Nytt center ska stärka samhällets beredskap inför nästa hälsokris

English version below

I somras beslutade jag att Karolinska Institutet ska inrätta Health Emergency and Pandemic Science Center (härefter kallat centret). Syftet är att KI mer genomtänkt och proaktivt ska kunna bidra till samhällets och omvärldens behov av stöd, kunskap och expertis i samband med pandemier och andra större hälsokriser.

Det var för omkring ett år sedan som tanken växte sig allt starkare att det finns ett behov av att dra nytta av pandemins lärdomar på ett mer strukturerat sätt – och att med detta som grund bygga upp och etablera ett center med just det uppdraget: Att på ett långsiktigt sätt skapa goda förutsättningar för att KI genom forskning och utbildning ska kunna stötta och bidra aktivt till att stärka samhällets och omvärldens behov av beredskap och hantering av svårare hälsokriser. En självklar utgångspunkt har varit att bygga en sådan organisation utifrån de existerande resursgrupper som KI etablerade i inledningen av pandemin. Dessa grupper har på olika sätt bidragit till och stärkt både KI:s och samhällets insatser mot pandemin.

Arbetsgrupp

Jag tillsatte en arbetsgrupp i augusti för att föra de initiala tankarna vidare och gruppen har nu i dagarna lämnat sin rapport med förslag till utveckling av centret. Nu avser jag att gå vidare med detta.

Enligt arbetsgruppens förslag ska centrets uppdrag vara “att inför framtida hälsokriser stärka prevention, beredskap, insatser och uthållighet (resilience) genom att samla och koordinera interdisciplinära experter och resurser”. Det ska ske genom att bland annat tydliggöra forskningens och utbildningens betydelse i samband med hälsokriser. Det är viktigt att sätta in akademins möjligheter att bidra i ett större samhällsperspektiv. Här har pandemin givit oss en del erfarenheter som manar till eftertanke. Vid nästa hälsokris måste vi få till en bättre dialog mellan lärosäten och relevanta expertmyndigheter och ett bättre utnyttjande av våra samlade resurser och kompetens. Läs gärna ett blogginlägg på detta tema som jag nyligen publicerade.

På flera plan

Rapporten från arbetsgruppen betonar vikten av att KI och centret arbetar parallellt på flera plan samtidigt. Det finns behov av närvaro såväl i en internationell kontext, som i en nationell och regional. Samtidigt måste vi vara ödmjuka och inse att KI, som enfakultetsuniversitet, inte har den tvärdisciplinära  kompetens som behövs för att studera alla aspekt av samhällets beredskap. Min ambition är därför att centret kan utvecklas i samarbete med våra partners i universitetsalliansen Stockholm trio och med andra universitet med komplementär expertis. Det är också viktigt att vi fortsätter utveckla samarbetet med SciLifeLab, som drivs gemensamt av KI, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet och som spelat en stor roll i arbetet kring pandemin.  

Jag tycker arbetsgruppen beskriver centrets uppdrag på ett utmärkt sätt:

 • Centret ska ha bred förankring inom KI och ska långsiktigt och proaktivt bygga kunskap och förmåga för att stärka KI:s och samhällets beredskap inför hälsohot och pandemier.
 • Centret ska facilitera och samordna grund-, klinisk- och folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning, samt mobilisera nödvändig kompetens och expertis vid hälsohot och pandemier.
 • Centret ska bygga på erfarenheter från covid-19-pandemin och ska applicera ett systemperspektiv på fysisk och mental hälsa, samt ska vara tvärvetenskapligt, multisektoriellt och multidisciplinärt.
 • Centret ska sammanföra kompetenser och resurser för att utveckla, kommunicera och bistå samhället med expertstöd, teknologier och infrastruktur.
 • Centret ska stimulera utbildning inom området för att bygga kunskap och kompetens hos studenter, lärare och forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, samt andra relevanta grupper.
 • Centret ska samarbeta och bygga nätverk med andra universitet och aktörer – lokalt, nationellt och globalt.

Gruppen sammanfattar:

Genom  [centrets] multidisciplinära och multisektoriella förhållningssätt inom forskning och utbildning kan KI bidra med ett tydligare och mer aktivt samhällsansvar. Att dessutom snabbt kunna ställa expertis, kompetens och infrastruktur till förfogande gör att KI kan medverka till att stärka beredskapen inför kommande hälsokriser.”

Intern koordination

Det här ska ske genom en satsning på intern koordination och samverkan mellan experter, kompetenser och resurser och en vidareutveckling av relevanta forskningsområden och via olika utbildningsinitiativ. I enlighet med Strategi 2030 – där KI:s verksamhet ska inspireras av och bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – kommer centrets arbete att bygga på tvärvetenskaplig forskning och utbildning från basvetenskap till global hälsa. Centret kommer på så vis utgå ifrån KI:s övergripande vision: att verka för en bättre hälsa för alla.

Kontinuerligt stöd

Tanken är att centret ska kunna skapa en mer hållbar och permanent inrättad organisation, som kan komma igång utan någon längre startsträcka när en hälsokris uppstår. Vi ska snabbt finnas på plats för att aktivt bidra till samhällets samlade hantering av allvarliga och omfattande hälsohot. Det här är ”win-win” – genom att ha en bättre beredskap för att kunna agera fort, kraftfullt och evidensbaserat i hälsokriser, ökar vi också våra möjligheter att kunna ställa om forskning och utbildning på ett sätt som gynnar båda universitet och samhälle.

