Etableringen i Hongkong ska ge framgångsrik forskning

In English below

Min första månad som rektor för Karolinska Institutet har gått väldigt fort och jag har fått möjlighet att möta studenter, doktorander, forskare och lärare samt ledningspersoner för att lära känna min nya arbetsplats. Jag har även fått lära mig att medierna har ett visst intresse för vårt universitet och de senaste dagarna har en hel del skrivits om vår verksamhet.

Karolinska Institutet har bland annat uppmärksammats i Universitetsläraren som diskuterar KI:s första utlandsetablering Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Denna etablering gjordes före min tid, under universitetsledningen 2013–februari 2016.

Förutsättningar för kunskapsutbyte

Lau-centrumet ska vara en kraftfull förstärkning av KI:s forskning inom reparativ medicin, med en nod i Stockholm och en i Hongkong. Här finns förutsättningar för forskare att samverka och utbyta kunskap. Flera universitet finns i närområdet, bland annat har Massachusetts Institute of Technology, MIT, en nod där.

Självklart finns utmaningar med att som svenskt universitet för första gången etablera sig utomlands. KI gör ett omfattande arbete för att säkerställa att KI:s regelverk tillämpas och hur det förhåller sig till Hongkongs lagstiftning. Riskanalyser följs kontinuerligt upp.

Grunden till ett forskningscentrum inom reparativ medicin är att KI vill föra forskningen framåt inom ett område som kan få stor betydelse för människors hälsa. Men förutsättningen ska vara att forskarna bedriver sin verksamhet i full akademisk frihet, utifrån samma principer som här i Sverige, således helt utan politisk påverkan.

Forskarnas akademiska frihet

Vi ska fortsatt vara observanta på att lagar och regler som gäller för Karolinska Institutet i Sverige upprätthålls i alla internationella sammanhang – och vi kan aldrig tolerera inskränkningar på forskarnas akademiska frihet. Om dessa förutsättningar inte uppfylls så har vi inget annat val än att ompröva beslutet för denna etablering.

Som ny rektor vid Karolinska Institutet vill jag själv bilda mig en uppfattning om Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Därför kommer jag och KI:s styrelseordförande att besöka Hongkong i december 2017 för att på plats se hur verksamheten bedrivs.

Jag har i dag skrivit i Times Higher Education om det ansvar som akademiska ledare har för att säkerställa akademisk frihet.

 

In English:

Establishment in Hong Kong to give successful research

My first month as Vice-Chancellor at Karolinska Institutet has passed very quickly and I have had the opportunity to meet with students, doctoral students, researchers and teachers, as well as management staff to get to know my new place of work. I have also learned that the media have a particular interest in our university and the past few days quite a lot has been written about us.

Karolinska Institutet has for example attracted the interest of Universitetsläraren (in Swedish only) that discusses KI’s first establishment abroad, the Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine in Hong Kong. This was decided before my time, under the 2013 to February 2016 University management.

Prerequisites to exchange knowledge

The Lau centre is intended to be a strong reinforcement of KI’s research in the field of regenerative medicine with one node in Stockholm and one in Hong Kong. The arrangement gives researchers the prerequisites to collaborate and exchange knowledge. There are several other universities close by; among others, Massachusetts Institute of Technology, MIT, has a node there.

It goes without saying that a Swedish university establishing itself abroad for the first time ever has its challenges. KI is putting a great deal of effort into ensuring that KI’s regulatory framework is adhered to and how it relates to Hong Kong’s legislation. Risk analyses are followed up continuously.

The basis for a research centre in regenerative medicine is that KI wants to carry the research forward in an area that can come to be of great importance for people’s health. But the precondition must be that the researchers carry on their activities in complete academic freedom, on the basis of the same principles as here in Sweden, that is to say without political influence.

Researcher’s academic freedom

We shall continue to monitor that laws and regulations that apply to Karolinska Institutet in Sweden are upheld in all international contexts – and we can never tolerate any restriction of the researchers’ academic freedom. If these preconditions are not met, we will have no choice but to re-examine the decision for this establishment.

As new Vice-Chancellor of Karolinska Institutet I want to form my own opinion of the Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine in Hong Kong. The chair of KI’s board and I will therefore be visiting Hong Kong in December to see for ourselves how activities are conducted.

Today I have written in Times Higher Education about the responsibility that we have as acacemic leaders to ensure academic freedom.

0 comments

Related posts