Coronaviruset: Virala infektioner och virala falska nyheter har många likheter

English version below

I tider som präglas av oro eller kris tenderar validerad fakta, verklig kunskap och sanna nyheter utsättas för ett konkret hot att ersättas av rykten, skvaller, konspirationsteorier och falska nyheter.

Stanforduniversitetet  har visat att upprepad exponering för falska nyheter bryter ner motståndsförmågan hos mottagarna och gör att de löper större risk att låta sig övertygas. På samma sätt som exponering för större mängder och varianter av virus ökar risken att infekteras.

Falska nyheter

Under globala omskakande händelser som den pågående pandemin ökar spridningen även av falska nyheter, myter och skräckpropaganda. Och precis som virus alltid har funnits, men idag kan spridas snabbare över en globaliserad värld, gör våra tekniska plattformar att falsk information kan spridas i större volymer och hastigheter än någonsin förr.

För att öka samhällets motståndskraft mot detta behövs bredare och djupare kunskap om källkritik. Karolinska Institutets bibliotek, KIB, har publicerat artikeln Vikten av källkritik under covid-19-utbrottet, med handfasta tips och rekommendationer om hur du kan skydda dig och närstående från falsk information.

Vem är källan?

När du tar emot eller söker information om nya coronaviruset, tänk över vem som är källa till informationen, vad den syftar till och om den innehåller värderingar. Brist på källor och referenser är en annan varningssignal. Värderingar är också bra att undvika när du söker själv, eftersom det kan göra sökresultatet skevt.

Bästa källan till information är nationella myndigheter. Gå direkt till Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 1177.se Vårdguiden för aktuell och korrekt information om vad som gäller. Även internationella organ har bra, uppdaterad och viktig information, till exempel WHO och EU:s smittskyddsmyndighet ECDC.

Folkhälsomyndigheten publicerar löpande vad som gäller för svenska förhållanden. Svenskar har i grunden ett starkt förtroende för sina myndigheter. Det är dessutom ett förtroende som ökat under de senaste åren.

Stort tryck

Karolinska Institutet är ett universitet, men vi är också en myndighet och ett av våra uppdrag är att informera om vår forskning. Just nu är trycket stort på våra forskare från både medier och allmänhet. Det är ett kvitto på att förtroendet för den kompetens vi har, och ständigt arbetar på att utöka och förstärka, är högt i vår omvärld.  Vi arbetar hårt för att svara upp mot det förtroendet.

Många på KI arbetar dessutom intensivt med att ta fram vaccin och behandlingsmetoder mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Genom dessa olika kunskapsrelaterade aktiviteter bidrar KI till att vaccinera samhället mot falsk information.

Vi etablerar nu också en särskild resursgrupp med seniora KI-forskare från olika fält. Denna grupp kommer bland annat arbeta med att kvalitetssäkra den information vi har på webbplatsen och på andra plattformar.

Jag vill rikta ett stort tack till er alla som nu ställer upp och arbetar för vårt universitet och för att ni delar med er av kompetens till övriga samhället.

Kunskapsspridning är definitivt att föredra framför smittspridning.

 

Som alltid: Gå in ofta och läs informationen till KI:s medarbetare och studenter. Den uppdateras kontinuerligt.

 

Coronavirus: Viral infections and viral fake news share many similarities

In times of worry or crisis, validated facts, genuine knowledge and real news are often threatened by rumors, gossip, conspiracy theories and fake news.
Stanford University has shown that repeated exposure to fake news degrades recipients’ resilience and increases the risk of being falsely convinced. . Similarly, the greater the exposure to large quantities and variants of viruses, the greater the risk of infection.

Fake news

During global crises, like the ongoing pandemic, the spread of fake news, myths and fear-mongering propaganda also increases. And just as viruses have always existed and spread quickly across our increasingly globalized world, our technical platforms enable false information to be disseminated at greater volumes and speeds than ever before.

In order to increase society’s resilience to this phenomenon, we need broader and deeper knowledge of ways to critically assess sources of information. Karolinska Institutet’s library has published an article entitled “The importance of source criticism during the COVID-19 outbreak” (in Swedish) with handy tips and recommendations on how to protect yourself and your loved ones from false information.

Check the source

When receiving or seeking out information about the new corona virus, consider the source of the information, its purpose and whether it is expressing specific values or points of view. A lack of sources and references is another warning sign. In addition, try to put your own opinions and values aside when searching for information, as this can skew your search results.

National government agencies are the best sources of information. Go directly to the Public Health Agency of Sweden, , the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) and 1177.se (Vårdguiden) for current and accurate information. International organizations, such as the World Health Organization and the European Centre for Disease Prevention and Control, also have good, timely and important information.

The Public Health Agency regularly publishes updated information pertaining to the current circumstances in Sweden. Swedish people typically have strong confidence in their government authorities – a confidence that has increased in recent years.

Tremendous demand

Karolinska Institutet is a university, but also a government authority, and one of our important mandates is to inform the public about our research. Right now, there is an unusually high demand for our researchers – both from the media and from the general public. This attests to  the breadth and depth of KI’s competence.  We are working hard  to live up to the trust bestowed on us.

Many at KI are working intensively to develop vaccines and treatments for the new corona virus SARS-CoV-2. In the same way we must help  vaccinate society against false information.

We are now also establishing a special resource group consisting of senior KI researchers from a variety of fields. This group will work to assure the quality of the information on the university’s website and on other platforms.

I would like to extend my gratitude and appreciation  to all of you who share your  expertise with media and society at large in these most difficult of times. Many of you do so on a daily basis, be it early in the morning or late in the afternoon.

As always, I encourage you to frequently read the information we publish for KI’s staff students – it is continuously updated.

 

0 comments

Related posts