Studentenkät ett viktigt led i vårt ständigt pågående arbete för lika villkor och mot diskriminering

Som jag tagit upp tidigare, ett flertal gånger, bland annat här på bloggen, så har Karolinska Institutet en absolut och ovillkorlig nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Självklart betyder inte det att vi är befriade från problem och utmaningar. Precis som i det övriga samhället finns det exempel på olämpligt uppträdande och beteende också inom KI:s domäner. Det vet vi bland annat genom tidigare utförda medarbetarundersökningar, enkäter och personliga vittnesmål.

Nu tar vi ytterligare ett steg i arbete för lika villkor och mot diskriminering, för att komma närmare målet om ett universitet helt fritt från kränkande särbehandling och diskriminering. I fredags skickades en pilotenkät ut till våra programstudenter  på grundnivå och avancerad nivå, både på svenska och engelska (med undantag för de som just påbörjat sina utbildningar och de som går fristående kurser). Syftet är att därigenom öka vår kunskap och förståelse för våra studenters upplevelser. För mig som rektor, men även för hela KI:s verksamhet, är det oerhört viktigt att vi lyssnar på våra studenter och aktivt hörsammar deras upplevelser och synpunkter i den här frågan. Detta ska sedan ligga till grund för ett starkt och ständigt pågående arbete för att skapa en bättre studie och arbetsmiljö för alla, alltid, på KI. Som jag sagt tidigare här i bloggen; vi måste se hela människan och vi måste se alla människor!

Syftet med enkäten är att skapa ett bra underlag för att kunna följa upp, analysera och utvärdera det förebyggande arbetet. Med detta som bas kan vi sedan gå vidare i arbetet med att skapa inkluderande och goda studiemiljöer för alla som studerar här vid KI.

Det här är viktiga och prioriterade frågor för KI som vi lagt en allt större vikt vid under senare tid. I samband med att KI antog Strategi 2030 var det här ett tydligt prioriterat område.

”KI:s verksamhet ska kännetecknas av en god fysisk, organisatorisk och social studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Breddad rekrytering, lika villkor och jämställdhet måste vara väl etablerat inom universitet”   
Ur Strategi 2030

Vi har också tagit initiativ till att sätta strålkastaren på de här frågorna ytterligare, bland annat genom att initiera ett särskilt forskningsprogram om utsatthet i akademin, tillsammans med KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. Programmet publicerade en första rapport i maj i år, som bland annat visade att det förekommer olika former av utsatthet och kränkningar inom akademin – och att vissa grupper, t ex kvinnliga doktorander – är särskilt utsatta.

Den nu aktuella enkäten som skickats till studenter vid KI är ett pilotprojekt som kommer att sammanställas, analyseras och utvärderas av KI:s kansli för hållbar utveckling och lika villkor, på uppdrag av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå. Det är min förhoppning att den blir användbar och relevant och att den senare kan bli ett permanent inslag i KI:s pågående kvalitetsarbete. En förutsättning för detta är så många som möjligt av våra studenter faktiskt svarar på enkäten. Jag vill därmed uppmana er alla att öppna enkäten och svara på alla frågor så ärligt och noga som möjligt.

Tillsammans, och med engagemang, genom arbete grundat i fakta och kunskap, kan vi göra KI ännu bättre och nå målet om ett universitet fritt från trakasserier, kränkande särbehandling och diskriminering.

  • Du som går termin 2 eller mer på en av alla KI:s programutbildningar på grund- och avanceradnivå, både svenska och engelskspråkiga ska ha fått enkäten skickad till den adressen du uppgett i Ladok. Enkäten finns både på svenska och engelska. Om du ska ha fått enkäten, men inte hittar den, sök i din inkorg, alternativt i skräpposten, efter avsändare ”Karolinska Institutet kisurvey@sr.artologik.net”. Mejlet ska ha skickats under fredagen den 7 oktober 2022. Om du har frågor om enkäten, kontakta Kristina Ullgren, Samordnare i lika villkor, kristina.ullgren@ki.se
  • Om något har hänt anmäl det via KI:s incidentsrapporteringssystem (du kan vara anonym). Här finns dessutom information om var du kan vända dig för hjälp och stöd

0 comments

Related posts