Debattartikel: “Ge lärosätena en större roll vid nästa stora hälsokris”

Tillsammans med Anna Mia Ekström, Lars I Eriksson och Johan von Schreeb, har jag skrivit ett debattinlägg som publiceras i dag i Dagens Samhälle.

Att artikeln publicerar denna morgon är ingen slump. Senare denna dag redovisar nämligen Coronakommissionen sitt slutbetänkande om den svenska hanteringen av pandemin. Med tanke på den militära aggressionen mot Ukraina hamnar kommissionens slutrapport möjligen (och fullt förståeligt) lite i skymundan, men det är rimligt att anta att de slutsatser som presenteras i eftermiddag ändå kommer att diskuteras och sätta avtryck i samhället.

Ett av de perspektiv som behöver ses över är hur väl den svenska beredskapen egentligen fungerar vid allvarliga hälsokriser. Det är uppenbart att det finns stora brister och här hoppas jag att kommissionen kommer att peka på de behov av förändringar som finns.

Lärosätenas roll

Det vi främst diskuterar i artikeln handlar om lärosätenas roll såväl inför som under en samhällskris. Den som följt mina uttalanden här på bloggen och i intervjuer, vet att jag varit kritisk mot att den kompetens och de resurser som finns inom universitet och högskolor inte använts tillräckligt väl under den här pandemin.

Allvarliga samhällshot måste hanteras med en bas i kunskap och evidens. Snabb kunskapsutveckling av hög kvalitet är helt nödvändig i samband med att t ex nya smittsamma sjukdomar uppkommer och drabbar människor.

Vår poäng är bland annat att samverkan mellan lärosäten, expertmyndigheter och politiken måste utvecklas för att samhället bättre ska kunna förbereda sig och möta kommande kriser och hot.

Klipp ur texten:

“Det råder knappast någon tvekan om att det kommer fler allvarliga hälsohot och pandemier i framtiden – kanske dessutom mer smittsamma och dödliga än den farsot vi kämpat mot de senaste två åren. Vi har även en pågående ”tyst pandemi”: den ökande antibiotikaresistensen som riskerar att slå ut de effektiva behandlingar som i dag finns mot bakteriella infektioner. 

Det finns kort sagt många motiv för att bygga en bättre samverkan och beredskap för att kunna bemöta hälsohot eller hantera hälsokriser. I det arbetet måste akademin få en betydligt större roll. Vikten av kunskapsutveckling, forskning och utbildning kan inte överskattas.  

Vi vill därför uppmana regeringen och statliga myndigheter att skyndsamt bjuda in landets lärosäten till en dialog för hur vi tillsammans kan skapa en mer koordinerad och informerad interaktion och beredskap inför kommande hälsokriser.”

0 comments

Related posts