Nya coronaviruset och e-utbildningar: Viruset måste bekämpas med kunskap

English version below

Det händer så oerhört mycket just nu när det gäller att bekämpa spridningen av nya coronaviruset.  Sällan, om ens någon gång, har så många ägnat så mycket tid åt ett enda område. Det är i tider som denna som vår kreativitet, förändringsvilja och förmåga att lösa problem verkligen visar sig.

Mycket lång lista

Vi ser nu en internationell kraftsamling för att besegra det nya viruset. KI deltar i denna satsning på olika sätt. Listan på initiativ, smarta lösningar, innovativa idéer, omprioriterad forskning, nyskapande undervisning, spontana stödinsatser till vården och allt annat som jag dagligen får rapporter om – den listan kan göras mycket, mycket lång. Jag har aldrig, under mina drygt 40 år i akademin, varit med om något liknande när det gäller att snabbt ändra fokus och ta sig an helt nya – och i stort sett helt oväntade – förutsättningar och villkor.

Jag har redan ett flertal gånger här på bloggen berättat om hur våra medarbetare och studenter ställer upp i denna svåra situation. Jag ska inte upprepa mig.

E-utbildningar

Men låt mig bara ta upp en konkret insats – av många – som är extra aktuell i dessa dagar. Det handlar om de e-utbildningar som medarbetare vid KI:s Institution för global folkhälsa tagit fram efter att vi fick ett uppdrag om detta från Socialstyrelsen.

Uppdraget handlade alltså om att ta fram utbildningar för personal inom vård och omsorg som i sitt arbete möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Det skickades över till oss från Socialstyrelsen torsdagen den 9 mars. Samma dag var KI med på Folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens för att redogöra för uppdraget. Ett intensivt arbete inleddes omedelbart, utfört främst av Anna Karin Sjöblom, Petra Hellbom, Johan von Schreeb och Anneli Eriksson, under projektledning av Martina Gustavsson från global folkhälsa samt Rickard Markstedt, från KI:s uppdragsutbildning.

Det här är ett arbete som innehåller många moment: faktakollar, genomgång av upplägg och innehåll, inspelning, redigering, textning och annat som måste till för att skapa en bra och kvalitetssäkrad e-utbildning. Många fler personer var också inblandade och stödde arbetet, som statister, produktionsansvariga och filmare. Allt förankrades och faktagranskades dessutom av bland andra Folkhälsomyndigheten, Vårdhygien Stockholm och Socialstyrelsens egna experter, innan lanseringen skedde kl 12 den 18 mars – bara tio dagar efter att uppdraget tagits emot.

Mycket nöjda

– Vi är mycket nöjda med resultatet och oerhört tacksamma för den snabba leveransen från Karolinska Institutet, kommenterade Socialstyrelsens krisberedskapschef Johanna Sandwall i ett pressmeddelande från myndigheten samma dag.

Att det finns en stor efterfrågan på dessa utbildningar råder det inga tvivel om. Under de två första veckorna de låg ute hade omkring 60 000 personer gått dem. Intresset har inte minskat sedan dess och de har fått extra stor aktualitet nu när problemen med smittspridning inom äldreomsorgen uppmärksammats rejält under de senaste dagarna. Personal inom omsorgen har normalt inte samma utbildning när det gäller vårdhygien och skyddsutrustning i samband med infektioner, som medicinskt utbildad personal. Här fyller KI:s utbildningar ett stort behov.

Sedan lanseringen den 18 mars har en av utbildningarna även översatts till engelska, arabiska, persiska och ryska och den andra till engelska. Det finns också ytterligare en modul tillgänglig: ”kunskapsbank för chefer/utbildningsansvariga”, med utbildningsmaterial baserat på utbildningarna.

Med ett nytt virus kommer behovet för ny kunskap. Det passar bra att avsluta med ett känt citat från Sun Tzu: Om du känner fienden och dig själv, är utgången av hundratals strider givna.

 

New corona virus and online training:
The virus must be fought with knowledge

There is so much happening right now when it comes to fighting the spread of the new corona virus. Rarely, if ever, have so many people devoted so much time and efforts towards a common goal. It is in times like this that our creativity, willingness to change and ability to solve problems really shows.

A very long list

We are now seeing an international mobilization to defeat the new virus and KI is participating in many different ways. There is an ever growing list of initiatives, smart solutions, creative ideas, and new approaches, and we see multiple examples of innovative teaching and support for healthcare providers and personnel. During my more than 40 years in academia, I have never experienced anything similar when it comes to the speed by which focus is changed to grapple with circumstances and challenges of unprecedented complexity and gravity.

I have already described in this blog how our staff and students are contributing and rising to the occasion. I am truly impressed.

Online training

Let me just bring up one concrete example out of many that is particularly relevant these days: the online training courses developed by KI’s Department of Global Public Health on the request of the National Board of Health and Welfare.

The assignment was to develop training for healthcare staff who, in the course of their work, meet people with suspected or confirmed cases of COVID-19. We received the request from the National Board of Health and Welfare on Thursday, March 9. On the same day, KI participated in the Public Health Agency of Sweden’s daily press conference to report on the assignment. Intensive work began immediately, carried out principally by Anna-Karin Sjöblom, Petra Hellbom, Johan von Schreeb and Anneli Eriksson, under the project management of Martina Gustavsson from KI’s Department of Global Public Health, and Rickard Markstedt, from KI’s office of Executive and Professional Education.

This type of work requires much of many: fact-checking, layout and content review, recording, editing, subtitles, and other elements that are needed to create a quality-assured online course. The works was supported by extras, production managers and videographers. In addition, all components were confirmed and fact-checked by the Public Health Agency, Healthcare Hygiene Stockholm, and the National Board of Health and Welfare’s own experts, among others, before the training was launched at noon on March 18 – just ten days after KI received the assignment.

Very pleased

“We are very pleased with the result and extremely grateful for Karolinska Institutet’s prompt delivery,” said the National Board of Emergency Management’s emergency preparedness manager Johanna Sandwall in a press release that same day.

There is no doubt that there is great demand for these training programs. During the first two weeks they were available, approximately 60,000 people had taken them. Since then, interest has only grown, and the programs have increased in relevance now that problems with the spread of infection in elderly care settings have attracted considerable attention. Care service workers do not normally receive the same education as clinically trained personnel. Thus KI’s training programs fill a great need.

 

0 comments

Related posts