Stöd till Panzi-sjukhuset i Demokratiska republiken Kongo

KI:s Strategi 2030 skapades innan covid-19 bröt ut. Nu – efter att ha levt med och i pandemin i över sju månader – ser vi hur rätt det var att vår nya strategi fick ett så starkt globalt fokus.

Vi skriver i strategin att “internationalisering ska genomsyra vår verksamhet”. Under covid-19 ser vi behovet av internationellt samarbete och inte minst: behoven för internationell delning av data, reagenser, expertis och idéer.

I detta tillsammans

Vår nya strategi är inspirerad av hållbarhetsmålen och FN: s Agenda 2030 och har samma tidsperspektiv. Den övergripande ambitionen med Agenda 2030 är att vi inte ska lämna någon kvar, bakom oss (“leave no one behind”). Nu under en pandemi kan vi uttrycka detta på ett annat sätt: att ingen är säker för alla är säkra. Vi är alla i detta tillsammans.

Tyvärr finns det fortfarande stora skillnader och ojämlikheter i världen. Många befinner sig under fattigdomsgränsen, många svälter och många har inte tillgång till modern teknik, fungerande sjukvård eller bra skolor. Under pandemin ser vi hur resursfattiga och utsatta drabbas extra hårt. Vi måste intensifiera vårt arbete mot fattigdom och hunger, ta bättre hand om utsatta grupper och säkerställa en bättre och mer jämlik tillgång till kunskap och teknik.

FN:s Agenda 2030 är tydlig på detta:  Mål 17 säger att vi ska ”Stärka nord–syd-samar­betet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella tre­partssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskaps­utbytet på gemensamt överens­komna villkor.” Genom våra internationella nätverk och partners bidrar KI till att vi kommer närmare detta mål.

Panzi-sjukhuset

Arbetet mot detta mål sker inte bara genom traditionella akademiska samarbeten. Den senaste tiden har KI, tillsammans med en rad samarbetspartners, varit aktivt när det gäller att stödja uppbyggnaden av testkapacitet för covid-19 vid Panzi-sjukhuset i Demokratiska republiken Kongo.

Bakgrunden är att företrädare för organisationen Friends of Panzi kontaktade Lars Engstrand, professor vid KI, och berättade om situationen vid sjukhuset och i DR Kongo. I början av sommaren hade landet ännu ingen fungerande struktur för testning av covid-19, vilket gjorde att man i praktiken stod utan möjligheter att få fram relevant kunskap om smittspridning eller adekvat sjukdomsbehandling. Panzi-sjukhuset hade kompetens och personal för att genomföra analyser i sitt labb, men saknade testkit och nödvändig utrustning. Efter det inledande samtalet med KI, och genom ett snabb och effektiv samverkan med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Läkarmissionen och flera andra aktörer, kunde en första sändning med materiel och kit transporteras till DR Kongo. Trots en hel del logistiska utmaningar – bland annat var man rädd för att testkiten skulle utsättas för värme och tina under transporten – gick allt bra och hela lasten med omkring 15 000 testkit nådde fram i bra skick.

Kan bli inledningen

De kontakter som nu etablerats med Panzi-sjukhuset i samband med den här stödinsatsen, kan bli inledningen till ett mer allmänt forskningssamarbete med sjukhuset framöver. Sedan tidigare har KI ett omfattande samarbete med Makerere-universitet i Uganda och det finns också en hel del andra kontakter och enskilda samarbeten med universitet, sjukhus och myndigheter i flera länder i Afrika.

Det är en viktig markering att ett medicinskt universitet som KI inte enbart fokuserar på att bygga ut sitt internationella nätverk med redan etablerade aktörer i de rikare delarna av världen. Vi kan och bör bidra aktivt i enlighet med vår vision om en bättre hälsa för alla.

Ömsesidigt samarbete

Dessutom, vilket förtjänar att poängteras, är sådana här samarbeten definitivt ömsesidiga. KI har mycket att lära och förstå kring hälsofrågor i alla delar av världen. Samarbeten med aktörer likt Panzi-sjukhuset ger oss en unik möjlighet att bredda vårt underlag och skapa bättre förutsättningar för kunskapsutveckling som vi kan ha nytta av också i den svenska kontexten.

0 comments

Related posts