Stärkt anseende för Karolinska Institutet

English version below

Det här är min erfarenhet: Verksamhetens anseende är en viktig källa till arbetsglädje. Därför följer vi olika rankningar med intresse även om vi vet att de inte ger en fullständig bild av vårt rykte och position i samhället.    

Den senaste mätningen över svenskars förtroende för högskolor och universitet, som genomförs årligen av Kantar Public, visar på fortsatt positiv utveckling för Karolinska Institutet. Efter en bottennotering på 36 (på en 100-gradig skala) för tre år sedan, 2018, har anseendet för KI stigit stadigt:

  • 2019: 45
  • 2020: 57

I dag publicerades årets anseendeindex för lärosäten. KI:s poäng är nu 64. Det är kraftig uppgång jämfört med 2018 och en bekräftelse på att de stora insatser som KI:s medarbetare, forskare, lärare och studenter kontinuerligt bidrar med ger effekt i ökat anseende och förtroende bland den svenska allmänheten. Samtidigt måste vi vara ödmjuka och inse att det fortfarande är en bit kvar till de lärosäten som toppar listan (Chalmers och KTH) och till de nivåer som KI låg på 2015 och tidigare. Då var vårt anseendeindex stabilt runt 85-88.

Två händelser

Det är ju ingen hemlighet att det framförallt var två händelser som fick KI:s anseende att falla kraftigt under 2015-2017: Macchiarini-ärendet och sammanblandningen med Karolinska Universitetssjukhuset och publiciteten som då var kring bygget av Nya Karolinska Solna (NKS) – majoriteten av svenskar kan inte skilja på KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Under de år som gått har vi på KI arbetat hårt och målmedvetet för att förbättra rutiner, skärpa till interna riktlinjer och regelverk, skapa bättre förutsättningar för regelefterlevnad, förstärka den etiska medvetenheten inom forskning och utbildning och införa mängder av mindre och större insatser och åtgärder för att kvalitetssäkra verksamheten vid universitetet.

Strategi 2030

Parallellt med detta har vi tagit beslut om Strategi 2030 där vi pekar ut viktiga vägval, prioriteringar och riktningar. Vi har också medvetet arbetat för att bli mer öppna och i större utsträckning ta oss an den tredje uppgiften – att delta aktivt i samhällsdebatt och i det offentliga samtalet såväl i regionen som nationellt och internationellt.

Jag är övertygad om att det är allt detta sammantaget som nu betalar sig i form av högre anseende och förtroende från vår omvärld. Men samtidigt är det naturligtvis svårt att bortse från en särskild företeelse som verkligen påverkat ett medicinskt universitet: covid-19-pandemin.

Ökat kraftigt

Jag har skrivit om det tidigare; KI:s exponering i medier både i Sverige och utomlands har ökat kraftigt sedan våren 2020. Våra forskare syns eller hörs frekvent i tidningar, radio och TV och på sociala kanaler. Vi deltar i den vetenskapliga diskussionen om pandemin, men finns också med i det offentliga samtalet med allmänhet, politiker och intressegrupper av olika slag.

Vi har flera indikationer på att KI:s ställning är starkare än på många år. I de internationella universitetsrankningar som kommit den senaste tiden förstärker vi vår position som ett av toppuniversiteten inom EU. Det gäller förstås särskilt om vi tittar på listorna över särskilda ämnen (medicin, folkhälsa, odontologi osv), men faktiskt också när det gäller de mer generella eller totala rankningarna.

Beröm

Ett exempel på detta är den senaste QS-rankningen, där KI bedöms vara det främsta medicinska universitet i EU. Återigen förtjänar våra forskare, lärare och andra medarbetare vid KI mycket beröm för de insatser och bidrag som gör att KI:s position är så stark.

Vi kan också notera att söktrycket till våra utbildningar är rekordhögt och att t ex KI:s läkarprogram hade i våras flest förstahandsansökningar av alla program i hela Sverige.

