Vi har alla ett ansvar för hållbarhetsmålen

In English below.

Det finns ett behov av att ställa sig frågan: vem har ansvar för att förverkliga de ambitiösa globala hållbarhetsmål som Förenta Nationerna slår fast i 2030 års agenda? Jag talar om FN:s 17 Sustainable Development Goals (SDG:s).

Min övertygelse är att vi alla har ett ansvar. Därför gladde det mig särskilt att dagens institutionsbesök som gick till Institutet för miljömedicin, IMM, kom att handla bland annat om hållbarhetsmålen. Prefekten, professor Ulla Stenius, slog genast fast: ”Vi bör fokusera på prevention, vi kan inte vänta på att folk blir sjuka”. Hon syftade särskilt på det tredje hållbarhetsmålet, att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Studenterna, morgondagens ledare

Universitetens engagemang för att se till att resan mot hållbar utveckling blir framgångsrik, är precis vad som krävs. Under besöket på IMM presenterades forskning som handlar om hur miljö och levnadsvanor påverkar människans hälsa – riskbedömning och prevention inom forskningsområden som exempelvis luftkvalitet och buller, arbetsmiljö, astma och allergi, och nanotoxikologi.

Vad som är lika viktigt är utbildningen, och IMM tar ett stort ansvar. Här utbildas studenter på grund-, avancerad och forskarnivå inom epidemiologi, miljömedicin och toxikologi. Utbildning är grogrunden för kommande generationer, morgondagens ledare. Vi ska stärka kvaliteten i utbildningen och incitamenten för alla våra lärare och utbildningsledare, och det kräver av oss att vi tänker nytt. Vi måste kunna attrahera och rekrytera studenter från hela världen.

Jämställdhet bör avspeglas bland professorerna

Det var även glädjande att träffa så många av IMM:s yngre forskare, de flesta kvinnor, och höra om deras projekt. Låt oss i det kommande arbetet Strategi 2030 med kraft skapa förutsättningar för tydliga karriärvägar för juniora forskare. Vi måste hålla fast vid jämställdhetsmålet så att en rättvis balans mellan kvinnor och män blir tydlig också bland våra framtida professorer.

***

Jag vill här ta tillfället i akt att framföra mina varmaste gratulationer till årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin. I dag beslutade Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet att priset ska delas lika mellan Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som styr cirkadisk rytm. Jag ser fram emot Nobelföreläsningarna i december.

Läs mer om Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin.

In English.

We all have a responsibility for the sustainability goals

We need to ask ourselves the question: who is responsible for realising the ambitious global sustainability goals that the United Nations has set in its 2030 Agenda? I am referring to the UN’s 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

I am convinced that we all have a responsibility. I was therefore particularly happy that my department visit today, which took me to the Institute of Environmental Medicine (IMM), among other things took up the topic of the sustainability goals. Professor Ulla Stenius, who heads the institute, stated immediately that “We should focus on prevention, we can’t wait until people fall ill”. She was referring in particular to the third sustainability goal of ensuring healthy lives and promoting well-being for all people of all ages.

The students, tomorrow’s leaders

The universities’ commitment to ensuring that the journey towards sustainable development is successful is exactly what is needed. During my visit to IMM I was shown research that looks at how environment and living habits affect people’s health – risk assessment and prevention in fields of research such as air quality and noise, work environment, asthma and allergies, and nanotoxicology.

What is equally important is education and IMM takes great responsibility. Here students are educated at foundation, advanced and post-graduate level in epidemiology, environmental medicine and toxicology. Education is the foundation for future generations, tomorrow’s leaders. We are going to strengthen the quality of our education and the incentives for all our teachers and programme and course directors and this requires that we think in new ways. We must be able to attract and recruit students from all around the world.

Equality should be reflected among our professors

It was also gratifying to meet so many of IMM’s younger researchers, most of them women, and hear about their projects. Let us in our coming work on Strategy 2030 put energy into creating prerequisites for clearly defined career paths for junior researchers. We need to uphold our equality target so that we achieve a fair and distinct balance also among our future professors.

***

I would here like to take the opportunity to express my warmest congratulations to this year’s three Nobel Laureates in Physiology or Medicine. Today the Nobel Assembly at Karolinska Institutet decided to award the prize to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young for their discovery of molecular mechanisms that control circadian rhythm. I am looking forward to the Nobel lectures in December.

Read more about this year’s Nobel Laureates in Physiology or Medicine.

1 comments

AnnaP

AnnaP

Mycket trevligt besök av rektor och roligt att han var så intresserad av verksamheten. Vi ser fram emot fortsatta diskussioner kring de globala hållbarhetsmålen, en fråga som även engagerar IMM:s styrelse.

Related posts