Välkomna tillbaka – KI är redo för en ny termin

English version below

Nu på måndag (18 januari) inleds vårterminen på Karolinska Institutet och jag vill passa på tillfället att hälsa studenter och personal välkomna!

Som jag tidigare skrivit så är tiderna varken normala eller förutsägbara och jag vet vilka speciella krav det här ställer på oss alla. Jag upprepar min uppmaning att göra det till en vana att ofta gå in på KI:s information till medarbetare och studenter om covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Mesta på distans

Just nu ser inledningen av vårterminen ut att bli ungefär likadan som höstterminens slut. Det innebär bland annat att det mesta av undervisningen sker på distans, med några undantag; det handlar om vissa moment och examinationer som bedöms måste genomföras på campus för att säkerställa tillräcklig kvalitet. För KI är det självklart att hålla en mycket hög nivå på våra utbildningar. Vi kommer aldrig att kompromissa med kvaliteten när det gäller våra studenter. Det handlar ytterst om tilltron och förtroendet för vårt universitet – och om patientsäkerhet.

För den del av utbildningen som sker på campus gäller naturligtvis samma strikta rekommendationer som tidigare; om avstånd, hygien, användande av munskydd där distans inte kan upprätthållas, stanna hemma när man är sjuk eller har närstående som är sjuk.

Nödvändigt

Det är tråkigt att ständigt påminna om det här restriktionerna, men samtidigt tyvärr alldeles nödvändigt.

Som sagt, det mesta av utbildningen kommer att ske på distans och hur länge det kommer att vara så vet vi inte i dag. Beskedet får helt enkelt bli “tills vidare”. Vi följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och riktlinjer och just nu talar tyvärr inget för att det blir några snabba förändringar i smittläget under vintern och våren. Utgå alltså ifrån att åtminstone större delen av vårterminens undervisning kommer att ske på distans.

Tre föreläsningar

Jag ska själv undervisa nu direkt i anslutning till terminsstarten. Den 22 januari är jag inbokad för tre föreläsningar i anatomi för läkarstudenter. Ni som känner mig eller följt mig via bloggen vet att jag älskar att undervisa. Att träffa studenter som brinner för kunskap, att diskutera med dem, svara på frågor och också får höra deras tankar och synpunkter om KI – det är oerhört inspirerande för mig. Just samtalen, frågestunderna, diskussionerna på rasten, de fysiska mötena ger så väldigt mycket på så väldigt många olika sätt. Så jag om någon är både sorgsen och besviken över att vi nu får “nöja” oss med att ha dessa föreläsningar på distans.

Med det sagt, vill jag ösa beröm över alla de som ser till att både pedagogik och teknik fungerar. För även om det fysiska mötet aldrig helt kan ersättas av ett digitalt dito, så finns det också avgjorda fördelar med att kunna bedriva undervisning på distans. Se det inte endast som ett sämre substitut – det är också ett komplement som ger flera fördelar.

De flesta av oss inser säkert att distansundervisning kommer att vara betydligt mer vanligt efter pandemin än före. Det är bra. Med modern teknik kan vi utveckla lärandets pedagogik och skapa bättre förutsättningar att dela mer kunskap till fler – och snabbare. I en värld där omsättningstiden för kunskap blir allt kortare, är det här en helt nödvändig väg att gå. På så sätt har pandemin tvingat oss att ta några rejäla kliv framåt.

Kraftfullt engagemang

De som står i sjukvårdens frontlinje tillhör dem som påverkas mest av pandemin. Risken för smitta är större än för de flesta andra yrkesgrupper. Vi har under det gångna året sett ett kraftfullt engagemang från våra studenter i bekämpandet av pandemin. Jag är oerhört stolt över dessa insatser och vi bör alla vara mycket tacksamma för allt det som studenter gjort och gör under svåra betingelser.

