Coronaviruset: KI etablerar covid-19-grupp

English version below

Antalet fall av covid-19 ökar i världen och också i vårt närområde. För Karolinska Institutets del innebär det accelererande utbrottet att vi ökar bevakning och aktivitetsnivå:

 • KI:s medarbetare och studenter behöver information om hur vi som arbetsgivare/utbildningsanordnare förbereder och hanterar det här. För KI:s del utgår vi helt och hållet från de rekommendationer och råd från ansvariga myndigheter – främst Folkhälsomyndigheten när det gäller generella rekommendationer om smittspridning och liknande och Utrikesdepartementet när det uppdateringar av råd kring resor. På KI:s medarbetarportal finns sedan nästan en månad tillbaka information om utbrottet riktad till medarbetare och studenter. Denna information uppdateras kontinuerligt i takt med att smitt- och kunskapsläget förändras.
 • KI:s ledning har en kontinuerlig bevakning av händelseutvecklingen och det pågår också en mer långtgående planering utifrån olika scenarier. Olika kompetenser från universitetsledningen träffas regelbundet för att uppdatera sig om läget och besluta om olika relevanta åtgärder och insatser.
 • Flera olika KI-forskare och forskargrupper är på olika sätt aktiva i den här frågan, t ex pågår ett arbete på KI med att forska kring ett vaccin mot covid-19. KI-forskare är också efterfrågade som experter och syns eller hörs i stort sett dagligen i olika medier.
 • I dag har jag dessutom beslutat om att tillsätta en särskild KI-grupp för covid-19-utbrottet.

Denna covid-19-grupp samlar åtta mycket kompetenta KI-forskare med expertis inom olika områden med relation till den nu pågående smittspridningen. Den består av Jan Albert (sammankallande), Anna Färnert, Johan Giesecke, Hedvig Glans, Sara Gredmark Russ, Ali Mirazimi, Johan von Schreeb och Matti Sällberg.

Jag har gett gruppen fyra huvuduppdrag:

 1. att ge stöd till KI:s ledning om åtgärder och internkommunikation
 2. att evaluera förfrågningar från Kina och andra länder som drabbats av epidemin
 3. att om epidemin eskalerar, samverka med sjukhusen/hälso- och sjukvården/Region Stockholm i den utsträckning den blir nödvändigt
 4. att identifiera de experter som finns på KI inom området och hur KI genom den samlade kunskapen kan bidra till samhällsnytta

KI finns också representerat i Karolinska Universitetssjukhusets styrgrupp för coronaberedskap.

Vi vet i dag inte hur det här utbrottet kommer att utveckla sig. Vi har tidigare exempel på hur andra utbrott av coronavirus utvecklats och klingat av, främst sars (2003-2004) och mers (2013-2016), men det är svårt att dra några slutsatser av den nuvarande smittspridningen baserat på hur just dessa virustyper uppträdde och spred sig i samhället. Varje utbrott är unikt och vi saknar fortfarande en hel del kunskap om det nya coronavirusets egenskaper.

Förhoppningsvis kan vi, genom gemensamma och kraftfulla insatser från världens samlade kompetenser kring smittspridning och vårdinsatser, få kontroll över det här utbrottet innan det eskalerar till en pandemi.

Men samtidigt måste vi vara beredda på och planera för att det faktiskt kan bli så.

Kika gärna också på den temasida som nu sammanställts om coronaviruset/covid-19 på KI:s externa webbplats.

The coronavirus: KI establishes covid-19 group

The number of cases of COVID-19 is increasing in the world and also in our geographical vicinity. Karolinska Institutet now sees the need to increase surveillance and activity levels:

 • KI’s employees and students need information on how we as a university prepare for different scenarios. KI adhere  to the recommendations and advice of the responsible authorities: primarily the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Ministry for Foreign Affairs. Since January, KI’s staff portal (“Medarbetarportalen”) has been providing relevant information about the outbreak aimed at  staff as well as students. This information is being updated continually.
 • KI is  monitoring the development of the outbreak on a day to day basis
 • KI researchers and research groups are in various ways active on this issue, for example KI researchers are now working to develop a prototype vaccine against the virus and KI-affiliated researchers are daily seen or heard as experts in various media outlets.
 • Today, I have also decided to appoint a special KI expert group for the COVID-19 outbreak.

This COVID-19 group brings together eight highly competent KI researchers with expertise in various fields related to the current epidemic. The group consists of Jan Albert (convener), Anna Färnert, Johan Giesecke, Hedvig GlansSara Gredmark RussAli MirazimiJohan von Schreeb och Matti Sällberg.

I have given the group four main tasks:

 1. to provide support to KI’s management when it comes to preventive measures and internal communication
 2. to evaluate inquiries from China and other countries affected by the epidemic
 3. in the case of an escalation of the epidemic, cooperate with the hospitals and health care services in  the Stockholm region to the extent required
 4. identify KI experts with relevant expertise and disseminate  knowledge to the society at large

KI is also represented in the Karolinska University Hospital’s emergency management group on the corona outbreak.

We do not know today how this outbreak will develop. We have experienced other corona epidemics in recent history, such as SARS (2003-2004) and Mers (2013-2016). However, every outbreak is unique and there are still voids in our knowledge of the new corona virus.

Hopefully, through joint and powerful efforts from international  expertise , we can gain control of this outbreak before it escalates into a pandemic.

At the same time, we must be prepared for a different turn of events.

 

There is a special site: Spotlight on COVID-19, where we present some news and features about Karolinska Institutet’s research on the new corona.

 

0 comments

Related posts