Important report on responsible internationalisation

Swedish version below

The growing international exchange, collaboration and cooperation between universities put new and greater demands on a responsible, competent and judicious assessment of various difficulties and risks. Lately there has been a debate in Sweden about strategies, values and ethical considerations involved in cooperations with universities and institutions in other countries. .

The  Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (Stint), together with Karolinska Institutet, Lund University and KTH Royal Institute of Technology, has now published a joint document on responsible internationalisation.

This report – Responsible Internationalisation: Guidelines for Reflection on International Academic Collaboration – should prove useful for  those who are about to  establish international collaborations or extend extant ones. The aim is to assist university leaderships, department heads, research directors and individual researchers in structuring discussions of how higher education institutions, departments or research groups can approach international collaboration in a responsible manner.

Starting point

It is a starting point for the report that it should not be seen as a set of guidelines or recommendations but rather as a list of issues to consider when embarking on an international collaboration. Each university must decide on how to handle the issues raised in the report.

The purpose of the script is to compile questions that researchers and educational institutions might choose to pose – and should be encouraged to pose – before and during a collaboration. We want to avoid bureaucracy around these issues. But it is important for researchers to feel that there is competence in place when it comes to assessing risks in international collaborations.

Personally I often get questions about risks from researchers that are about to engage in an international collaboration and I see the value of putting these questions on a list.

Core values

The report proposes that the next step should be to enter into a dialogue on how to address the issues on this list.  Not least, it is important that higher education institutions and researchers clarifiy the core values on which the collaboration should be based.  The report clearly states that it is up to each educational institution to formulate their positions and to work on risk assessments in international collaborations.

The issues raised in the report are relevant for cooperation with a wide range of countries. The countries where one should be especially vigilant are those where democracy, the rule of law or human rights have proven to be fragile. It is not a question of taking the moral high ground, but of putting to the table the values ​​we stand for.

The content of the report will be discussed in more detail in connection with a seminar in Stockholm 23 March. More info on this event can be found on Stint’s web page.

There is also an article about this report in University World News, including an inteview with me: Guidelines för ‘responsible internationalisation’ set out

Viktig rapport om ansvarsfull internationalisering

Växande internationellt utbyte, samarbete och samverkan mellan universitet ställer nya och större krav på en ansvarsfull bedömning av olika svårigheter och risker som kan bli följden. På senare tid har debatten i Sverige om strategier, värderingar och etiska överväganden i internationellt samarbete med universitet i andra länder varit intensiv.

Därför har Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (Stint), tillsammans med Karolinska Institutet, Lunds universitet och KTH publicerat ett gemensamt dokument om ansvarsfull internationalisering.

Rapport – Responsible Internationalisation: Guidelines for Reflection on International Academic Collaboration – är ett viktigt dokument för alla som planerar att etablera internationellt samarbete kring sin forskning. Målet är att dokumentet kan hjälpa universitetsledning, chefer, forskningsledare och enskilda forskare att strukturera diskussioner om hur högskolor, institutioner eller forskargrupper kan närma sig internationellt samarbete på ett ansvarsfullt sätt.

Utgångspunkt

En utgångspunkt för rapporten att den inte ska ses som en uppsättning riktlinjer eller rekommendationer utan som en checklista över frågor som bör beaktas vid ett internationellt samarbete. Varje universitet måste sedan besluta hur man ska hantera de frågor som tas upp i rapporten.

Syftet är att sammanställa frågor som forskare och utbildningsinstitutioner kan välja att ställa – och bör uppmuntras att ställa – före och under ett samarbete. Vi vill undvika onödig byråkrati kring dessa frågor, men det är också viktigt för forskare att känna ett stöd och få en solid och säker bas när det gäller att bedöma risker i internationella samarbeten.

Personligen får jag ofta frågor om det här från forskare som står i startgroparna för att engagera sig i ett internationellt samarbete. Jag ser verkligen värdet av att sätta upp dessa frågor på en lista.

Värderingar

I rapporten föreslås att nästa steg ska vara att ha en dialog på universitet och högskolor om hur man hanterar dessa frågor. Detta förutsätter att varje lärosäte tar sig an detta på ett enhetligt sätt och att man får tillgång till eller utvecklar en djupare kompetens för att kunna göra bedömningar av detta slag. Inte minst är det viktigt att universitet och forskare klargör för sig själva och sin internationella samarbetspartner vilka värderingar man står för. Därefter kan man skapa en dialog med sin partner för att nå en gemensam förståelse av kärnvärden. I rapporten framgår tydligt att det är upp till varje lärosäte att formulera sina positioner och arbeta med riskbedömningar i internationella samarbeten.

Rapportens innehåll kommer att diskuteras närmare i samband med ett seminarium i Stockholm 23 mars. Mer information om detta evenemang finns på Stints webbplats.

Det finns också en artikel i University World News om den här rapporten, där jag är intervjuad: Guidelines för ‘responsible internationalisation’ set out

 

0 comments

Related posts