Första mötet med KI:s nya etikråd

Nu har Karolinska Institutets nya etikråd haft sitt första möte. Det är ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att stärka etikens ställning och position inom hela KI:s verksamhet. Etikrådet och verksamhetens värdegrund kommer att få en central plats i KI:s nya Strategi 2030.

I mars 2016 beslutade dåvarande KI:s tillförordnade rektor Karin Dahlman-Wright (numera prorektor) att “genomföra en systematisk inventering på KI för att identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas”. Ungefär samtidigt beslutades också att KI:s uppdrag för det dåvarande etikrådet skulle ses över bland annat med hänvisning till att arbetet med forskningsetik vid KI “behöver klargöras”.

I praktiken innebar detta att det dåvarande etikrådet upplöstes.

Tre huvudområden

I september samma år lade rektor fram ett förslag till åtgärdsplan, som senare på hösten godkändes av KI:s styrelse, konsistoriet. Planen byggde på tre huvudområden:

  • Den interna kulturen och ledarskapet vid KI
  • Kvalitetsfrågor inklusive regelefterlevnad
  • Organisationsfrågor, inklusive gränssnittet mot Karolinska Universitetssjukhuset

När jag tillträdde som rektor vid KI i augusti 2017, var arbetet med åtgärdsplanen i full gång. I början av 2018 hade det kommit så långt så att jag kunde utse ett vetenskapligt ombud, med uppgift att bland annat ge etiska råd och vägledningar till enskilda forskare eller forskargrupper. Det vetenskapliga ombudet har även i uppdrag att verka för att kunskapen om forskningsetiska koder, lagar, föreskrifter, regler och riktlinjer är god, informera om nya regler och viktigare principiella avgöranden för den vetenskapliga verksamheten och på andra sätt verka för en god etisk nivå inom KI.

Beslut av konsistoriet

Dessutom ska ombudet leda KI:s etikråd och under våren arbetades fram strukturer och ramar för detta. Efter beslut av konsistoriet (KI:s styrelse), sattes målet att ha ett nytt etikråd i funktion under hösten 2018.

Där är vi nu. I torsdags, 6 december, hade etikrådet sitt första och inledande möte och jag är mycket nöjd och glad över att vi nu har ett råd med ytterst kompetenta ledamöter. Etikrådets uppdrag innebär i första hand att det ska:

  • verka för att en diskussion om etik förs inom KI, i första hand forskningsetik och medicinsk etik,
  • vara en kunskapsbank och informera sig om utvecklingen inom området internationellt och nationellt,
  • verka för att KI:s hantering av etiska frågeställningar står i god överensstämmelse med omvärldens värderingar och de som råder, eller ska råda inom KI.

Rådet har en avsevärd frihet att själv besluta om vilka frågor man vill ta upp och behandla. Just detta med etikrådets fristående ställning är en viktig poäng i sammanhanget – det ska inte vara ett organ som ska arbeta på universitetsledningens eller rektors uppdrag – dock kan jag i vissa lägen be rådet om ett yttrande i frågor av mer generell karaktär.

Andra perspektiv

Etikrådets fria ställning, kombinerat med att hälften av dess ledamöter kommer från externt håll (de är alltså inte är kopplade till KI) ska bidra till att garantera att vi får in andra och relevanta perspektiv på etiska frågor än vad som annars kanske hade varit fallet.

En av de lärdomar KI har dragit av Macchiarini-ärendet är just det faktum att vi måste ha in fler perspektiv för att inte riskeras att drabbas av intern förblindelse.

Jag vill passa på att önska KI:s nya etikråd välkommet och önska det lycka till i dess ytterst viktiga arbete framöver.

Närmare presentation av etikrådet och dess ledamöter finns på KI:s webbplats, där det också finns en artikel om nya etikrådets första möte. Läs gärna också KI:s öppna redovisning av åtgärdsplanen efter utredningar om Macchiarini-ärendet.

Jag kan också tillägga att KI:s vetenskapliga ombud, Anders Ekbom, i och med att etikrådet nu är igång i full skala, kommer att dra sig tillbaka från just denna roll. Rekrytering av nytt vetenskapligt ombud pågår i detta nu. Det finns således anledning att återkomma i frågan.

Behov av etisk reflektion

Min vision är att KI ska spela en ledande roll i debatten om de svåra men också mycket intressanta frågorna som uppstår när ny teknik och nya behandlingsmetoder ska fasas in i samhället. I mötet mellan teknik och individ skapas ett behov av kritisk och etisk reflektion och en stor potential för både forskning och debatt.

Här måste KI vara med.

 

0 comments

Related posts