Långsiktighet nödvändig för akademisk frihet

In English below.

KI-ledningens institutionsbesök fortsatte förra veckan och ger värdefulla inspel till vårt arbete med Strategi 2030. Vid samtliga besök framkommer många både gemensamma och helt olika utmaningar för framtiden, som jag kommer att få anledning att återkomma till. Det är också fantastiskt inspirerande att möta alla medarbetare, se gärna en film från några av våra institutionsbesök.

Efter besöken på institutionen för laboratoriemedicin och Institutet för miljömedicin har vi nu även besökt institutionerna för folkhälsovetenskap, medicinsk biokemi och biofysik, klinisk neurovetenskap, medicinsk epidemiologi och biostatistik och fysiologi och farmakologi.

Forskargruppernas villkor och möjligheter står förstås i centrum för våra diskussioner på institutionerna, desto viktigare blir det att också lyfta engagemanget för utbildningen. Karolinska Institutet är inte bara ett forskningsinstitut utan ett fullvärdigt universitet där utbildning och forskning ska gynna varandra och samverka. I mötet med studenterna på olika kurser och program framträder ett brett engagemang. Läs mer om mitt möte med studenterna på institutionen för folkhälsovetenskap.

Träff med professorskollegiet

Något som redan är tydligt för mig är Karolinska Institutets behov av en mer långsiktig finansiering. Det blir uppenbart i mötet med forskarna, och det blev ett av diskussionsämnena även för torsdagens professorskollegium. Kollegiet träffas två gånger varje termin och alla KI:s professorer samt professorer emeriti bjuds in.

Diskussionen kom att handla om prioritering, organisation och finansiering där vi behöver säkerställa vår akademiska frihet ur ett långsiktigt perspektiv. I dag är vårt universitet beroende av extern och ofta kortsiktig finansiering vilket sätter den akademiska friheten under press.

Långsiktig strategi

Därför ska den nya strategin ha en tidshorisont som sträcker sig ända fram till 2030. Ett sådant långsiktigt perspektiv kräver av oss att vi tänker kreativt och nytt. Och ett långt tidsperspektiv kommer att rikta uppmärksamheten mot de yngre forskarnas karriärvägar och understryka betydelsen av forskarutbildningen och grundutbildningen. Att 2030 också är tidshorisonten för Förenta Nationernas ”Sustainable Development Goals” kommer att inspirera oss när vi tar oss an de globala utmaningarna.

Visiting CNS, institutionen för klinisk neurovetenskap.

Håkan Westerblad, FyFa, institutionen för fysiologi och farmakologi.

In English.

Long-term planning essential to academic freedom

Over the past week, KI’s management has continued its round of departmental visits, obtaining valuable input into our work on Strategy 2030. Each visit reveals many challenges to be addressed in the future, some common to all departments and others entirely unique, which I shall have reason to return to. It is also wonderfully inspiring to meet so many colleagues, so please take a moment to view a video on some of our departmental visits (above).

Following on from our visits to the Department of Laboratory Medicine and Institute of Environmental Medicine, we have now visited the Departments of Public Health Sciences, Medical Biochemistry and Biophysics, Clinical Neuroscience, Medical Epidemiology and Biostatistics, and Physiology and Pharmacology.

While the conditions and opportunities for research groups are of course central to our discussions with departments, it is increasingly important to highlight our commitment to education. Karolinska Institutet is not only a research institute but also a fully functioning university in which education and research must complement and benefit one another. In meetings with students on a range of courses and programmes, their broad engagement stands out. Learn more about my meetings with students at the Department of Public Health Sciences.

Meeting with the Professors’ Collegium

Something that has already become abundantly clear to me is Karolinska Institutet’s need for more long-term funding. This is obvious in meetings with researchers and was one of the topics for discussion at Thursday’s Professors’ Collegium. The Collegium meets twice each term and all KI professors and professors emeritus are invited to attend.
Our discussions covered prioritisation, organisation and financing in the interests of ensuring our academic freedom from a long-term perspective. Today, our university is dependent on external,often short-term, financing – something that places undue pressure on academic freedom.

Long-term strategy

This is why our new strategy will have a time horizon extending all the way to 2030. The implementation of such a long-term strategy will make demands on our creativity and innovation. A long-term perspective will also draw attention to the career paths of our younger researchers and underline the importance of postdoctoral and undergraduate education. That 2030 is also the time horizon for the United Nation’s Sustainable Development Goals will only serve to inspire us as we take on these global challenges.

0 comments

Related posts