FN fyller 75 och behövs mer än någonsin för att skapa en bättre hälsa för alla

 

Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.

Så lyder Karolinska Institutets vision. En bättre hälsa för alla innebär att alla ska vara inkluderade, ingen ska lämnas utanför. Det är stora, viktiga och – inte minst – aktuella ord.

I morgon, på FN-dagen, firar Förenta Nationerna 75 år. Det sker i en tid då gränsöverskridande samarbete är viktigare än kanske någonsin tidigare. Vi upplever samtidigt några av de största hoten och utmaningarna i modern tid mot en god och rättvis värld:

  • Pandemin och dess effekter gällande hälsa, välfärd, resursfördelning och ökad obalans över världen
  • Klimatförändringarna och de påtagliga och konkreta konsekvenser de för med sig och som vi redan ser tydliga tecken på
  • Flyktingsituationen på flera håll på klotet – med människor som desperat flyr från förtryck, svält och orättvisor
Enda sättet

Samarbete och samverkan mellan nationer och över gränser är det enda sättet att hantera dessa hot och utmaningar på. Inget land är tillräckligt mäktigt eller stort för att kunna lösa problemen på egen hand. Organisationer som FN är essentiella i det avseendet och det finns också en tydlig vilja att agera därifrån, vilket är både glädjande och hoppingivande. Det bästa exemplet på detta är det omfattande och ambitiösa arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Det 17:e hållbarhetsmålet – Genomförande och globalt partnerskap – handlar explicit om samarbete. Så här beskrivs målet i svensk översättning:

”Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.”

När det gäller arbetet mot pandemin är samordnande insatser och kunskapsspridning från främst WHO av synnerligen stor betydelse. Samma sak när det handlar om att hitta hållbara lösningar för flyktingsituationen.

Stärkas

I tider som dessa behöver således det mellanstatliga samarbetet stärkas. Det är tillsammans och solidariskt vi måste hitta lösningar. Tillsammans behöver vi verka för en universell beredskap för hälsa – för alla.

Därför är det beklämmande att vi samtidigt ser en allt större isolationstrend världen över, i praktisk handling och i olika former av uttalanden. Officiella företrädare, såväl demokratiskt valda som diktatorer, vänder sig ifrån det gemensamma, uttrycker kritik eller rentav förakt för internationella lösningar på problem och vägrar vara med och ta ett gemensamt ansvar för våra gemensamma utmaningar. På senare tid har vi fått flera exempel på hur större nationer minskat, eller hotat minska, stödet till viktiga mellanstatliga organisationer som FN och WHO.

Det finns inget hållbart i en sådan inställning. Det är paradoxalt att vi, när världen skriker efter mer samarbete, går åt motsatt håll och blundar för vad vi befinner oss nu och framförallt kommer att befinna oss inom en snart framtid om vi inte agerar ihop.

Därmed inte sagt att FN är en perfekt organisation. Detta var något jag diskuterade i den Lancet-kommission som jag ledde och som redovisade sina slutsatser 2014: Global Governance for Health och som jag åter tog upp i en nyligen publicerad artikel i Nature Medicine: FN och WHO har inte riktigt hängt med i den snabba utveckling som skett och de behöver reformeras och moderniseras i flera avseenden. Men det betyder inte att vi ska överge eller lägga ner dem.

Låt oss istället arbeta för att ge den bästa presenten på 75-årsdagen: Ett starkare och modernare FN.

Ps. Den 20 november arrangerar KI, tillsammans med  UNICEF SverigeSIGHT och Svenska Läkaresällskapet, ett webbinarium om en av de största utmaningarna för vår generation – att skapa en värld där barns behov och rättigheter blir verklighet; En framtid för världens barn? Mer information på KI:s webbplats.

 

0 comments

Related posts