KI etablerar resursgrupp för att identifiera kunskapsluckor och stärka samhällets beredskap

Pandemin är inte över och det är fortfarande i hög grad oklart när den kan förklaras som avslutad. Trots det är det viktigt att samhället redan nu börjar förbereda sig på den tid som kommer efter covid-19 och inför en ny pandemi. Vi måste redan nu börja dra lärdomar från covid-19 för att bygga en bättre beredskap inför nästa pandemi. För en sådan kommer, förr eller senare. Därför har Karolinska Institutet nu tillsatt en grupp forskare, KI:s interdisciplinära resursgrupp post covid-19 – KIRP, med uppgiften att bland annat identifiera kunskaps- och samverkansluckor som måste fyllas inför kommande pandemier.

Redan i slutet av februari, ett par veckor innan WHO deklarerade att världen nu upplevde en pandemi, beslutade jag att tillsätta en särskild resursgrupp för att ge universitetsledningen råd om hur vi bäst skulle kunna hantera utmaningarna för KI:s verksamhet.  Covid-19-gruppen (också kallad expertgruppen) har sedan dess arbetat intensivt och varit en nyckelaktör när det gäller KI:s synnerligen omfattande insats relaterad till covid-19. Vi i ledningen har haft kontinuerliga och täta avstämningar med gruppen och den har också fungerat som en betydelsefull länk inom KI och i kontakterna mellan universitet, myndigheter, samhälle och medier.

Totalt sju resursgrupper

Denna övergripande covid-19 grupp följdes snart av flera andra, med olika inriktningar och specialområden. Just nu har vi totalt sju resursgrupper på KI (inklusive den övergripande), avseende covid-19.

 • Kvalitetssäkring av information
 • Etikfrågor
 • Folkhälsoforskning
 • Psykisk hälsa
 • Äldres hälsa
 • Epidemiologi

Dessa grupper har gett råd till oss i ledningen samt förtjänstfullt aktiverat sig i tredje uppgiften genom att aktivt delta i samhällsdebatten. Läs gärna mer om dem och deras uppdrag på KI:s webbplats.

Nu nästa steg

Nu tar vi alltså nästa steg. Jag har beslutat att tillsätta den nya interdisciplinära resursgruppen med utgångspunkten att vi måste ta fram en plan för hur KI kan bidra efter covid-19. Vi kan se att det finns en rad kunskapsluckor, både renodlat medicinska men också i ett bredare perspektiv.  Inte minst finns det stora kunskapsluckor när det gäller effekten av icke-medicinska interventioner. Nedstängning av samhället, social isolering och arbetslöshet har komplexa konsekvenser som vi måste få mer kunskap om. Här kan KI göra en viktig forskningsinsats i samarbete med andra lärosäten, nationellt och internationellt.

Att identifiera kunskapsluckor och utnyttja lärdomarna från covid-19 för att bygga och stärka samhällets beredskap kräver expertis från många olika områden  och discipliner. Det är därför KIRP kommer att bestå av KI-forskare med olika kompetens- och kunskapsbakgrund. Sju av ledamöterna i KIRP är de som är sammankallande i de olika existerande resursgrupperna, inklusive covid-19-gruppen. Dessa har kompletterats med ett antal ytterligare forskare med olika expertis. Två av ledamöterna ingår också i KI:s fakultetsråd.

Stora möjligheter

Det är min bedömning och övertygelse att det kommer att finnas stora möjligheter att finansiera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på att bygga beredskap, till exempel via EU:s ramprogram Horizon Europe.

Det uppdrag jag har gett KIRP är följande:

 • att fungera som en resurs och stöd till KI:s ledning
 • att koppla samman och använda befintliga nätverk och kanaler som etablerats av de tidigare utsedda resursgrupperna under den initiala fasen av pandemin, samt samverka med såväl Region Stockholm som det svenska samhället
 • att bidra till att koordinera den breda kompetens som finns på KI för att stärka KI:s forskning post covid-19 och genom detta skapa hållbarhet, utveckla och bygga beredskap för framtida kriser lokalt, nationellt och globalt
 • att främja och underlätta etableringen av relevanta tvärvetenskapliga och forskarinitierade forskningsprojekt dels internt på KI, dels i samverkan med hälso- och sjukvården och andra lärosäten
 • med utgångspunkt i erfarenheterna från covid-19, identifiera de viktigaste kunskapsluckor och samverkansluckor som måste fyllas inför kommande pandemier

Uppdraget är väl förankrat i KI:s vision: Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Framtida generationer

När vi skriver ”alla” i vår vision betyder det att vi ska arbeta för en bättre hälsa också för framtida generationer. Att bidra till att bygga beredskap – genom forskning, utbildning och kunskapsdelning – är i linje med vår egen strategi såväl som FN:s Agenda 2030.

Sammankallande i KIRP är Lars I Eriksson, som under våren koordinerat KI-Karolinska universitetssjukhusets gemensamma covid-19 resursgrupp.

De redan tillsatta resursgrupperna kommer att finnas kvar tills vidare.

Läs mer om KIRP på KI:s webbplats.

 

0 comments

Related posts