Min och KI:s inställning är att studenter som genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i vård eller omsorg ska prioriteras enligt samma principer som ordinarie personal och erbjudas att få covid-vaccin. Detta har jag framfört till Region Stockholm och i går fick vi besked om att KI:s studenter på VFU kommer att inkluderas i vaccinationsplaneringen på samma villkor som övrig personal. Utmärkt!

KI:s gemenskap

Det gångna året har inte varit lätt för någon av oss, det har krävt mycket jobb och det har varit tufft att inte kunna umgås på vanligt sätt med familjer, släkt och vänner. Sådana separationer kommer att bli kännbara också under de månader som kommer.

Jag vill därför uppmana er alla att fortsätta finnas till hands för arbets- och studiekamrater, stötta och håll kontakten med varandra. KI:s gemenskap är viktigt för oss och vi kan alla bidra till den efter förmåga.

Ögonblicksbild från campus i coronatider: Studenter på läkarprogrammet termin 4 har tentamen tidigare i veckan. Avstånd, handsprit, munskydd, studenterna anlände i omgångar och var uppdelade i åtta olika salar. På bilden till vänster ses Katariina Välimäki, utbildningsadminsitratör på FyFa, som koordinerat planering och logistik.
Bild: Carl Johan Sundberg

Welcome back – KI is ready for a new term

This coming Monday (18 January) sees the start of the new spring term at Karolinska Institutet and I’d like to take this opportunity to welcome all staff and students back to campus.

As I’ve written previously, the times are as unpredictable as they are abnormal, and I know just how much this demands of us all. My message is the same:  make a habit of checking KI’s COVID-19 information for staff and students. The page is kept continually updated for your benefit.

Mostly remote

The start of the spring term does not differ much from the end of the autumn term. This means that most teaching is to be done remotely with the exception of activities and examinations that have to be carried out on campus in the interest of quality. Quality of education is axiomatic for KI and is not an issue for compromise.   Quality is a prerequisite for society´s trust in our university and a precondition for patient safety.

The same strict recommendations still apply:  keep a distance, wash your hands, wear a face mask when distance cannot be maintained and stay at home if you or someone in your household is sick.

Comply with recommendations

Most teaching will be done remotely, for how long is impossible to say. The best prediction I can offer is “until further notice”. Naturally, we comply with Public Health Agency and government recommendations, and right now it looks like there will be no rapid decline in infection rate. It is safe to assume that most of the spring term’s teaching will be done remotely.

Three lectures

I myself will be teaching at the start of the term. On 22 January I have been booked for three lectures in anatomy for our medical students. Those of you who know me or who have followed my blog know that I love teaching. Meeting students with a passion for learning, discussing things with them, answering their questions and getting to know their thoughts and opinions about KI – I find it all incredibly inspirational. The conversations, the question sessions, the discussions during the break and the physical interaction are rewarding and invigorating. To those of  you who are sad and disappointed that we have to “make do” with remote lectures: I am fully on your side.

This said, I would like to applaud  all of you  who keep the  education running in these most challenging of times.  We should remember that  remote teaching – although inferior to in-person teaching in many respects – also offers advantages not least in terms of flexibility and accessibility. Remote teaching should be seen as a complement and not just a substitute to traditional teaching.

Strong commitment

In the past year, we have witnessed the vigorous participation of our students in the efforts to combat the pandemic. I am incredibly proud of their contributions and we should all be very grateful for everything that they have done, and are doing, under these very difficult circumstances.

For this reason, students who are on clinical placements should be prioritised on a par with other healthcare workers that are now fast-tracked for the vaccine. I have communicated my stance on this issue to Region Stockholm and yesterday we got information that students will be included on a par with other health care personnel. Excellent!

KI’s community

The past year has not been easy for any of us. It has been tough not to be able to spend time in the usual way with colleagues, families, relatives and friends. Unfortunately this is something we will have to live with also in the coming months. I therefore urge all of you to make yourselves available to your colleagues in a time when the current crisis challenges the very idea of a university: that we shall serve as a community invigorated by our curiosity and thirst for new knowledge and understanding.

Welcome back to campus!

0 comments

Related posts