KI tillämpar regelverken för oredlighetsärenden

Dramatikern Ylva Lööf framför i dag på Svenska Dagbladets kultursidor kritik mot mitt och KI:s sätt att hantera det oredlighetsärende som jag fattade beslut i den 25 juni i år. En replik publicerades i samma tidnings digitala upplaga under eftermiddagen, skriven av ordförande i KI:s konsistorium (styrelse), Mikael Odenberg.

I sak kommer inte Lööf med några nya uppgifter eller fakta och jag har redan vid ett flertal tillfällen svarat på eller kommenterat det som hon framför i artikeln. Se framförallt följande två blogginlägg som jag publicerat om det här:

En sak som Ylva Lööf framför vill jag dock kommentera särskilt. Hon skriver:

”Med sitt beslut visar Ottersen att KI åter igen väljer att skapa sina egna lagar och regler och ställa sig utanför allmän rättsuppfattning.”

KI har i beslutet noga redogjort för de regelverk som finns och som KI tillämpat – och det är till stor del på grund av att KI tillämpat regelverken som Ylva Lööf sedan kritiserar oss. Det står var och en fritt att tycka att dessa regler är både felaktiga och orättvisa – och jag har själv uttryckt kritik mot dem ur flera aspekter. Men vi kan inte plötsligt och godtyckligt göra avsteg från dem. Vi har att bedöma huruvida forskning och publicering skett enligt god forskningssed. Om god forskningssed åsidosatts så ska vi ta ställning till om detta åsidosättande varit av den arten att det handlar om ansvar för oredlighet i forskning.

Som rektor för KI är det min uppgift att följa de regelverk som finns. Att jag skulle hitta på egna lagar eller regler är helt enkelt inte sant.

 

0 comments

Related posts