Besöken ger oss värdefulla inspel till Strategi 2030

In English below.

Tillsammans med Karolinska Institutets ledning, prorektor och universitetsdirektör, har jag nu påbörjat turnén som ska gå till samtliga institutioner.
Fredagens besök, det allra första, gick till institutionen för laboratoriemedicin, Labmed, på campus Flemingsberg. Här tonade bilden fram av engagerade lärare och forskare som hela tiden arbetar nära kliniken, ofta med kombinationstjänster på KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Medarbetarna på Labmed först ut i institutionsturnén. Foto: Ulf Sirborn

Här byggs framtidens laboratorium

I samarbetsytorna mellan oss finns alla möjligheter för translationsforskningen, med närheten till patienterna i både utbildning och forskning. Här har vi också utmaningar: bland annat att skapa bättre struktur för att universitetets och sjukhussidans samarbete ska fungera optimalt.

På vårt campus Flemingsberg ser vi fantastisk infrastruktur växa fram. Framtidens laboratorium inkluderar ombyggnationer av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och nya forskningshuset Neo. Miljöerna ska stimulera till kreativa möten och anpassas till verksamheternas utveckling. Det skapar helt nya möjligheter för forskning och utbildning i samverkan med vården – en laborativ lärandemiljö, samutnyttjande av avancerad utrustning för forskargrupper och ny behandling för patienterna.

Lärandets utveckling fråga för strategin

Tillsammans med KI-medarbetarna på Labmed diskuterade vi många fler utmaningar att arbeta med framöver. Inte minst för utbildningen där våra utbildningsledare lägger ner stort arbete för att förbättra och utveckla lärandet, till gagn för våra kurser och program, för studenterna och hälso- och sjukvården. Men många gånger saknas den incitamentsstruktur som belönar utbildningsledare för deras ansträngningar. Studenter förtjänar en evidensbaserad utbildning och de allra bästa forskarna och lärarna som utbildar dem. Lärarna behöver därför karriärvägar som är framkomliga. Utveckling av medicinsk pedagogik, av lärande och digitalisering blir viktiga komponenter i arbetet med vår nästa strategi – Strategi 2030.

Jag ser fram emot de kommande 21 institutionsbesöken för fler tankar och inspel som kan föra Karolinska Institutet framåt.

In English.

The visits give us valuable input to Strategy 2030

Together with Karolinska Institutet’s management team, the Pro-Vice-Chancellor and the University Director, I have now begun a tour of the university that will take in all departments.
Friday’s visit, the very first, was to the Department of Laboratory Medicine (Labmed) on the Flemingsberg campus. Here I got a picture of committed teachers and researchers who work in close proximity to the clinic at all times, often combining duties at KI and Karolinska University Hospital.

Maric Björklund och Elin Sundqvist at Labmed, first department to be visited on the Vice-Chancellor’s tour. Photo: Ulf Sirborn

The laboratory of the future takes shape

In the collaboration interfaces between us there are endless opportunities for translational research with proximity to patients in both education and research. Here we also face challenges, among other things to create a better structure for the collaboration between the university and the hospital to function optimally.

On our Flemingsberg campus we can see a fantastic infrastructure taking shape. The laboratory of the future includes conversions of Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) and the new Neo research building. The environments are intended to stimulate creative encounters and will be adapted to the development of the activities housed there. Entirely new opportunities are being created for research and education in interaction with healthcare – a laborative learning environment, co-utilisation of advanced equipment for research groups and new treatments for the patients.

Development of learning a question for the strategy

Together with the KI people at Labmed we discussed many more issues to tackle in the near future. Not least as regards education, where our education managers work hard to improve and develop learning, to the benefit of our courses and programmes, of the students and of health and medical care. But the structure of incentives that rewards education managers for their efforts is often lacking. Students deserve evidence-based education and the very best researchers and teachers to educate them. The teachers therefore need career paths that are accessible. Development of medical education methods, of learning and of digitisation are important components in our work on our next strategy – Strategy 2030.

I am looking forward to the coming 21 department visits to get more ideas and input that can carry Karolinska Institutet forward.

0 comments

Related posts