En strategi för att flytta fram vår position – i samverkan med hälso- och sjukvården

För två dagar sedan skrev jag en blogg om Karolinska universitetssjukhuset i samband med det anställningsstopp som gäller från den 1 maj och varslet om uppsägning av 550 medarbetare på sjukhuset. Vad som händer vid Karolinska universitetssjukhuset – och i hälso- och sjukvården i stort – påverkar KI och KI:s utveckling på så många sätt. Denna bloggen handlar om just detta, i perspektiv av vår nya strategi.

Samarbete för starkare position

I arbetet med vår nya Strategi 2030 – genom diskussioner i visionsgruppen och workshops – blev det allt mer tydligt hur viktigt det är att stärka samarbetet med hälso- och sjukvården.

Detta samarbete är avgörande för att vi ska kunna flytta fram vår position som ett ledande medicinskt universitet och har därför fått rikligt med utrymme i vår nya strategi. Om vi lyckas i att behålla och stärka samarbetet med hälso- och sjukvården i vår region så finns förutsättningarna för att vi tillsammans kan utveckla en av världens mest framgångsrika hälsoregioner där forskning, utbildning och vård integreras på ett kreativt och synergistiskt sätt.  De stora investeringarna i infrastruktur som gjorts under båda huvudmän ger en utgångspunkt som är speciell även i en global kontext. Få andra regioner har så stor potential som Region Stockholm.

Partnerskap för bättre hälsa

Genom ett fördjupat partnerskap med hälso-och sjukvården kan KI i större utsträckning än idag bidra till att människors hälsa förbättras. Viktigt för framgång är att gemensamt arbeta med områden som ledarskap, tillgänglighet till patienter och data, informationshantering, kompetensförsörjning, och – inte minst – imple­mentering av ny kunskap. Allt detta beskrivs i vår nya strategi. Vi måste också säkerställa ett verksamhetsintegrerat lärande av hög kvalitet. De s.k. ALF-avtalen mellan stat och landsting om utbildning och forskning i vården utgör ett viktigt fundament också för vårt framtida samarbete.

När det gäller implementering av ny kunskap säger Strategi 2030 att detta är ett tydligt uppdrag för ett medicinskt universitet och att detta uppdraget ska utföras i samarbete med hälso- och sjukvården. Det be­höver för detta ändamål finnas en väl utveck­lad gemensam organisation och process för kunskapstillämpning och kunskapsspridning mellan KI och viktiga partners. Genom forskning ska KI också bidra till att öka kunskapen om hur implementering kan förbättras. Strategin understryker att det i nivåstruktureringen av högspecialiserad vård är avgörande att KI:s kliniska forsk­ning håller högsta kvalitet.

Idag drivs hälso- och sjukvården och KI under olika huvudmän, och så kommer det sannolikt också att vara under åren som kommer. Detta kräver ett tätt samarbete baserad på ömsesidig tillit och förtroende. Forskning och utbildning måste beaktas i relevanta politiska beslut. Vi måste samverka på ett proaktivt sätt.

Strategi 2030 ska hjälpa oss till att konsolidera och stärka vår position som ett ledande medicinskt universitet. Arbetet med vår nya strategi har tagit över ett år och har tvingat oss till att reflektera över våra framgångar och våra utmaningar så att vi ska kunna prioritera användningen av våra resurser på ett klokt sätt. Prioriteringarna ska nu konkretiseras i en verksamhetsplan där utvecklingen av samarbetet med hälso- och sjukvården kommer att vara ett av flera centrala teman. Jag har tidigare skrivit om detta och om de öppna möten som är planerade för att öppna för inspel från verksamheten.

 

0 comments

Related posts