KI berett att delta i diskussioner kring utbildning och klinisk forskning

Landstingsfullmäktige i Stockholm har nu fattat beslut om budgeten för 2019 och jag kan med glädje konstatera att frågor av stor betydelse för Karolinska Institutet nämns särskilt i beslutsdokumentet. Jag tänker då i första hand på att det skapas goda förutsättningar för samverkan kring utbildning och klinisk forskning. Detta är något som bara måste fungera för att vi ska realisera ambitionerna om en hälso- och sjukvård i världsklass. Jag har tidigare tagit upp de här frågorna till offentlig diskussion.

Ledande forskningsregion

Budgetbeslutet innehåller flera besked som visar på den politiska ledningens vilja att garantera en fortsatt bra samverkan. Bland annat skriver man att Stockholmsregionen inom fem år vara vara en av Europas fem ledande regioner inom forskning som syftar till bättre hälsa. Det är en utmärkt målsättning och man konkretiserar detta genom att utlova att möjligheterna för kliniska prövningar ska förbättras genom bland annat att garantera en svarstid för intresseanmälningar på maximalt tio dagar och sätta målet att antalet kliniska prövningar i regionen ska öka med 50 procent fram till 2022. Dessutom framhålls det nära samarbetet med lärosätena och man lovar också att ta fram en långsiktig life science-strategi.

När det gäller samarbetet kring den patientnära verksamheten, vill den politiska ledningen att alla vårdgivare, både den egna och de privata, ska delta i utbildning och forskning. Särskilt pekas primärvården ut i detta sammanhang. Den beskrivs som “navet i invånarens kontakt med sjukvården”. Med en närmare och bättre utbyggd kontakt mellan hälso- och sjukvården och forskningen, ska patienter snabbare kunna ta del av nya behandlingsmetoder.

Kompetenshöjning

Region Stockholms ledning aviserar också en satsning på kompetenshöjning och vidareutbildning av vårdpersonalen. I denna utveckling ser jag det som självklart att också berörda lärosäten finns med i både planerings- och i genomförandestadierna.

Jag ser fram mot mer konkreta samtal med regionledningen om hur riktlinjerna i budgetbeslutet gällande utbildning och klinisk forskning nu ska genomföras i praktiken. Som jag tidigare sagt: KI är berett att aktivt vara med i den diskussionen.

0 comments

Related posts