Heckscher-utredningens slutsatser och rekommendationer har varit viktiga i KI:s förändringsarbete

För omkring en vecka sedan publicerade Harriet Wallberg boken ”När lögnen blir sanning” tillsammans med Kristina Appelqvist. Wallberg, som var rektor för Karolinska Institutet under åren 2004 – 2012 och senare universitetskansler fram till hösten 2016, menar i boken att den externa utredning om Macchiarini-affären som leddes av f.d. justitierådet Sten Heckscher innehåller en rad felaktigheter.

Jag har nu läst boken, men varken kan eller vill recensera dess innehåll. Det är en partsinlaga som behandlar händelser som ägde rum långt innan jag rekryterades till KI. Jag vill däremot ge mer bakgrund till utredningens upphov och dess betydelse för KI samt lämna mina allmänna kommentarer.

Orimligt utreda egna misstag

Det tidigare konsistoriet under Lars Leijonborgs ledning fann det orimligt att KI skulle utreda sina egna misstag under Macchiarini-affären. Därför anlitades Sten Heckscher som extern utredare och till gruppen knöts också ytterligare utredare med kompletterande erfarenheter och kompetenser.

Uppdraget syftade till att identifiera felaktigheter och brister som kunde utmynna i rekommendationer om framtida ändringar för att förhindra upprepning. Samtidigt gjorde f.d. generaldirektören Kjell Asplund en parallell utredning om hur Karolinska Universitetssjukhuset hanterat Macchiarinis verksamhet inom sjukvården.

Allmänna handlingar och intervjuer

Heckschers utredning arbetade omkring ett halvår (februari till augusti 2016) med att gå igenom de allmänna handlingar som var registrerade på KI, från rekryteringsprocessen runt 2010 till rektors beslut att skilja Macchiarini från sin tjänst den 4 februari 2016. Dessutom intervjuades Harriet Wallberg och 27 andra namngivna personer med olika anknytningar till ärendet.

Utredningen kritiserade såväl rekryteringen som de förlängda anställningarna av Maccharini samt påtalade brister inom KI vad gällde regelefterlevnad, diarieföring och etiskt förhållningssätt. Detta medförde att konsistoriet i oktober 2016 beslutade om ett åtgärdsprogram som innehöll omkring 50 detaljerade uppdrag till olika delar av KI inom de övergripande områdena ledarskap-medarbetarskap, kvalitet samt organisation.

Denna förändringsprocess och de åtgärder som genomförts eller pågår finns utförligt redovisade på KI:s webbplats.

Reformer, förändringar och åtgärder

Allt detta skedde innan jag under våren 2017 utsågs till rektor för KI. Jag har sedan jag tillträdde efter den sommaren ägnat mycket tid till att fortsätta arbeta med de reformer, förändringar och åtgärder som krävs för att KI ska kunna gå stärkt in i framtiden. Vi har bland annat infört en ny organisation, en vetenskaplig ombudsman, ett nytt etikråd, ny och tydligare delegationsordning och ett noggrannare rekryteringsförfarande. Vi har också beslutat om en ny vision för KI och ska inom kort anta den nya Strategi 2030.

Det är ett reformerat KI som nu går in i ett nytt år.

Harriet Wallberg hävdar att utredningen som leddes av Heckscher innehåller fel vad gäller bedömningen av hennes egen och hennes efterträdare Anders Hamstens roller i detta tragiska ärende. Det cirkulerar olika uppfattningar om vem som gjort eller sagt vad vid olika tillfällen, t.ex. vad gäller vilka kontakter de tidigare rektorerna haft med Macchiarini under olika faser av händelseutvecklingen. Jag respekterar allas rätt att ha en egen uppfattning, men kan bara konstatera att här står ord mot ord. Det vore fel av mig att ta ställning för den ena eller den andra uppfattningen.

Det viktiga för KI och för mig i dag är att det inte finns några dokumenterade felaktigheter i rapporten av den karaktären att det skulle påverka de omfattande reformer, åtgärder och förändringar som genomförts inom KI de senaste åren. Hade det framkommit uppgifter som lett till att de övergripande slutsatserna och rekommendationerna i rapporten inte längre varit giltiga, hade jag självklart reagerat och korrigerat reformarbetet. Heckscher-utredningen har, tillsammans med andra utredningar och ett omfattande internt underlagsmaterial, varit värdefull i vårt förändrings- och förbättringsarbete.

Ny granskning?

Det har den senaste tiden riktats krav på ytterligare en oberoende och extern Macchiarini-granskning. Det är inget som KI avser att driva eller föreslå och det är inget som är nödvändigt för att komma vidare i vårt reformarbete. Men skulle det bli så kommer vi självklart vara behjälpliga på alla sätt.

Läs gärna också mitt tidigare blogginlägg om bland annat Wallbergs/Appelqvists bok och om Heckscher-utredningen.

Uppdatering 8 februari: En krönika i tidningen Universitetsläraren i torsdags (“KI:s arrogans är häpnadsväckande“) kritiserar KI på ett antal punkter i samband med den nu pågående debatten om Macchiarini-ärendet. I dag publicerades min replik.

0 comments

Related posts