Om öppenhet och god sed vid KI

Hur kan vi främja en atmosfär av öppenhet och högt i tak vid Karolinska Institutet? Vad kan vi göra för att motverka avvikelser från god sed i forskning och utbildning?

Nu på onsdag fortsätter KI:s etikråd sin seminarieserie “Yttrandefrihet, meddelarfrihet och organisationskultur mot år 2030”. Denna gång är temat öppenhet och god sed vid KI och bland annat kommer vi att diskutera frågor som rör vilket ansvar vi har som medarbetare och chefer för att sprida en atmosfär av öppenhet och respekt för varandra. Vi kommer också att reflektera över hur vi kan skapa trygghet och säkerhet när det handlar om att anmäla missförhållanden, misstänkt fusk eller andra oegentligheter.

För mig personligen är det här oerhört viktiga frågor och jag är väldigt glad över att vi nu fått vårt nya etikråd på plats och att man också tar initiativ som detta för att internt lyfta frågor om etik, kultur och moral på KI. Etikfrågor behöver ständigt underhållas, diskuteras och ventileras. Det här är också ett centralt inslag i KI:s Strategi 2030, där det finns ett särskilt avsnitt om värdegrund där vi bland annat skriver att KI:s “verksamhet (ska) präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt samt av respekt, omtanke och kritisk reflektion”.

Inbjuden gäst

Inbjuden gästen på onsdag är Thomas Bull, till vardags justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och väl bevandrad i frågor av den här karaktären. Han är dessutom extra aktuell just nu eftersom han är ordförande i den nyinrättade Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Det är alltså den statliga myndighet som från den 1 januari har det samlade, nationella uppdraget att pröva frågor om oredlighet i forskning – ett ansvar som tidigare låg på respektive lärosäte.

På sin webbplats presenterar sig den nya myndigheten med följande ord:

Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra till att upprätthålla god forskningssed, och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och Sverige som en ledande forskningsnation.

Ett sällsynt viktigt uppdrag, alltså.

Passa på tillfället att träffa nämndens ordförande och att vara med och diskutera frågor om öppenhet och god sed på KI. Förutom Thomas Bull, deltar etikrådets ledamöter samt jag själv på seminariet.

Onsdag kl 15 i Samuelssonalen, Tomtebodavägen 6 i Solna.

Mera information finns på KI:s webbplats.

Välkomna! 

 

0 comments

Related posts