Sköta verksamheten

Nu gäller det helt enkelt att fortsätta jobba hårt för att sköta verksamheten, fortsätta följa regelverk och etiska riktlinjer, fortsätta prestera i klassrum och laboratorier, fortsätta vara tillgängliga och beredda att dela med sig av kunskap till det omgivande samhället.

Det tar lång tid och kräver ett mödosamt arbete för att bygga förtroende och anseende. Det går rasande fort att rasera det. Det är något som KI verkligen lärt från 2015 och framåt. Den lärdomen får vi aldrig glömma eller förtränga.


Enhanced reputation for Karolinska Institutet

This is my experience: the university’s reputation is a vital source of job satisfaction. Consequently we keep an interested watch on the rankings, even if we know that they don’t give a complete picture of our reputation and status in society.

In the most recent survey of public confidence in Sweden’s higher education institutions conducted annually by Kantar Public, we can see a rising trend for Karolinska Institutet. After a nadir of 36 (on a scale of 0 to 100)  in 2018, KI’s reputation has steadily improved:

  • 2019: 45
  • 2020: 57

In this year’s reputation index for higher education institutions, which is published today, KI scored 64 – a great improvement on 2018 and a confirmation that the efforts being made by our staff, researchers, teachers and students continue to enhance the reputation of and public confidence in KI. At the same time, we must show some humility and realise that we still have some way to go before we match the institutions that top the list (Chalmers and KTH) and reach the levels that KI achieved in 2015 and before, when we hovered at a stable 85-88.

Two factors

It’s no secret that two factors seriously damaged KI’s reputation between 2015 and 2017: the Macchiarini affair and the confusion with Karolinska University Hospital and the negative publicity at that time surrounding the formation of New Karolinska Solna (NKS). Our experience is that a majority of Swedes can’t distinguish between the university and the hospital.

Over the years, KI has worked hard and concertedly to improve procedures, tighten internal guidelines and regulations, enhance compliance, strengthen ethical awareness in research and education and implement all initiatives and measures to quality assure our activities.

Strategy 2030

In tandem with this, we have adopted Strategy 2030, in which we indicate vital choices of direction, priorities and policies. We have also been making conscious efforts to be more open and to deliver on our “third mission” as a university – to actively engage in the public debate, regionally, nationally and internationally.

I’m convinced that it’s the aggregate effect of all this that is paying off and lifting our public reputation. This said, it is of course difficult to overlook a particular factor that has had a profound impact on a medical university: the COVID-19 pandemic.

A sharp rise

I’ve written about this before: KI’s exposure in the domestic and international media has risen sharply since the spring of 2020. Our researchers are seen or heard in newspapers and on radio, TV and social media, and not only do we participate in the scientific debate on the pandemic, we’re also engaged in the conversation with the general public, politicians and interest groups.

There are several indicators showing the KI’s status is stronger now than it’s been for many years. In the international university rankings of recent years, we’re boosting our position as one of the top universities in the EU. This is, of course, particularly the case if we look at the rankings by specific subject (medicine, public health, dentistry´, etc), but it’s also true of the more general overall rankings.

Praise

One example of this is the latest QS World University Rankings, where KI is judged the leading medical university in the EU. Same goes for the latest Times Higher Edication ranking, subject “Clinical and Health; KI ranks number one i the EU. Again, due praise to our researchers, teachers and staff for all the hard work they have put into helping KI to achieve such a status.

We can also note that the applicant-to-place ratio for our programmes and courses is at a record high and that our medical programme, for instance, had most first-choice applications of all programmes in the whole of Sweden last spring.

We must carry on

What we have to do now is quite simply carry on working hard to run the university, comply with regulations and ethical guidelines, perform in our lecture halls and laboratories, and be accessible and prepared to share our knowledge with the outside world.

It takes time and effort to build a reputation, and seconds to destroy it. This is a lesson KI learnt the hard way after 2015 and one we must never suppress or inadvertently forget.

0 comments

Related posts