Etikrådet – ett verktyg för att driva etiska frågor inom vår verksamhet

Med forskning följer etiska frågeställningar. Det är ett faktum och det gäller inte minst för den medicinska forskning vi bedriver vid Karolinska Institutet. Därför är det ytterst viktigt att vi ständigt för en pågående och öppen dialog kring etiska frågor. I det arbetet är KI:s etikråd, som bildades 2019 och består av både KI-medarbetare och externa ledamöter, ett värdefullt och användbart verktyg. Jag vill därför ta tillfället i akt och lyfta fram det webbinarium som rådet håller den 4 oktober.

En ständig följeslagare

Etiska frågor är den medicinska forskningens ständiga följeslagare. Vår forskning och undervisning rör det dyraste vi har; vårt liv och vår hälsa. Således kan vi inte lämna dessa frågor därhän eller vänta till en situation uppstår då de ställs på sin spets och våra resonemang och tillvägagångssätt ifrågasätts eller kritiseras. Min ståndpunkt är, och har alltid varit, att det ligger i akademins eget intresse att själv vara aktiv och drivande i etiska frågor som berör forskning och högre utbildning. Risken är annars att andra aktörer tar över frågorna och börjar driva de åt oss – eller mot oss. I förlängningen riskerar vi då att det införs regelverk och lagar som begränsar den akademiska friheten.

Att aktivt arbeta med etiska frågor handlar också om att värna om och stärka allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Det är min fasta övertygelse att vi, genom att vara transparanta och bjuda in omvärlden att delta i samtalet kring de etiska frågor som medicinsk forskning och utbildning ställs inför, skapar en förståelse för vår verksamhet och vår vardag som ökar förtroendet för KI och för medicinsk forskning i stort.

Etikrådet ett viktigt verktyg

Ett av våra viktigaste verktyg i arbetet med etiska frågor är KI:s etikråd. Det leds av det vetenskapliga ombudet vid KI och består av tolv ledamöter; såväl KI-medarbetare som studentrepresentanter och utomstående. Rådet har som uppgift att:

  • verka för att en diskussion om etik förs inom KI, i första hand forskningsetik och medicinsk etik,
  • vara en kunskapsbank och informera sig om utvecklingen inom området internationellt och nationellt,
  • verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överensstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI.

Som ett led i det arbetet anordnar rådet regelbundet seminarier och webbinarier för att tillsammans öppet samtala kring etiska frågeställningar. Nästa webbinarium är den 4 oktober och tar upp ämnet psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Då lyfts framför allt frågan om ökad diagnosticering. Detta är en fråga och ett ämnesområde som både berör vår forskning och undervisning vid KI och som väcker ett stort allmänintresse och påverkar många människors liv och vardag. Jag vill därför välkomna er att delta i webbinariet och sprida information om det i era nätverk. Mer information och anmälan hittar ni här.

Etikfrågor är ett arbete som måste drivas ständigt och på alla nivåer

Etikrådet är som sagt ett viktigt verktyg i KI:s arbete kring etiska frågor, men detta är samtidigt inte ett arbete som enbart kan drivas i ett enskilt råd eller på ledningsnivå. Det är något som måste genomsyra vår verksamhet och bedrivas ständigt överallt. Detta är också något vi betonar i KI:s Strategi 2030.

Av den anledningen vill jag avsluta med att rikta mitt tack till alla vid KI – institutioner, lärare och enskilda medarbetare – som dagligen och stundligen tar upp etiska frågor, i möten, i undervisning, i enskilt arbete och i forskning. Era initiativ och ert engagemang driver vår verksamhet framåt och säkerställer att vi aldrig tappar fokus på de svåra frågor som alltid följer med vår verksamhet.

Väl mött den 4 oktober!

0 comments

Related posts