Utveckling och utmaningar i KI:s årsredovisning

Arbetet med Karolinska Institutets årsredovisning 2019 är nu avslutat i och med att universitets styrelse (konsistoriet) fattade beslut om den förra veckan. Den finns publicerad på KI:s webbplats. Självklart innebär detta jobb en del reflekterande över året som gått, men för mig personligen är det framförallt ett dokument som speglar den ständiga utveckling som KI befinner sig i. Det här är den tredje årsredovisningen som jag varit med om att ta fram och det är lätt att bli imponerad av den på samma gång breda och djupa verksamhet som KI bedriver och all den kompetens och kunskap som samlas här.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i arbetet med Årsredovisning 2019.

I mitt förord skriver jag att Karolinska Institutet befinner sig i en intensiv utveckling och att det under 2019 togs flera viktiga steg för att öka vår förmåga att möta dagens och morgondagens behov. Det här är en resa som på senare tid inneburit stora förändringar i Karolinska Institutets verksamhet. Några exempel:

  • En majoritet av Karolinska Institutets medarbetare och forskningsverksamhet har flyttat in i nya lokaler.
  • En ny ledningsorganisation infördes den 1 januari 2019.
  • Karolinska Institutets långsiktiga plan, Strategi 2030, beslutades av konsistoriet i april 2019.

Många viktiga initiativ för fortsatt utveckling är nu tagna och KI står väl rustat inför framtiden. Det handlar om investeringar i infrastruktur, arbetsmiljö och organisation – men också om strategiska satsningar på pedagogik, ett effektivare verksamhetsstöd och en mer omfattande nationell och internationell samverkan.

Världens ledande

Målet är tydligt: KI ska bibehålla och förstärka positionen som ett av världens ledande medicinska universitet. Under 2019 fick vi flera positiva signaler från olika internationella rankningsinstitut. I exempelvis den så kallade Shanghairankningen (ARWU) fick KI den högsta placeringen någonsin – trots en hårdnande internationell konkurrens. Även på den nationella arenan steg KI:s anseende bland allmänheten det gångna året. Till detta kan läggas ett fortsatt högt söktryck till våra utbildningar.

Det vore dock ett misstag att tro att allt därmed per automatik löper på i rätt riktning. Trovärdighet, anseende och tillit är något som måste förtjänas igen och igen och igen – genom hårt arbete, välskött verksamhet, gedigen kvalitet, goda förutsättningar och synnerligen kompetenta medarbetare och studenter. Det finns inga genvägar.

Växande utmaningar

Förra året såg vi också exempel på växande utmaningar. En sådan är utvecklingen för vår viktigaste samverkanspartner: Region Stockholm. Ska KI kunna behålla och förstärka den höga nivån på utbildning och forskning, är en fungerande samverkan med hälso- och sjukvården en absolut förutsättning. Därför är det viktigt att den omställning som sker av hälso- och sjukvården inte minskar våra möjligheter att bedriva klinisk forskning och verksamhetsförlagd utbildning.

Under de senaste månaderna har dialogen mellan Region Stockholm och KI intensifierats och förbättrats. Diskussionerna har varit positiva och utgått från den gemensamma ambitionen och målbilden: Att Region Stockholm ska ha en hälso- och sjukvård och ett life science cluster i internationell toppklass. Forskning och utbildning är det som ska ta oss mot detta målet.

Det finns fortfarande stora utmaningar, men vi är på rätt väg!

 

Här nedan har jag kopierat ett par sidor från Årsredovisning 2019, där vi presenterar ett mycket begränsat urval av de nya forskningsrön som presenterades populärvetenskapligt på KI:s webbplats under 2019. Jag hade gärna tagit med alla studier, men det är helt enkelt inte praktiskt möjligt. Varje år publicerar KI:s forskare omkring 6 000 artiklar i vetenskapliga tidskrifter!

 

 

 

0 comments

Related posts