KI:s fakultetsråd: Tentaklerna ute i organisationen

Karolinska Institutet har drygt 6 000 helårsstudenter, 5 000 anställda och cirka 2 000 doktorander. Dessutom är ett stort antal forskare anknutna till KI, men med en annan huvudarbetsgivare. Vår verksamhet är uppdelad på 22 institutioner, som är samlade i tre institutionsgrupper: KI Syd, KI Nord och KI Solna. Dessutom finns Komparativ medicin (KM), en pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL), universitetsbiblioteket (KIB), Medicinens historia och kulturarv (MHK) och universitetsförvaltningen. Vi har verksamhet i Flemingsberg, i Solna, på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och driver Ming Wai Lau Centre i Hongkong.

Det är kort sagt en stor, spridd och omfattande organisation som dessutom har en bredd i själva verksamheten: Medicinsk utbildning och forskning må låta koncentrerat och fokuserat – men tro mig när jag säger att begreppet medicinskt innefattar betydligt mer än vad de flesta tror.

Att jag som rektor och vi i ledningen kan ha en god överblick av det här är onekligen en utmaning.

Omorganisation

För drygt två år sedan genomfördes en större omorganisation, vars syfte bland annat var att skapa en mer logisk och överblickbar verksamhet. Jag var inledningsvis helt på det klara med att denna nya organisation måste få ett tag att sätta sig och att det säkert skulle dyka upp behov av justeringar och förändringar längs vägen. Så har också skett, men på det hela taget är jag positivt överraskad av hur väl den här omdaningen fallit ut. Ett stort tack till alla ni som var med och planerade omorganisationen – och tack också till alla som dagligen ser till att KI:s organisation fungerar optimalt och att verksamheten flyter på som den ska. Inte minst i dessa svåra tider!

En av de ingredienser som jag verkligen tyckte var viktig i samband med förändringen för två år sedan, var inrättandet av KI:s fakultetsråd. Tanken med detta råd är att vara ett stöd för universitetsledningens strategiska arbete rörande KI:s vetenskapliga verksamhet. Rådet består av nio tillsvidareanställda professorer, två lärare med mer junior anställning, och tre studentrepresentanter. Förra veckan hade rådet sitt första möte 2021 och vi passade då också på att välkomna flera nya ledamöter.

Central och viktig

För oss i ledningen är fakultetsrådet, tillsammans med bland annat regelbundna möten med fackliga organisationer och studentorganisationer, en central och viktig instans som ökar våra möjligheter att lyssna, förstå och föra en dialog med hela KI. Jag har i något sammanhang liknat det med att rådet är våra tentakler ut i universitetets olika delar.

Under det senaste mötet med de nya ledamöterna på plats kretsade mycket av diskussionen om vilka ämnen eller teman som ska lyftas gemensamt, inte minst utifrån de prioriteringar som finns i KI:s Strategi 2030. Det handlar bland annat om hur vi kan stärka förutsättningar och villkor för forskning och högre utbildning rent allmänt, men också om finansiering, organisationsfrågor och om infrastruktur och digitalisering.

Tjugotal förslag

Fakultetsrådets ledamöter tog upp ett tjugotal förslag till ämnen och teman och flera av dem handlar om hur vi kan få KI att hänga ihop bättre nu när vi har en geografisk indelning med tre olika institutionsgrupper. Det fanns också idéer om hur vi kan få en närmare kontakt mellan ledningen och institutionerna efter att vi infört en ny ledningsnivå. Flera förslag handlade om undervisning: Vad händer med undervisningspengen? Karriärtrappan, vilka krav ställs eller bör ställas vad avser undervisning?

Och hur ska vi säkra att undervisningen får tillräckliga resurser och att medel inte försvinner i onödig byråkrati? 

Ett annat tema är samverkan om klinisk forskning och utbildning i en alltmer fragmenterad hälso- och sjukvård med olika huvudmän. Karriärmöjligheter och kompetensförsörjning kom också med på listan över framtida tema för diskussion i fakultetsrådet, liksom flera andra förslag. 

Nya perspektiv

De flesta av förslagen kan kopplas till olika mål och delmål i vår Strategi 2030. En djupare debatt om de föreslagna ämnena kan därför ge oss nya perspektiv och hjälpa oss att förverkliga vår strategi. Enligt KI:s delegationsordning ska fakultetsrådet ”ge råd i frågor rörande KI:s vetenskapliga verksamhet”. Målet är att vi ska kunna fatta bättre beslut inte enbart i ledningen utan i Fakultetsnämnden och alla KI:s beslutande organ.

Det är viktigt för universitetsledningen att inte tappa kontakten med kärnverksamheten och att hela tiden ha det ena örat riktat mot den egna marken (och det andra mot omvärlden…).

I det perspektivet har fakultetsrådet en synnerligen viktig roll.

0 comments

Related posts