Nya strategin måste bygga på stabil grund

English version below

Jag har tidigare skrivit om den nya strategi som Karolinska Institutet antagit, en strategi som ska leda oss i processen att ytterligare utveckla ett av världens bästa universitet. Vi befinner oss nu i en förändringsprocess som omfattar många olika områden och inte minst organisation och nya moderna lokaler. Den nya strategin kommer att hjälpa oss bli ett allt mer banbrytande, samverkande och globalt universitet som det uttrycks i vår Strategi 2030.

Vi kommer att behöva fokusera våra ansträngningar på flera områden för att nå dit: Vi ska skapa goda förutsättningar och förutsägbarhet för de som är verksamma som studenter eller medarbetare inom KI, vi ska säkerställa ett högt förtroende för KI som ledande medicinskt universitet och vi ska se till att vi fullt ut utnyttjar de senaste årens stora investeringar.

Fallgropar

Det finns fallgropar när man lanserar en ny strategi.

Det kanske vanligaste misstaget när stora organisationer genomgår en sådan här process är att man underskattar hur mycket arbete som måste göras i den handgripliga förändringsprocessen. I de fallen blir strategin en pappersprodukt som inte får någon större inverkan på verksamheten.

Den andra vanliga fallgropen är att man underskattar de befintliga problemen – självinsikten finns inte på plats om vilka utmaningar som i själva verket finns i organisationen.

Den tredje är att man underskattar underliggande problem kopplade till organisationskulturen och de grundläggande värderingarna. För mig är avsnittet i Strategi 2030 som handlar om vår värdegrund ett av de mest centrala.

Levande värdegrund

KI verkar inom ett område där en levande värdegrund spelar en särskilt stor roll. Det måste vara tydligt för oss alla som verkar inom Karolinska Institutet vad vi ska stå för, vilken syn på vetenskap som bör prägla oss och vad som ska vara vägledande när vi forskar eller utbildar inom olika medicinska yrkesområden. Vi måste kunna svara på vilken människosyn vi vill förmedla till våra studenter och medarbetare och till samhället i stort.  För att möjliggöra en levande värdegrund behöver vi arbeta aktivt med vår organisationskultur. Vi behöver bli ett starkare ”vi”, ett system där vi alla ingår och bidrar till en helhet. Och vi behöver motverka vi och dem tänkandet. För att åstadkomma detta krävs incitamentsstrukturer, ledarskap och medarbetarskap som stödjer och utgår från värdegrunden. Vi behöver också etablera resursfördelning och finansiering som främjar ett samverkande KI där utbildning och forskning stärker varandra. Som ett globalt framstående universitet står KI även bakom de grundläggande akademiska värderingar som 889 universitet från 88 länder enats om i Magna Charta Universitatum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå emot påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. Som svensk myndighet är det viktigt att KIs värdegrund också är förankrad i den statliga värdegrunden.

Väl förankrad

Om vi ska kunna uppfylla visionerna måste vår värdegrund vara väl förankrad på alla nivåer inom KI. Vi får aldrig tillåta diskriminering, oavsett om det är på grund av kön, ras, religion, ålder eller sexuell läggning. Vi måste ständigt påminna oss om att det ligger i själva universitetsidén att man måste omfamna och dra nytta av mångfald och perspektivrikedom. På ett universitet är just tolerans, respekt och jämlikhet grundläggande värden som måste upprätthållas.  Jag skulle säga ännu tydligare: Universitetet måste definieras som en bastion mot diskriminering och en champion för mänskliga rättigheter.

Det är med stor glädje jag kan säga att vi nu tar de första stegen ord till handling; vid dagens prefektinternat diskuteras hur vi tar strategin från pappersprodukt till verksamhetsplanering och ett organisationsomfattande förändringsprogram. Hoppas att vi träffas vid lanseringsmötena den 24 respektive den 28 maj där vi välkomnar inspel till verksamhetsplanen.

 

New strategy must stand on solid ground

I have written before [earlier] about the new strategy adopted by Karolinska Institutet, a strategy that will help us further develop one of the world’s leading medical universities. We are now in the midst of a transformation, with a new organisation and new facilities. The new Strategy 2030 will lead us towards a university that even more so than today is recognized as ground-breaking, engaged and global.

We will need to focus our efforts to get there: we will create good working conditions and better career predictability for students and employees; we will ensure that KI enjoy society´s trust as a leading medical university; and we will take full advantage of the investments made during the past few years.

There are pitfalls when launching a new strategy.

The most common mistake when large organisations are going through such processes is that we underestimate just how much work that needs to be done in order to convert strategy to action. When that happens, the strategy becomes a paper tiger without any real effect on the operation.

The second most common pitfall is to underestimate the weaknesses of the current organization and what can be gained by dealing with them. The third is that we underestimate the significance of organisational culture and basic values. To me, the section in Strategy 2030 that highlights our core values stands out as particularly important.

Living core values

KI acts within an area where living core values are crucial. It must be clear to all of us what we stand for, what attitude towards science that characterizes us, and what should be guiding us when we conduct research or educate within different medical professions. We must be conscious about the values we signal to our students, colleagues, and to society at large.

We need to become a stronger “we”, a system where we all are included and contribute to a whole. We need to fight the “us-and-them” mind-set. This requires leadership and incentives that emanate from – and give support to – our core values. We need to distribute available resources in a way that engender cooperation and build an organization where education and research strengthen one another.

As a global, leading university, KI stands behind the basic academic values that 889 universities from 88 countries agreed upon in the Magna Charta Universitatum. The Magna Charta underlines the importance of autonomy and academic freedom. The universities shall stand against outer pressure and defend the freedom of education and research, integrity and quality. As a Swedish authority it is of utmost importance that the core values of KI correspond with those of the Swedish state.

Well anchored

If we are to accomplish our visions our core values must be well anchored in all levels within KI. We must never allow discrimination, whether it is due to gender, color of skin, culture, religion, or sexual preference. We must constantly remind ourselves that it is embedded in the very idea of a university that we embrace – and benefit from – a multitude of cultures and perspectives. In a university, tolerance and equality are core values that must be upheld. To be even clearer: Universities must be defined as bulwarks against discrimination and champions for human rights.

We need your input for the next step

I hope to see as many as possible of our employees and students when we meet to discuss how we best shall translate our new strategy into a realistic action plan. The meetings will be held on May 24 and 28. Welcome to the meeting!

This entry was posted in Ethics, Strategy and tagged lika villkor, Strategi 2030. Bookmark the permalink.

0 comments

Related posts