“Bra arbetsmiljö bidrar till bättre forskning”

Ovanstående citat var rubriken i en artikel publicerad i Universitetsläraren förra hösten. Av texten framgår bland annat att ”forskare som får bättre arbetsmiljö publicerar sig mer och drar in mer externa medel.” Universitetsläraren hänvisar till en rapport från Karolinska Institutet författats av Irene Jensen.  Nu har vi enats om ett nytt samverkansavtal som följer upp denna slutsats.  

En av de viktigaste nycklarna till KI:s framgång som universitet kan sammanfattas i ett ord: Engagemang. Det är genom aktiva, nyfikna och besjälade medarbetare och studenter som KI ständigt utvecklas och drivs framåt. Och det är genom en god arbetsmiljö vi kan skapa ett sådant engagemang.

För mig som rektor och ytterst ansvarig för verksamheten är det väsentligt att detta engagemang fortsätter att vara starkt och att vi i vår gemensamma organisation skapar incitament för att säkerställa detta. Därför är jag mycket nöjd över det samverkansavtal som sedan ett drygt år finns på KI och som reglerar relationen mellan medarbetare och arbetsgivare.

Direkt berörda

Avtalet innebär bland annat att de flesta frågor som rör samverkan flyttas ut till det lokala planet och avgörs av dem som är direkt berörda, istället för att beslutas centralt. Det är min övertygelse att detta skapar ett större engagemang för till exempel frågor som rör arbetsmiljö, lokal organisation, rekryteringar, prioriteringar etc.

De fackliga företrädarna delar denna uppfattning och tillsammans har vi arbetat fram en gemensam syn som betyder att inte bara renodlad samverkan mellan medarbetare och chef flyttar ut i organisationen på ett tydligare sätt än tidigare – utan också att vi nu också ser till att föra över ekonomiska medel till den lokala nivån. Vi kommer fortsätta att ha en del medel centralt för strategiskt arbete och omställningsåtgärder, men låter cirka 9 miljoner kronor vara tillgängliga för institutionerna och dess medarbetare lokalt – för olika former av aktiviteter, omställningar och liknande.

Från ord till verklighet

Sammantaget ger det här goda förutsättningar för implementering av KI:s Strategi 2030. Vi befinner oss nu i startgroparna för att gå ifrån ord till verklighet. Hur ska strategin genomföras i vårt dagliga arbetsliv? Jag ser framför mig att en stor del av diskussionerna kring detta kommer att ske inom ramen för vårt gemensamma samverkansavtal.  Förflyttningen av samverkansfrågor och tillhörande medel för omställningar ut till den lokala verksamheten är ett stort, viktigt och kanske till och med direkt avgörande steg.

Implementering av Strategi 2030 är beroende av allas KI-medarbetares engagemang och genom avtalet har vi lagt ytterligare ett fundament att bygga på när det gäller att faktiskt utveckla, förändra och förbättra verksamheten. Avtalet ger alla anställda chansen att påverka, vara delaktiga och bidra långsiktigt till de mål som vi enats om i arbetet med Strategi 2030. De fackliga organisationerna har, tillsammans med arbetsgivaren, tagit fram en modell för daglig samverkan mellan chef och medarbetare som gör att arbetet med att realisera KI:s vision och strategi förstärks.

Större förankring

Avtalet skapar också bättre förutsättningar för att bättre och med större förankring driva frågor om arbetsmiljö, samverkan och hållbar vardag. Genom samverkansavtalet har de fackliga organisationerna och arbetsgivaren partsgemensamt gett alla medarbetare och chefer nya möjligheter till att ta ansvar för värdegrundsfrågor ute i kapillärerna i vår organisation.

Ett hållbart arbetsliv förutsätter en god arbetsmiljö. I arbetsmiljöarbetet är de förebyggande insatserna viktigast. Ett välfungerande arbetsmiljöarbete minskar riskerna för att medarbetare ska drabbas av olyckor och ohälsa och möjliggör ett längre och mer produktivt arbetsliv. Om detta är såväl de fackliga organisationerna som arbetsgivaren och universitetsledningen helt överens. Ambitionen med samverkansavtalet och beslutet att tillföra medel för förändringar och omställningar till den lokala nivån, är att ge institutioner, forskargrupper och medarbetare större möjligheter att verka för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö på KI.

Det här ska ses som ytterligare en pusselbit i det omfattande förändringsarbete som vi genomför på KI och som sammantaget ska ge förutsättningarna att uppfylla de målsättningar som vi anger i Strategi 2030. Jag har sagt det förut, men det förtjänar att nämnas många gånger: De senaste åren ser vi hur ett reformerat KI nu växer fram. Det handlar bland annat om historiskt stora investeringar i nya lokaler och infrastruktur, omfattande interna flyttar av verksamheter och personal, en helt ny organisation, uppstramade och moderniserade interna regelverk och riktlinjer och tydliggörande av långsiktiga och hållbara mål.

Mycket återstår förstås att göra och utvecklingen får aldrig avstanna, men vi har kommit en bra bit på väg och KI står väl rustat inför framtiden.

Med det vill jag önska er en god fortsättning och ett varmt välkomnande till ett nytt och spännande år på KI! 

 

0 comments

Related posts