Ny regional AI-nod: Ökad samverkan ger ökad attraktionsnivå

Artificiell intelligens – AI – är något som diskuteras på många håll i dessa dagar. Det gäller inte minst inom medicin och hälso- och sjukvård, där AI redan har en självklar roll på många sätt, men där det framförallt finns ett enormt utvecklingspotential.

För att få kraft och fart i denna utveckling behöver aktörer och sektorer arbeta över gränserna. Tidigare i dag deltog jag i ett intressant panelsamtal som kretsade just kring det här. Samtalet, som arrangerades i samband med att AI Innovation of Sweden etablerade och öppnade en regional nod i Stockholm, handlade om hur vi på bästa sätt kan stödja och förstärka AI-relaterad innovation, forskning och tillämpning – ett tema som alltså både är aktuellt och angeläget.

Samla aktörer

Tanken med AI Innovation of Sweden är att samla aktörer och partners från olika delar av samhället för att få till stånd en kraftfull, samordnad och effektiv satsning på AI. Syftet är i grunden enkelt: att accelerera AI-tillämpningen i Sverige. En väl fungerande regional nod i Stockholm – en region som utan tvekan är landets viktigaste innovativa motor – är rimligen en avgörande förutsättning för att denna satsning ska bli framgångsrik. Etablerade företag, start up-etableringar, myndigheter, forskning och högre utbildning – allt finns samlat i Stockholm och kan vi tillsammans etablera goda samarbeten och väl fungerande modeller för samverkan, kommer mycket vara vunnet.  Ett framgångsrikt regionalt samarbete kring AI leder också till ett större internationellt intresse och på sikt kommer detta att betyda mycket för regionens attraktionskraft.

Mycket viktigt

För Karolinska Institutets del är den här satsningen viktig. KI är redan väl etablerat både i Sverige och internationellt som ett av de främsta medicinska universiteten, men även vi är beroende av väl fungerande, sektorsövergripande och regionala samarbeten för att vi ska kunna fortsätta utvecklas positivt. Det är i sådana sammanhang initiativ som AI Innovation of Sweden nu initierar blir betydelsefulla också för KI. För ökar regionens attraktionskraft när det gäller kunskapsframställning, gynnar detta i hög grad också den medicinska forskningen och högre utbildningen. När det gäller AI-utveckling är just samverkan en av de absolut viktigaste förutsättningarna.

AI Innovation of Sweden samlar i dag omkring 70 aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och forskningsinstitut. Tillsammans drivs för närvarande ett tiotal projekt, bland annat inom datadriven sjukvård. Karolinska Institutet är en av dessa aktörer och vi kommer nu att utöka vårt engagemang i den här samverkan framöver.

0 comments

Related posts