Ahmadreza Djalali after five years in prison: Joint statement from three universities

Svensk version nedan

Joint statement from Karolinska Institutet, the Università del Piemonte Orientale in Italy, and the Vrije Universiteit Brussel, Belgium


Call for urgent action from prominent universities:

“We must do everything in our power to save Dr. Ahmadreza Djalali’s life”

Five years have passed since Dr. Ahmadreza Djalali, an esteemed Iranian-Swedish scholar of disaster medicine, was wrongfully imprisoned. To date the evidentiary basis for his arrest, death sentence, and continued detention remains undisclosed.

We, the Karolinska Institutet, the Università del Piemonte Orientale, and the Vrije Universiteit Brussel, were privileged to count Dr. Djalali as a colleague, are once again publicly calling for his immediate release.

Dr. Djalali must be released now. His health is rapidly deteriorating. During his imprisonment, he has been repeatedly denied access to essential medical care, despite evidence that he is suffering from leukaemia. Throughout the pandemic he was held in a cell of about 30 square meters that he shared with fourteen other prisoners, until he was moved on November 24th, 2020, into complete isolation. After over 140 days in solitary confinement, Dr. Djalali was transferred back to a multiple-occupancy cell in Evin prison, where he remains under the constant threat of execution.

Authorities continue to deny Dr. Djalali access to his lawyer or family, raising grave concerns that the authorities may still be planning to carry out his execution in secret. Their refusal to provide Dr. Djalali access to appropriate medical care further suggests that they have resolved to allow him to die without having to explicitly execute him.  

This is unbearable for Dr. Djalali, as it is unbearable for his young family, and wife.

Dr. Djalali’s situation should concern scholars and society everywhere. He has been sentenced to death in apparent retaliation for international scholarly collaboration within his field of study. His wrongful prosecution and imprisonment, much like the wrongful prosecution and imprisonment of scholars and researchers like him, serves to endanger academic work, and deprives everyone of the benefits of scientific inquiry and exchange.

We, the Karolinska Institutet, the Università del Piemonte Orientale, and the Vrije Universiteit Brussel, reiterate our appeal to secure Dr. Djalali’s unconditional release, so that he can return home to Sweden. We demand that authorities ensure that Dr. Djalali has immediate access to a qualified health professional, who can provide health care in compliance with medical ethics, including the principles of confidentiality, autonomy, and informed consent. We urge the international community to take immediate renewed action in response to the deteriorating situation that Dr. Djalali is currently in, and we urge the EU and the Member States to intercede in this case before it is too late.

We must do everything in our power to save Dr. Ahmadreza Djalali’s life.

Prof. Ole Petter Ottersen, President Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Prof. Gian Carlo Avanzi, Rector Università del Piemonte Orientale, Vercelli, Italy
Prof. Caroline Pauwels, Rector Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium


Framstående lärosäten uppmanar till omedelbara insatser:

”Vi måste göra allt för att rädda Ahmadreza Djalalis liv”

Fem år har gått sedan Ahmadreza Djalali, en uppskattad iransk-svensk forskare inom katastrofmedicin, frihetsberövades på felaktiga grunder. Hittills har grunderna för hans anhållande, dödsdom och fortsatta internering inte offentliggjorts.

Vi, Karolinska Institutet, Università del Piemonte Orientale och Vrije Universiteit Brussel, som haft förmånen att räkna Dr. Djalali som kollega, kräver nu återigen offentligt att han omedelbart ska släppas.

Dr Djalali måste släppas nu. Hans hälsa försämras snabbt. Under fängelsetiden har han upprepade gånger nekats tillgång till nödvändig medicinsk vård, trots bevis för att han lider av leukemi. Under hela pandemin hölls han fången i en cell på cirka 30 kvadratmeter som han delade med fjorton andra fångar, tills han flyttades till fullständig isolering den 24 november 2020. Efter mer än 140 dagar i isolering har Dr. Djalali nu flyttats tillbaka till en flerfångscell i Evinfängelset. Där lever han under ständigt hot om att hans dödsdom ska verkställas.

Myndigheterna fortsätter att neka Dr. Djalali tillgång till advokat och kontakt med sin familj vilket väcker allvarliga farhågor om att myndigheterna fortfarande planerar att verkställa hans avrättning i hemlighet. Att förvägra Dr. Djalali tillgång till lämplig medicinsk vård tyder vidare på att de har beslutat att låta honom avlida utan att behöva avrätta honom.

Detta är outhärdligt för Dr. Djalali, och outhärdligt för hans unga familj och fru.

Dr. Djalalis situation bör bekymra forskare och samhället i stort. Hans dödsdom är en uppenbar vedergällning för det internationella vetenskapliga samarbete han bedriver inom sitt ämnesområde. Det rättsvidriga åtalet och hans frihetsberövande, i likhet med felaktiga åtal och frihetsberövande av andra akademiker och forskare, syftar till att försvaga akademisk verksamhet och beröva världen de fördelar som vetenskaplig forskning och utbyte av idéer medför.

Vi, Karolinska Institutet, Università del Piemonte Orientale och Vrije Universiteit Brussel, upprepar vår vädjan om Dr. Djalalis ovillkorliga frigivning, så att han kan återvända hem till Sverige. Vi kräver att myndigheterna säkerställer att Dr. Djalali får omedelbar tillgång till kvalificerad medicinsk personal som kan tillhandahålla vård i enlighet med medicinsk etik, inklusive principerna om sekretess, autonomi och informerat samtycke. Vi uppmanar det internationella samfundet att omedelbart vidta förnyade åtgärder som svar på den försämrade situation som Dr. Djalali för närvarande befinner sig i, och vi uppmanar EU och medlemsstaterna att ingripa i detta fall innan det är för sent.

Vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda Dr. Ahmadreza Djalalis liv.

Prof. Ole Petter Ottersen, Rektor Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Prof. Gian Carlo Avanzi, Rektor Università del Piemonte Orientale, Vercelli, Italy
Prof. Caroline Pauwels, Rektor Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium

0 comments

Related posts