Stockholm trio – en universitetsallians där kompetenser möts

I dag, måndag den 27 maj, undertecknade jag en överenskommelse med KTH och Stockholms universitet om fördjupat samarbete. Vi kallar den här universitetsalliansen för Stockholm trio – en allians enligt internationell modell där vi stärker vårt samarbete inom utbildning, forskning, infrastruktur, verksamhetsstöd och internationalisering. Tillsammans kan vi använda våra samlade resurser på ett mer effektivt sätt och öka kvaliteten på våra verksamheter.

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet och Sigbritt Karlsson, rektor KTH. Foto: Niklas Björling.

Som ett ledande medicinskt universitet måste KI ta sig an komplexa utmaningar i hälsa. Detta måste vi göra i vår forskning och – inte minst – i vår utbildning. I vår nya Strategi 2030 understryker vi detta på följande sätt:  ”Vid utformningen av nya utbildningsprogram behöver hälsa ses i en bred kontext med perspektiv från exempelvis humaniora, samhällsvetenskap och teknik där detta är relevant och kvalitetsfrämjande. Detta ska vi uppnå i samverkan med andra lärosäten.” Avtalet med KTH och Stockholms universitet är ett steg i genomförandet av Strategi 2030.

I föregående blogg skrev jag att alla mänskliga problem har sociala och politiska dimensioner oavsett om de är biologiska, fysiska eller naturliga. Med andra ord behöver hantering av ett hälsoproblem mer än ett medicinskt svar för att vara effektivt. Vi behöver perspektiven från humaniora och samhällsvetenskap och från naturvetenskap och teknik. Perspektivrikedom är en förutsättning för hög kvalitet i forskning och utbildning.

Våra tre lärosäten utgör redan i dag en samlad akademisk miljö – ett kluster för forskning, utbildning och innovation – med åtskilliga gemensamma samarbeten inom en mängd vetenskapsområden. Vi delar i ökande grad på investeringarna i forskningsinfrastruktur. SciLifeLab, ett av Europas största forskningscenter för molekylär biologi, är ett exempel där de tre lärosätena, tillsammans med Uppsala universitet, snabbt lyckats etablera en internationellt ledande forskningsmiljö. Med en överordnad överenskommelse på plats skapas än bättre förutsättningar för framtida satsningar. Tillsammans ska vi kunna höja våra ambitioner om kvalitet och tillsammans ska vi kunna möta de utmaningar som samhället står inför på ett mer innovativt sätt.

Vi är en betydande kraft i Stockholmsregionen och sammanlagt omsätter våra tre lärosäten 17 miljarder SEK och är den tredje största arbetsgivaren i regionen med omkring 15 000 anställda. Det underlättar för både oss själva och våra dialogpartners inom staden, regionen och staten om vi fördjupar vårt samarbete och talar med en gemensam röst där detta är relevant.

Internationellt kommer Stockholm trio att bli en både tydligare, synligare och mer kraftfull aktör. Vi kan åta oss fler projekt och delta i fler samarbeten på den internationella arenan – inte minst inom EU med dess nya ramprogram Horisont Europa. Vi planerar en gemensam funktion på plats i Bryssel vilket kommer att underlätta för våra forskare att följa utvecklingen av nya finansieringsmöjligheter. Mitt hopp är att samarbetet i Stockholm trio ska kunna tillföra KI fler resurser och viktiga perspektiv i en period där forskning och utbildning måste hantera ökade kostnader och större komplexitet.

0 comments

Related posts