Medarbetarna har sagt sitt – nu fortsätter arbetet för en god arbetsmiljö

In English below:

Resultatet av Medarbetarundersökningen 2018 har landat. Glädjande nog med den höga svarsfrekvensen 80 procent (4297 av 5392 svarade). Det ger oss en bra grund för det fortsatta arbetet. För detta resultat är inte slutet, det är början. Det är nu vi ska arbeta vidare med en god arbetsmiljö på alla nivåer, på Karolinska Institutet som helhet, på institutioner, på avdelningar och på enheter.

Medarbetarundersökningen ger viktiga signaler. För Karolinska Institutet som helhet kan vi redan konstatera att vi behöver staka ut en tydlig riktning för vårt universitet. Det tar vi fasta på i arbetet med Strategi 2030 och genom att se över organisationen. Många medarbetare upplever nuvarande organisation som otydlig och har svårt att relatera till de övergripande målen för verksamheten. En tydlig strategi och en ändamålsenlig organisation är nödvändig för att skapa de bästa förutsättningarna för vår utbildning och vår forskning. Det ska vara klart för var och en vart vi är på väg, och hur vi ska nå dit!

Fler ambassadörer

Vi kan också konstatera att trots turbulensen kring de senaste årens kris, visar medarbetarundersökningen flera positiva resultat. Ett är att KI jämfört med 2014 års medarbetarundersökning, har ett högre värde när det gäller att rekommendera KI som arbetsplats. Även vid en jämförelse med andra lärosäten har KI många ”ambassadörer” som känner stolthet över verksamheten på den egna institutionen.

På en övergripande nivå pekar resultaten på att många upplever gott samarbete, engagemang och delaktighet i sina arbetsgrupper, viktiga faktorer för att känna arbetsglädje. Men vi kan inte slå oss till ro med detta. Vi ser också ökad tendens till högre belastning, stress och minskade möjligheter till återhämtning. Ett universitet som arbetar för att förbättra människors hälsa måste självklart även arbeta för en god hälsa inom den egna organisationen. Detta blir en uppgift för ledarskapet.

Långt till ledningen

På ett övergripande plan syns en positiv trend – många upplever att närmsta chef skapar förutsättningar och ger stöd för arbetet – men glappet till prefekterna och KI:s ledning upplevs alldeles för stort. I vår kommande strategi blir ett av våra mål att minska det upplevda avståndet, och det kan bara göras genom tydlighet, transparens och medinflytande, genom att skapa arbetsglädje.

Även likabehandling på arbetsplatsen får bra resultat i medarbetarundersökningen. Ännu viktigare blir det därför att fortsätta arbetet mot diskriminering och kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier: 200 av 4324 personer upplever att de själva har blivit utsatta för diskriminering. Det är lägre än genomsnittet för jämförbara branscher, men etiskt ansvar måste hela tiden vara ledord för Karolinska Institutet. Debatt, samtal och kritisk reflektion är nödvändiga för att människor i vår omgivning ska må bra och trivas. Bara genom en god arbetsmiljö och etisk medvetenhet om alla dessa frågor kan vi skapa bättre hälsa och en utbildning och forskning i internationell toppnivå.

In English:

Now we must continue to strive towards a good work environment

The results of the 2018 Staff Survey have arrived. Pleasingly enough, with a response level of 80% (4,297 of 5,392 responded). This provides us with a solid basis for our ongoing efforts. The results of the survey are not an end in themselves but rather a starting point. Now is the time to work diligently towards a good work environment on all levels, at Karolinska Institutet as a whole and in each department and division.

The Staff Survey conveys important signals. We can already state that, for Karolinska Institutet as a whole, we must set out a clear direction for our university. We will come to grips with this through the implementation of Strategy 2030 and by overhauling our organisation. Many staff members experience the current organisation as unclear and find it difficult to relate to its overall goals. A clear strategy and fit-for-purpose organisation are necessary to create the best possible conditions for our education and research programmes. No one should be in any doubt of our aims, nor how we intend to achieve them!

More ambassadors

We are also able to state that, despite the turbulence surrounding the recent crisis, the Staff Survey throws up several positives. One of these is the increased willingness in comparison to the 2014 survey to recommend KI as a workplace. Even in comparison to other educational institutes, KI has many ‘ambassadors’ who take pride in their own department’s activities.

On an overall level, results point towards a general feeling of healthy collaboration, engagement and participation in respondents’ own work groups – important factors when it comes to job satisfaction. However, we cannot allow ourselves to rest on our laurels. We also see an increasing tendency towards greater workloads, increased stress and reduced opportunities for recuperation. A university dedicated to improving people’s health must of course also work to maintain good health within its own organisation. This is a task for management.

Remoteness from management

On an overall level we see a positive trend in that many staff members feel that their immediate supervisor creates the necessary conditions and offers support for their work. However, heads of department and KI’s management are seen as far too remote. One of the goals of our future strategy will be to reduce this perceived remoteness, something that can only be achieved through clarity, transparency and participation – by creating job satisfaction.

Equal treatment in the workplace also receives high marks in the Staff Survey. It is therefore even more important that we continue to work to prevent discrimination, victimisation, bullying and harassment: Of the respondents, 200 out of 4,324 have themselves experienced some form of discrimination. Even if this is below average for comparable industries, ethical responsibility must always be our watchwords at Karolinska Institutet. Debate, discussion and critical reflection are vital if those around us are to feel good and thrive. Only through a good work environment and ethical awareness of all these issues can we create improved health and education and research at the highest international level.

0 comments

Related posts