Jag ser fram emot medarbetarnas svar

In English below.

Som ny rektor vid Karolinska Institutet är en av mina viktigaste uppgifter att säkerställa att det finns både arbetsglädje och en god arbetskultur i vår organisation. Ett bra verktyg för att kunna göra det är den medarbetarundersökning som vi ber våra medarbetare att svara på under hösten. Startskottet gick den 20 september då undersökningen skickades ut, med frågor om arbetsklimat och ledarskap, och med frågor om medarbetarnas uppfattning om organisationen och visioner och mål för vårt universitet.

Karolinska Institutet har allt att vinna på att ständigt arbeta med och följa upp arbetsmiljöfrågorna. Den senaste medarbetarundersökningen gjordes 2014 och gav ett viktigt underlag till hur medarbetarna upplever såväl arbetsglädje som diskriminering och mobbning. Tre år är en lång tid och jag ser fram emot svaren i årets undersökning.

Kvalitet och trivsel hänger ihop

Det centrala är att KI ska kännetecknas av högsta kvalitet i alla delar av verksamheten. Engagemang och trivsel är avgörande för det – möjlighet till egenkontroll och självständighet i arbetet, ett ledarskap som uppmuntrar och inspirerar, och ett öppet klimat som välkomnar diskussion och utbyte av erfarenheter.

Det här är självklart en utmaning för akademin där medarbetare konkurrerar om finansiering och tjänster. Det är en utmaning också därför att trycket har blivit större från statsmakterna och samhället i stort på nya resultat och lösningar på kort sikt. Ett gott akademiskt ledarskap och en etisk medvetenhet som genomsyrar organisationen behövs som fast grund.

Resultatet viktigt för Strategi 2030

Resultatet från medarbetarundersökningen tar vi med oss i arbetet med Strategi 2030 där vi kommer att lägga särskilt stor vikt vid ett hållbart ledarskap. Därför hoppas jag att så många medarbetare som möjligt svarar på medarbetarundersökningen 2017.

In English:

I am looking forward to the results of our employee survey

As new vice-chancellor of Karolinska Institutet one of my most important tasks is to ensure that people in our organisation enjoy working here and that we have a sound work culture. An excellent tool for this is the employee survey that we ask our employees to fill in this autumn. This year’s survey began on 20 September when the questionnaire was sent out, containing questions about work climate and leadership and how our employees perceive the organisation and our university’s visions and goals.

Important basis for work environment matters

Karolinska Institutet has everything to gain from constantly working with and following up matters on the work environment. The most recent survey in 2014 provided important information about job satisfaction, health and about discrimination and bullying. Three years is a long time and I am looking forward to the results of this year’s survey.

The main objective is that KI should be characterised by the highest quality in everything we do. Commitment and enjoyment are crucial – possibilities for self-checking and independence in one’s work, leaders who encourage and inspire, and an open climate that welcomes discussion and exchange of experiences.

A challenge at a university

It goes without saying that this is a challenge in an academic surrounding where people compete for funding and appointments. It is also a challenge because of the increased pressure from the State and society at large to produce new results and solutions in the short term. A good academic leadership and ethical awareness that permeates the organisation are needed as a firm foundation.

We will take the results from the employee survey with us in our work on Strategy 2030. A sustainable academic leadership is particularly of great importance. I therefore hope that as many employees as possible will take part in the 2017 survey.

2 comments

Qube

Qube

Dear Vice-chancellor's, I don't know why I didn't receive the mail linked to the survey, though I think I work more than 90% during the past six months.

Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen

Please turn to ulrica.tjader@ki.se asap so we can look into it. Wednesday is the last day to answer the survey and we are interested in your opinion.

Related posts