Vi måste se hela människan och vi måste se alla människor

English version below

Den 25 maj dog afroamerikanen George Floyd efter att ha utsatts för polisvåld i samband med att han greps, misstänkt för att försökt betala med falska sedlar i en butik i Minneapolis, USA. Gripandet och det som sedan följde, filmades av förbipasserande och de sekvenser när Floyd ropar “I can’t breath” till den polis som trycker ett knä mot hans nacke/hals och efter ett tag tappar medvetandet, är ytterst obehagliga och svåra att släppa. Polismannen släppte inte taget förrän ambulansen kom till platsen åtskilliga minuter senare, trots uppmaningar från folk som samlats vid platsen. George Floyd dödförklarades senare på sjukhuset.

Som en direkt följd av det uppenbara övervåld som polisen använde, tillsammans med vad många ser som ännu ett uttryck för rasism och diskriminering, samlades en stor mängd demonstranter i Minneapolis redan dagen efter. Slagord som “Black lives matter” och skyltar med “I can’t breath” hördes och syntes frekvent och stämningen bland de som protesterade var milt uttryckt upprörd. Det som George Floyd utsattes för blev det senaste i en rad uppseendeväckande fall av liknande karaktär.

Spreds

Demonstrationerna i Minneapolis spreds snart till stora delar av landet, trots de restriktioner och starka begränsningar gällande folksamlingar som råder på grund av pandemin. Någon vecka senare hade protesterna också nått till andra delar av världen, inklusive Sverige där det genomförts manifestationer i främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Även om dessa demonstrationer utgått ifrån just denna händelse, har de alltmer kommit att handla om den strukturella rasism och diskriminering som vi ser i snart sagt alla delar av vår värld.

Stödja arbetet mot rasism

Jag har under de senare dagarna fått flera frågor om vad kan Karolinska Institutet kan göra för att stödja arbetet mot rasism. Mitt svar är att vi kan – och bör – engagera oss där vi kan och det finns möjlighet.

För mig är det självklart att stå upp för allas lika rättigheter och villkor i alla lägen. Någon annan ståndpunkt som ledare för ett av världens ledande medicinska universitet vore helt enkelt inte möjlig, men den bygger också på en fundamental och bergfast personlig avsky mot särbehandling och diskriminering av alla slag.

Strategi 2030

För ett drygt år sedan antog vår universitetsstyrelse (konsistoriet) KI:s Strategi 2030. Där slås fast att principen om lika villkor för möjligheter till studier, anställning och karriärvägar är central, liksom respekten för allas lika värde. Det här speglas också i vår vision: “Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla”.  Just “kunskap om livet” och “hälsa för alla” är nyckelorden här. Vi måste se hela människan och vi måste se alla människor.

Det här innebär ett tveklöst och kraftfullt avståndstagande från all rasism och all diskriminering på KI. Ser vi några som helst tecken på detta internt på universitet ska vi agera snabbt och hårt. Det får inte råda några tvivel om var vi står.

Påverka samhället

Men vi ska också aktivt verka för att påverka det omgivande samhället i arbetet mot alla former av kränkande särbehandling. Här har vi som universitet en särskilt viktig roll som kunskapsutvecklare och kunskapsspridare utifrån en evidensdriven verksamhet av hög kvalitet. Genom vårt tydliga ställningstagande mot särbehandling, rasism, och diskriminering, kan KI och andra lärosäten världen över fungera som föredömen och sprida en värdegrund som bygger på principer om allas lika värde. Den här moraliska hållningen ska prägla hela KI och innefatta alla studenter, forskare och medarbetare.

Vi måste alla tydligt ta ställning och agera mot alla former av rasism. Rasism bryter mot universitetets idé och värdegrund, helt enkelt.

Läs gärna tidigare inlägg här på bloggen om rasism, diskriminering och antisemitism.

