Nu etablerar KI Health Emergency and Pandemic Science Center

I dag har jag fattat beslut om att inrätta och etablera ett nytt center vid Karolinska Institutet, med det uttalade syftet att ytterligare skärpa och förbättra vår förmåga att möta hälsohot. Health Emergency and Pandemic Science Center är en tydlig markering om att akademisk forskning och utbildning ska och måste ha en mer central roll när det gäller att kunna möta akuta och omfattande hälsohot i dag och i framtiden. Det gäller såväl lokalt, regionalt som nationellt och globalt.

Ni som följt mina inlägg här på bloggen vet att KI var snabbt igång i inledningen av den här pandemin för att på olika sätt bidra med kunskap, utbildning, stöd och praktiska insatser som t ex hundratusentals provanalyser. Under främst det första halvåret genomfördes extraordinära insatser när det handlar om att fokusera, prioritera och ställa om. Redan den 27 februari, två veckor innan WHO proklamerade att världen nu är i en pandemi, etablerades den första särskilda resursgruppen vid KI: Expertgruppen för covid-19. Denna grupp har sedan följt av ytterligare åtta resursgrupper, med olika inriktningar och expertområden:

  • Resursgrupp för kvalitetssäkring av information avseende covid-19
  • Resursgrupp för etikfrågor i samband med pandemin
  • Resursgrupp för folkhälsoforskning kring covid-19
  • Resursgrupp för psykisk hälsa under covid-19
  • Resursgrupp för äldres hälsa under covid-19
  • Resursgrupp för SFO Epidemiologi
  • Resursgrupp för global covid-19-forskning
  • Resursgrupp för vaccinsamordning

Samtliga dessa grupper och deras ingående medlemmar är och har varit aktiva i det offentliga samtalet debatt och olika vetenskapligt inriktade sammanhang. Genom det har KI skapat ett mycket konkret och värdefullt mervärde när det gäller samhällets behov av kunskapsutveckling och – inte minst – allmänhetens, politikers, professionens behov av kunskap och fakta.

Den 2 oktober i fjol tog jag nästa strategiska beslut: Att etablera KI:s interdisciplinära resursgrupp post pandemin – KIRP – med uppgiften att bland annat identifiera kunskaps- och samverkansluckor som måste fyllas inför kommande pandemier. KIRP består av de som är sammankallande i de olika resursgrupperna, kompletterat med ytterligare några experter.

Stärkt engagemang

Sammantaget har etablerandet av dessa tio olika grupper, bestående av KI-forskare från olika discipliner och med olika perspektiv och infallsvinklar på pandemier och allvarliga hälsohot, lett till att KI:s engagemang och aktiviteter kring pandemin stärkts. Detta har skett parallellt med att KI:s mer normala kärnverksamhet, forskning och utbildning, också i mycket hög grad påverkats och anpassat sig till pandemin. I det här sammanhanget vill jag rikta ett särskilt tack till KI:s lärare, som med mycket kort varsel tvingades ställa om när pandemin plötsligt helt ändrade förutsättningarna för undervisningen.

Nu tar vi alltså nästa steg. Världen och Sverige kommer med säkerhet att utsättas för akuta hälsohot och pandemier såväl i en nära som mer avlägsen framtid. Vi måste med andra ord skapa en mer permanent beredskap för att kunna möta dessa hot mot liv och hälsa. Jag har tidigare, tillsammans med kollegor, i flera olika artiklar (se t ex British Medical Journal från januari i år) tagit upp vikten av att vi bidrar akademiskt till att utveckla en “universal preparedness for health”. Etableringen av Health Emergency and Pandemic Science Center ligger helt i linje med detta.

Säkra kompetensen

Målet är att konsolidera och vidareutveckla de strukturer som byggts upp och säkra den kompetens som tillgängliggjorts under pandemin. Det nya centret ska fungera som en plattform för att genom forskning och utbildning bidra till ständiga förbättringar av den regionala, nationella och globala beredskapen för akuta hälsokriser och pandemier. Ett sådant center måste anta ett multidisciplinärt och multisektoriellt förhållningssätt inom forskning och utbildning och snabbt kunna ställa sin expertis till samhällets förfogande.

Centret ska inledningsvis vara virtuellt och koppla samman och stödja de resurser som redan finns vid KI; forskare, lärare och olika initiativ inom området. Centret ska samtidigt arbeta för att involvera andra universitet, hälso- och sjukvården och organisationer, t.ex. övriga universitet inom Stockholm trio och Region Stockholm. I arbetet ska erfarenheter från liknande internationella etableringar tas till vara.

EU-myndighet

Med de nationella och internationella satsningar som har aviserats med koppling till pandemier och akuta hälsokriser finns genom centret goda möjligheter för KI att etablera samarbeten med t ex EU:s initiativ inom området, bl.a. den EU-myndighet (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) som diskuteras just nu och som ska förbättra unionens beredskap och förberedelser inför allvarliga hälsohot och pandemier.

Sammantaget ska centret bidra till att KI kan ta ett tydligare och mer aktivt samhällsansvar, medverka till att stärka beredskapen inför nästa pandemi – men det ska också kunna positionera KI inom området och på så sätt ge bättre möjligheter för nationell och internationell finansiering och utveckla det internationella samarbetet t ex inom HERA.

Health Emergency and Pandemic Science Center ligger också i linje med Strategi 2030 och bidrar till KI:s vision; Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

0 comments

Related posts