Jag vill gärna ta tillfället i akt att varmt tacka den arbetsgrupp som under några månader arbetat intensivt för att ta fram förslaget om uppdrag, organisering och struktur för Health Emergency and Pandemic Science Center. Arbetet har letts av Lars I Eriksson och övriga ledamöter i gruppen har varit Eleni Aklillu, Jan Albert, Anna Mia Ekström, Emily Holmes, Hans-Gustaf Ljunggren, Johan von Schreeb samt Ulrika Widegren.


New centre will make us better prepared for the next health crisis

This summer, I decided that Karolinska Institutet should establish a Health Emergency and Pandemic Science Centre. When a new health crisis hits the competence embedded in this centre should enable us to respond even more forcefully and rapidly than we did this time around, for the benefit of KI as well as the society at large.

It was about a year ago that we grew increasingly aware of the need to draw on the lessons of the pandemic in a more structured manner, and out of this awareness I decided to set up a centre with this very mission: to create solid, enduring conditions that will allow KI, through its research and education, to support and actively contribute to the national and global need for preparedness and action in the event of future health crises. An obvious point of departure has been to form such an organisation on the basis of existing resource groups, which KI established in the early months of the pandemic. These groups have, each in their own way, contributed to and bolstered our and society’s efforts to tackle the pandemic.

Task force

I set up a task force in August to develop these initial ideas, and the task force has recently submitted a report on its proposals for the development of the Centre.

The task force has proposed that the Centre’s mission be “to enhance prevention, preparedness, action and resilience in the event of future health risks by gathering and coordinating interdisciplinary expertise and resources”. It is important that we can deploy in full the university’s potential when a health crisis calls for new knowledge and new skills.

On several levels

The task force report stresses the value of having KI and the Centre work in tandem on several levels simultaneously. While we need to have an international as well as a national and regional presence, we must also humbly recognise that KI, as a single-faculty university, does not posses the multidisciplinary competence needed for studying all facets of societal preparedness. So my intention is for the Centre to develop in collaboration with our partner universities in Stockholm Trio and other universities with complementary expertise. It is also important that we continue to develop the collaboration with SciLifeLab, which is managed jointly by KTH, KI, Stockholm University and Uppsala University.  

The task force has described the Centre’s mission as follows:

 • The Centre shall have a broad base within KI and shall take a long-term and proactive approach to building the knowledge and abilities required to strengthen KI’s and society’s preparedness in the event of future health threats and pandemics.
 • The Centre shall facilitate and coordinate basic, clinical and public health science research and education, and mobilise the necessary skills and expertise in the event of future health threats and pandemics.
 • The Centre shall draw on the experiences of the COVID-19 pandemic, apply a system perspective to physical and mental health, and operate in an interdisciplinary, multidisciplinary and multisectoral fashion.
 • The Centre shall unite skills, knowledge and resources in order to develop, communicate and supply expert support, technologies and infrastructure to society.
 • The Centre shall encourage education in the field in order to augment the knowledge and skills of students, staff, researchers, healthcare workers and other relevant groups.
 • The Centre shall collaborate and network locally, nationally and globally with other universities and actors.

The task force writes in summary:

[The Centre’s] multidisciplinary and multisectoral approach to research and education will enable KI to take a clearer and more active social responsibility. Being able to respond swiftly by providing expertise, competence and infrastructure will also allow KI to help strengthen preparedness in the event of future health crises.”

Internal coordination

This is to be achieved through internal coordination and collaboration among experts, competencies and resources, the further development of relevant research fields and different educational initiatives. In accordance with Strategy 2030 – which states that KI’s activities are to be inspired by and contribute to the sustainable development goals of Agenda 2030 – the work of the Centre will rest on interdisciplinary research and education, from basic science to global health, and thus on KI’s overall vision: to strive towards better health for all.

Continual support

The idea is that the Centre will be able to create a more sustainable and permanently established organisation able to leap into action without a long run-up when a health crisis arises. It is vital that we can respond promptly and contribute actively to society’s collective efforts to tackle serious and large-scale health threats. This is a “win-win” – by having a better preparedness and to be able to act quickly and forcefully in health crises, we also increase our opportunities to be able to adjust research and education in a way that benefits both universities and society.

I’d like to take this opportunity to thank the task force, which has been working all out for months in order to produce its proposals for the mission, organisation and structure of the Health Emergency and Pandemic Science Centre. It was led by Lars I Eriksson and included Eleni Aklillu, Jan Albert, Anna Mia Ekström, Emily Holmes, Hans-Gustaf Ljunggren, Johan von Schreeb and Ulrika Widegren.

5 comments

Ulf Arborelius

Ulf Arborelius

Hej! KI, som är en svensk myndighet och högskola (med universitetsstatus) har beslutat om att inrätta en enhet som heter "Health Emergency and Pandemic Science Center". Enligt Google translate blir det på svenska "Vetenskapscenter för akut och pandemi för hälsa", vilket ger något stöd för min känsla av att titeln är språkligt tillknölad. Min huvudsakliga invändning är dock: Varför ges inte enhets-namn inom myndigheten/institutet namn på svenska? Samtidigt kan man ju meddela hur man kommer att skriva namnet i engelsk text. För mig blir detta exempel på vår svaga självkänsla, när vi vill anpassa oss till ev. intresse från utlandet, mer än vad som är nödvändigt. Med vänliga hälsningar Ulf Arborelius

Ole Petter Ottersen

Ole Petter Ottersen

Hej och tack för kommentaren Tanken med namnet på centret är att det ska ge en snabb bild av centrets funktion och också fungera internationellt, eftersom det till stor del har ett globalt fokus. Men det är möjligt att vi behöver komplettera namnet med ett svenskt dito. Jag ska fundera vidare på det.

Stefan Swartling Peterson

Stefan Swartling Peterson

Where can I find this blogpost in English pls?

Related posts