Viktig utredning om hälso- och sjukvårdens beredskap

Förra onsdagen redovisades utredningen Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 2022:6). Presentation och publicering skedde utan någon större uppmärksamhet, vilket är lätt att förstå med tanke på vad som hände i världen just vid denna tid.

Icke desto mindre är utredningens innehåll och förslag viktigt och dessutom synnerligen aktuellt. Det har också särskild bäring på den verksamhet som Karolinska Institutet bedriver och de mål och visioner vi arbetar utifrån.

Uppenbara brister

Låt mig först och främst konstatera att pandemin visat att det finns uppenbara brister på ett antal punkter i hälso- och sjukvårdens beredskap när det gäller större hälsokriser. Organisationen är inte riggad för att vara långsiktigt uthållig i katastrofliknande lägen. Det saknas, åtminstone till viss del, en fungerande samordning mellan regionerna vid pressade lägen. Lager av materiel är otillräckliga och ojämnt fördelade. Marginalerna gällande antalet tillgängliga vårdplatser och personal är för små. Kompetensen är generellt sett god inom vården, men utbildningen i katastrofmedicin är knappast tillräcklig.

Listan kan göras lång.

Förnyad aktualitet

De här frågorna har ju tyvärr fått förnyad aktualitet på grund av kriget i Ukraina som, vid en eskalering, kommer att innebära stora påfrestningar på svensk hälso- och sjukvård – och det vid en tidpunkt när vi äntligen börjat se skymten av andrum efter två års intensiv verksamhet under pandemin.

Utredningen lägger fram ett antal förslag som nu skyndsamt bör tas vidare av regeringen. Det som först och främst berör vår sektor handlar om en förstärkt satsning på forskning och utbildning inom katastrofmedicin. I rapporten uttrycks det bland annat så här:

“Forskning, utbildning och övning inom katastrofmedicin, krisberedskap och sjukvård i totalförsvaret behöver öka i omfattning för att stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera situationer med många skadade eller sjuka samt katastrofer.”

Särskilt forskningsanslag

Mer konkret handlar det här bland annat om att det ska inrättas ett särskilt forskningsanslag för katastrofmedicin, för att på så sätt initiera en större satsning på kunskapsutveckling inom detta ämne. Dessutom föreslås att ämnet katastrofmedicin införs i grundutbildningen för både läkare och sjuksköterskor.

En annat viktigt och angeläget område handlar om det internationella perspektivet och beredskapen inom den svenska vården för att kunna samverka och bidra bättre i samband med gränsöverskridande hälsokriser.

Sammantaget ligger mycket i utredningens slutsatser och förslag i linje med KI:s Strategi 2030 och med de initiativ som KI tagit under de senaste två åren, t ex inrättandet av olika resursgrupper i samband med pandemin och etableringen av KI:s Centrum för hälsokriser (Health Emergency and Pandemic Science Center). En förstärkning av den medicinska beredskapen är nödvändig, men måste ske i nära samverkan med både forskning och utbildning och bygga på bästa tillgängliga, evidensbaserad kunskap.

Coronakommissionen

Utredningens förslag samspelar också med många av de slutsatser som dras av Coronakommissionen. Det framstår som alltmer uppenbart att organisationen och strukturen för svensk hälso- och sjukvård behöver reformeras och anpassas till de krav och behov som finns i dagens kontext. Ökad internationalisering, global mobilitet, teknikutveckling, större möjligheter till medicinska insatser och fler allvarliga hälsohot i kölvattnet av t ex klimatförändringar och antibiotikaresistens – det är bara några av många aspekter som gör att en sådan översyn behöver inledas omedelbart.

Som jag gett uttryck för många gånger: I det sammanhanget är det helt nödvändigt att lärosätena får en central roll. Kunskapsutveckling, forskning och högre utbildning blir allt viktigare i ett modernt samhälle.

Det kan inte nog understrykas.


Not: Nästa måndag, den 14 mars (kl 17-18), arrangerar KI ett webinarium med rubriken Academic collaborations in a time of war, conflicts, and political tensions. Kontakta Karin Ekström om du vill anmäla deltagande.

0 comments

Related posts