Life Science – en motor för bättre hälsa och tillväxt

Den 29 maj deltog jag i Dagens Nyheters konferens om Life Science. Syftet med konferensen var att understryka det samhälleliga perspektivet och attrahera politiska beslutsfattare för att föra en dialog om life science framtid i Sverige. Debatten handlade om vad som krävs för att Sverige ska vara en framstående life science-nation.

Life science är ju all forskning och utveckling som syftar till bättre hälsa. I begreppet ryms såväl industriell utveckling inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling som akademisk grundforskning vid universiteten samt utveckling inom hälso- och sjukvården.

Det handlar i grunden om människors möjligheter till ett gott liv. Det är ett prioriterat område i svensk politik men det krävs handlingskraft om Sverige ska återta en ledande position: Hur ska vi leva upp till ambitionerna?

Att det är ett prioriterad område i politiken illustreras av att regeringen nu tillsätter en samordnare på heltid och presenterar de områden som är prioriterade i kommande life science-strategi. Läs mer i Dagens Medicin där näringsminister Ibrahim Baylan (S), forskningsminister Matilda Ernkrans (S) och socialminister Lena Hallengren (S) skriver att ”Sverige ska bli ledande inom life science”.

Viktiga frågor

Det er en rad utmaningar vi måste hantera för att realisera ambitionerna. Dessa frågorna tycker jag är speciellt viktiga i nuläget: Kan regelverket anpassas så att lärosäten i större utsträckning får tillgängliggöra forskningsinfrastruktur, resurser och kompetenser till offentlig och privat sektor? Hur lyckas vi attrahera kapital, talang, och forskningsinriktade företag? Hur underlättar vi för forskningen i den nya hälso- och sjukvården? Hur säkerställer vi tillgång till hälso- och vårddata och till modern forskningsinfrastruktur? Klarar lärosätena kompetensförsörjningen, och hur kan vi så snabbt som möjligt och på bäst möjligt sätt implementera nya metoder för diagnos och behandling i hälso- och sjukvården?

Det finns behov av konkreta och väl definierade insatser inom forskning och utbildning, hälso- och sjukvård respektive affärsutveckling. Och så får vi inte glömma att högkvalitativ grundforskning är en förutsättning för all utveckling, inklusive tillväxten av life science.

Forskning och utbildning

Forskning och utbildning utgör grunden för framgång inom life science. Det behövs en stark forskningsbas med tydliga inslag av tvärvetenskap. Vi ställs inför allt mer komplexa hälsoutmaningar och detta gör att alla de olika disciplinerna behöver arbeta närmare varandra. Biologi och medicin behöver integreras med andra discipliner som kemi, teknik och fysik, inklusive den pågående utvecklingen inom AI.

Grundforskningen behöver stärkas genom att skapa ett långsiktigt och förutsägbart system, inom t ex resursfördelning och karriärstruktur, som är en förutsättning för excellent forskning som får globalt genomslag. Det behövs en starkare forskning och utbildning inom innovation, implementering och entreprenörskap.

Hälsa och sjukvård

Exempel på vad som kan göras inom hälsa och sjukvård är att prioritera forskningen i den kliniska verksamheten.  Förutsättningarna för svensk sjukvårdspersonal att forska måste stärkas. I dag finns tyvärr ofta barriärer mellan forskning och sjukvård och det saknas i praktiken emellanåt utrymme för forskning i det dagliga sjukvårdsarbetet. En nationell life science-strategi bör inbegripa nationella karriärvägar och incitamentsstrukturer för en långsiktig akademisk kompetenshöjning för hälso- och sjukvårdens personal samt kompetensutbyte mellan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv.

Affärsutveckling

Globaliseringen har slagit igenom totalt och här måste en nationell life science-strategi visa på Sverige som ett förstahandsval för dessa bolag. Regeringens färdplan för life science måste på ett övertygande sätt ta med de internationella aspekterna och visa att de satsningar som görs idag i vissa fall får genomslag först om 5, 10 kanske 15 år. Omvänt, görs felsatsningar idag förlorar Sverige investeringar från de stora aktörerna inom life science. Satsningar måste därför göras inom området med ökade investeringar, ökat samarbete med den globala life science-industrin och tillgång till högkvalificerade medarbetare. Internationalisering omfattar även en ambition att öppna Sverige som en testbädd för innovativa former av kliniska studier och utvärderingar av behandlingsresultat samt att göra infrastrukturerna tillgängliga även för globala aktörer.

Vad gör då KI?

Ledningarna för KI och Region Stockholm har beslutat sig för att ta fram en regional life science-strategi som ska synkas med nationella processer. Utifrån detta vill KI och Region Stockholm tillsammans ta sig an uppdraget att:

  • utveckla det ömsesidiga samarbetet mellan KI och Region Stockholm
  • koordinera en regional process för att tillsammans med övriga relevanta aktörer ta fram en samlad strategi för life science i Stockholmsregionen.

Arbetet genomförs enligt målsättningen om att Stockholmsregionen då ska vara en ledande life science-regioner samt att KI ska vara en motor för life science i enlighet med Strategi 2030.

I närtid kommer KI att hålla ett seminarium i Almedalen den 2 juli 2019 kl 15.45 – 17.00 med några av Sveriges främsta aktörer inom life science. Varmt välkomna till Viklau, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. KI deltar också i andra intressanta seminarier och debatter (se länken ovan).

Vi har också ambitionen att anordna en konferens om life science år 2020 i Aula Medica: Stockholm Life Science Conference 2020, med fokus på evidens, kunskap och dialog. Konferensen ska samla de viktigaste aktörerna och beslutsfattarna både regionalt och nationellt.

Vi kan också se oss omkring runt campus. I Campus Flemingsberg och på Solna finns redan nu det täta samarbetet mellan universitet och hälso- och sjukvård som är en så viktig premiss för utvecklingen av life science. Hagastaden växer fram med målet att skapa världens främsta utvecklingsområde för life science. En magnet för företagare och forskare, en ny stadsdel med bostäder, restauranger, affärer, service, företag, forskning och innovation, där svenska och utländska företrädare för olika discipliner och organisationer har tillfälle att mötas dygnet runt. En liknande dynamik finns på vårt södra campus.

Vi bidrar gärna till att Sverige ska bli ledande inom life science!

 

0 comments

Related posts