Efter turnén: arbetet fortsätter

In English below.

Vi summerar nu KI-ledningens besök på institutionerna. Det har varit fantastiskt att besöka institutionsledningarna, medarbetare och studenter. Vi har tagit del av forskarpresentationer och undervisning och diskuterat vårt universitet öppet och konstruktivt, alla besök gav utrymme för diskussion. Jag ser även fram emot besöket på institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, som återstår. Besöken har gett många givande och viktiga medskick till Strategi 2030.

Jag har fått ett starkt intryck av ett universitet som på institutionerna skiljer sig åt både till uppdrag och sammansättning. Ändå är flera av de genomgående möjligheterna och utmaningarna universitetsövergripande: KI har engagerade och kompetenta medarbetare, vi har stark forskning och vi har ett starkt varumärke. Men som vi också har kunnat konstatera upplever många medarbetare nuvarande organisation som otydlig och har svårt att relatera till de övergripande målen för verksamheten.

Nu fortsätter arbetet med att gå från ord till handling och att staka ut den fortsatta vägen fram till en ny strategi. Här är det viktigt, vilket också framkommer i medskicken från institutionerna, att vi behöver skapa en tydlig process för våra visioner och mål, och förankra alla steg i organisationen, vilket vi kommer att få anledning att återkomma till.

När vi nu sammanfattar institutionsbesöken påminns jag om allt från möten med studenter till besök i labb och diskussioner i KI:s hörsalar, här är några bilder från besöken. Tack till er alla!

In English:

After the tour: The work continues

We are now summarising the KI management’s visits to the university’s departments. Visiting the department management teams, staff and students has been fantastic. We have taken part of research presentations and teaching, as well as we have been discussing our university openly and constructively, all of the visits provided space for discussion. I also look forward to the upcoming visit to the Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital. The visits have provided rewarding and significant input to Strategy 2030.

I got the strong impression that the university’s departments differ in both their missions and structure. However, several of the general opportunities and challenges faced are university-wide: KI have a dedicated and competent staff, we have strong research, and a strong brand. But we have also established that many of our staff feel that the present organisation lacks clarity and that it is difficult to relate to KI’s overall goals.

We now continue the work of turning words into action, and of mapping out the way forward towards a new strategy. In this regard, it is important that we create a clear process for our visions and goals, as well as establish all steps within the organisation. This is something which was reflected in the department’s input, and which we are sure to revisit.

As we now summarise the visits to the departments, I am reminded of everything from encounters with students, to visits to labs and discussions in KI’s lecture theatres. Here are some pictures from the visits. Thank you to you all!

Photos: Bildmakarna October, November, 2017

0 comments

Related posts