat sig, jämfört med den grupp som har vaccinerat sig.

Här ska dock sägas att en delförklaring till detta sannolikt är att de som väljer att vaccinera sig redan från början har en relativt sett lägre risk för att få cancer. Det är kvinnor som redan har en stor medvetenhet om vilka företeelser (levnadsvanor, livsvillkor, andra preventiva insatser och förutsättningar) som kan leda till ökad cancerrisk.

Endast enstaka fall

Men vad som är helt entydigt är att HPV-vaccination inte kan ha orsakat någon ökning av antalet cancerfall: I den åldersgrupp där vi främst ser ökningen (kvinnor födda 1965-1984) har få tagit vaccinet och bland dem som tog vaccinet var det endast några enstaka fall av cervixcancer.

Vad är då orsaken till den ökande incidensen? En möjlig förklaring skulle kunna finnas i den anmärkningsvärda skillnad i incidens mellan landstingen, som Dillner et al redovisar: ”Detta tyder på att ökningen kan vara relaterad till de regionalt organiserade screeningsprogrammen”, skriver forskarna i artikeln, som publicerades i Läkartidningen i tisdags.

Forskargruppen kommer nu att arbeta vidare med data för att kunna ge en klarare bild av tänkbara förklaringar till ökningen av incidensen för cervixcancer.

 

No correlation between increased cancer incidence and HPV vaccinations

Joakim Dillner, professor at the Department of Laboratory Medicine here at Karolinska Institutet, has now published a study on the increase of cervical cancer in Sweden. As expected, there is no evidence to suggest that the increased cancer incidence is related to the introduction of HPV vaccination.

In recent years, the number of cases of cervical cancer has increased in Sweden by about 20 percent. Measured in absolute terms, there has been an increase from about 450 cases annually to about 550. Dillner and his colleagues have analyzed data from the Swedish National Quality Registry for Cervical Cancer Prevention (Nationella kvalitetsregistret för cervixcancer prevention) to search for an explanation of the increased incidence of cervical cancer.

No support

The claim that the increased cancer incidence could be related to the introduction of HPV vaccination – a claim put forward by the false researcher “Lars Andersson” – finds no support in Dillner’s analysis. Comparisons between data in the quality register and data in the Swedish HPV vaccination register clearly show that the proportion of women with cervical cancer is significantly higher in the non-vaccinated group, compared with the vaccine group.

Those that choose vaccination might have a lower a priori cancer risk than those that don’t. Thus the former group might have a greater awareness of putative risk factors for cancer compared with the latter group. This might have contributed to the differences observed.

Only occasional cases

But what is absolutely clear is that HPV vaccination cannot be responsible for the increase in cancer incidence. In the age group with the most significant increase (women born 1965-1984), few have taken the vaccine and among those who took the vaccine there were only occasional cases of cervical cancer.

Dillner and his colleagues will now perform further analyses in an attempt to better explain the mechanisms underlying the increased incidence of cervical cancer in Sweden.

 

0 comments

Related posts