We must see the whole person, and we must see all people

On May 25 African American George Floyd died at the hands of a police officer during his arrest; he was accused of trying to purchase items at a Minneapolis store using a counterfeit bill.  Mr. Floyd’s arrest and what followed were filmed by bystanders. The sequence during which he cried out, “ I can’t breathe”, to the officer whose knee was pressed against his neck until he lost consciousness is horrible to watch and impossible to forget. The officer did not release his grip until the ambulance arrived several minutes later, despite pleas from the crowd. George Floyd was later declared dead at the hospital.

As a direct result of the obvious police violence, along with what many see as yet another expression of racism and discrimination, a large number of protesters gathered the following day in Minneapolis. Shouts of “Black lives matter” and signs reading “I can’t breathe” were frequently heard and seen, and the mood among the protesters was one of sadness and outrage, to say the very least. What George Floyd experienced was the latest in a series of startlingly similar events.

Tremendous spread

Demonstrations in Minneapolis soon spread to large parts of the country, despite the restrictions and severe limitations on public gatherings caused by the pandemic. Within a week, the protests had also reached other parts of the world, including Sweden, where demonstrations were carried out mainly in Stockholm, Gothenburg and Malmö. Even though the demonstrations were based on a specific event, this event has come to represent the structural racism and discrimination we see in many parts of the world.

Supporting work against racism

In recent days I have been asked by many what Karolinska Institutet can do to support the work against racism. My answer is that we can – and should – get involved where we can and where opportunities are found.

For me, it is self-evident to stand up for everyone’s equal rights and conditions in all situations. As the leader of one of the world’s leading medical universities, any other position is simply impossible. In the very idea of a university lies a fundamental and firm rejection of discrimination and unequal treatment of all kinds.

Strategy 2030

Just over a year ago, our university board (Konsistoriet) adopted KI’s Strategy 2030. It states unequivocally that the principle of equal opportunities in education, employment and career paths is fundamental, as well as respect for everyone’s equal value. This is also reflected in our vision: ” We are advancing knowledge about life and strive towards better health for all.” “Knowledge about life” and “health for all” are the key words here. We must see the whole person and we must see all people. This means that we must distance ourselves from every form of racism and every form of  discrimination at KI. If we see signs of racism or discrimination, we must act quickly and forcefully. There can be no doubt about where we stand.

Impact on society

But we must also work at the societal level. As a university, we have a particularly important role as creators and disseminators of knowledge. Through our clear stance against discrimination, racism, and unequal treatment, KI and other educational institutions around the world can serve as examples and reinforce the core principle of everyone’s equal value. This moral position should characterize KI and its students, researchers and staff.

We must all take a clear stance and act against all forms of racism. Racism violates the very idea of a university. It is as simple as that.

 

2 comments

Sada Nand Dwivedi

Sada Nand Dwivedi

Very well said, we do follow same philoshophy. Everyone needs to be respected equally regardless of his/ her community. Everyone in the world is equal. Pray god for happiness of everyone.

Jonathan Coquet

Jonathan Coquet

Thank-you for these comments. It's great to have a leader that is willing to speak about issues that are of global relevance. I'm glad you brought up Strategy 2030 because I think that the fight against racism and institutionalised bias is exactly what could be addressed in this Strategy. As currently written, Strategy 2030 will achieve very little in changing the power structures and inherent bias that black and immigrant academics have to deal with at KI. Specific goals and strategies that address the plight of black and other minorities need to written into the strategy and ratified by the konsistoriet urgently. These should address issues including (amongst others): 1. The lack of representation for black people and other minorities in positions of power at KI such as the konsistoriet and other faculty board positions 2. The high degree of dependence that junior researchers have on more senior professors and KI boards for the allocation of funds. Given that senior professors and KI Boards who hold sway over the money are primarily white, this plays right into the trope that a black person needs help from a white person to make it in life. 3. The need to rename ‘Retzius väg’, who more than dabbled in the pseudoscience of craniometry, which can only be regarded as an attempt to segregate the population into races that would be more or less desirable. Thank-you for making a statement on the matter and I hope that actions can be taken rather rapidly. Despite the never-ending nature of the fight for equality, action is urgently needed.

Related posts