Vi är mer än molekyler

English version below

Vi på KI är inriktade på att utbilda och forska kring att bota och hela. I de sammanhangen fokuserar vi ofta på molekylerna, cellerna, organen- allt som bygger den mänskliga kroppen.

Det är begripligt och helt logiskt. KI är – och ska vara – i världsklass inom grundforskningen.

Medicin handlar om molekyler, celler och organ, men först och främst handlar det om människor. I takt med kunskapsutvecklingen har vi fått tillgång till tidigare oanade möjligheter att behandla sjukdomar och skador betydligt mer träffsäkert och på en djupare och spetsigare nivå. Årets nobelpris i fysiologi eller medicin säger allt om detta. Allt talar dessutom för att vi bara är i början av denna kunskaps- och behandlingsrevolution. Den här utvecklingen ger oss nya etiska utmaningar och åtskilliga värderingsfrågor som behöver besvaras. Ett aktuellt exempel är de ännu obekräftade uppgifter som finns om en kinesisk forskare som säger sig ha genmanipulerat två tvillingfoster via den teknik som kallas CRISPR-Cas9. Reaktionerna har varit omfattande världen över och flera KI-forskare har uttalat sig i medierna om det här. Se exempelvis KI:s Emma Frans som intervjuades i SvT::s morgonstudio.

Se medmänniskan

Något som jag ofta återkommer till i min roll – inte bara som rektor för KI utan också som forskare och lärare – är att se medmänniskan bakom sjukdomen. Medicin handlar om att vårda våra medmänniskor – och då menar jag inte bara den strikt medicinska vården. I ett medicinskt universitet är det viktigt att utveckla värdegrunden för att vara i framkant av  teknologiska och medicinska framsteg. Vi måste kunna diskutera etiska dilemma som uppstår med nya teknologier – som med CRISPR-Cas9. Och detta måste vi göra proaktivt – så man gör rätt när vägval tas.

Just nu arbetar vi på KI med en ny vision och det vi kallar Strategi 2030. Som en del av denna process utvecklar vi vår värdegrund.

Värdegrunden

Vad är det vi vill stå för som medarbetare och studenter på ett medicinskt universitet? Vilken syn på vetenskap, utbildning, omvärld och medmänniskor bär prägla oss på KI? Vad ska vara vägledande när vi forskar fram ny kunskap eller utbildar nya människor inom olika medicinska yrkesområden? Vilken människosyn vill vi förmedla till våra studenter och till de forskare som är verksamma inom KI:s väggar? Vi måste se hela människan – och alla människor. Detta är självklart och tydligt förankrad i vår nya vision.

Vår värdegrundsdiskussion börjar inte alls från noll. KI har redan en gällande text som bland annat betonar vikten av hög kvalitet, etik, kreativitet, gott ledarskap, jämställdhet, mångfald och att KI ska bidra till en hållbar utveckling. Det är en utmärkt grund att stå på. Men precis som samhället utvecklas så måste våra värderingar utvecklas över tid. Vi behöver se över vår värdegrund med jämna mellanrum – och vad som är ännu viktigare: Vi måste se till att agera och handla utifrån den.

Viktiga perspektiv

I den nu pågående utvecklingen av värdegrunden, som alltså sker i anslutning till Strategi 2030, vill jag framhålla några perspektiv som jag personligen brinner för:

  • KI:s unika mångfald, vi är det universitet i Sverige som har den största andelen högskolenybörjare med utländsk bakgrund
  • Alla människors lika värde och det fullständigt självklara i att ett universitet aldrig någonsin ska tolerera rasism eller diskriminering
  • Att vi som forskare och studenter vid ett medicinskt universitet alltid ska se hela medmänniskan – inte bara molekylerna, cellerna och organen
  • Universitets roll som samhällsaktör och som en kritisk och demokratisk röst
  • Vikten av att vi alltid måste vara proaktiva när det gäller etiska frågeställningar

För mig är det självklart att KI ska arbeta för att erbjuda en attraktiv studie- och arbetsmiljö, som är fri från diskriminering och som ger lika möjligheter och samma rättigheter och skyldigheter för alla. Det gäller oavsett genus och könsidentitet, etnicitet, religiös övertygelse (eller frånvaro av densamma), funktionsvariation, sexuell orientering, ålder eller andra relevanta variationer. KI bejakar mångfald och pluralism. Det är just denna mångskiftande miljö och perspektivrikedom som så starkt bidrar till att utbildning och forskning på KI håller en världsledande nivå.

KI:s värdegrund är en viktig punkt när vår styrelse, konsistoriet, har möte nu på måndag.

We are more than molecules

We at KI “strive towards better health for all”. This is what is stated in our new vision.

In pursuit of this vision we often focus – as I do in my own research – on molecules, cells, and organs; the elements that build the human body.

This is understandable and perfectly logical. KI is at the international forefront in basic research and should remain so.

Medicine is certainly about molecules, cells and organs, but first and foremost it is about our fellow human beings. We are now in the midst of a true transformation when it comes to the treatment of some of the most serious diseases that we as humans can fall victim to. This year’s Nobel Prize in Physiology or Medicine says everything about this. The recent KI symposium on CAR T-cell therapy offered another example. This rapid development spawns new ethical challenges. One current issue is the still unconfirmed data about a Chinese scientist who claims to have genetically engineered two twins via CRISPR-Cas9 technology. Many have reacted to this, and several KI researchers have duly voiced their concerns.

The human being behind the disease

Something that I often return to in my role as university president, researcher and teacher is the need to see the person behind the disease. We must be attentive to our core values, and we must be able to discuss ethical dilemmas that arise with new technologies – such as  CRISPR-Cas9. We must do this in a proactive fashion – to guide progress and to avoid mistakes. Right now we are developing our new Strategy 2030 and as part of this process we are revisiting and rethinking the values on which our research and our teaching are based.

Our values

The current strategy plan emphasizes the importance of quality, ethics, creativity, good leadership, gender equality, diversity, and sustainable development. This is a sound platform for our activities. But just as society evolves over time, so must the discussion of our core values. We need to review our values on a regular basis – and what is even more important: We must act on them.

I would like to highlight some perspectives that I personally find to be of paramount importance:

  • KI’s unique diversity: among Swedish universities, KI admits the largest proportion of students with foreign background
  • A university shall never tolerate racism or discrimination: discrimination runs counter to everything a university stands for
  • We should nourish the role of the university as a critic and conscience of society
  • KI shall be proactive in ethical issues

Every university should strive to provide an attractive study and working environment that is free from discrimination and that provides equal opportunities for all. All employees and students must be entitled to the same rights, opportunities and obligations regardless of gender, transgender identity or expression, ethnicity, religion or other belief, disability, sexual orientation or age.

KI thrives on a richness of perspectives – as does any university.

KI’s core values will be an important point on the agenda when the Board meets on Monday next week.

0 comments

Related posts