Dynamik och kontinuitet i KI:s ledning

Ett levande och aktivt universitet måste ständigt förändras, föryngras och förnyas. Ibland blir det – av olika skäl – rätt många förändringar inom kort tid.

Just nu står Karolinska Institutet inför en sådan period. För att göra den kommande övergången och förnyelsen smidigare och undvika att vi hamnar i ett läge där mycket kompetens och erfarenhet försvinner nästan samtidigt, kommer vi att vidta vissa åtgärder. Mer om det längre ner i texten.

Vi har precis inlett den omfattande process som vi kallar akademiska val. Det innebär att den akademiska delen av vår verksamhet, lärare och forskare, ska välja ett antal kollegor till olika akademiska förtroendeposten inom organisationen. Det handlar till exempel om vicerektorer och vice ordföranden i våra tre kommittéer (kommittén för utbildning på grundnivå respektive på forskarnivå samt kommittén för forskning) och om vissa ledamöter i nämnder och råd. Läs mer om de akademiska valen på KI:s webbplats.

De här akademiska valen är något som sker regelbundet. Det handlar om rådgivande val för vicerektorer och vice ordföranden i kommittéerna, det slutliga besluten om dessa tillsättningar fattas av mig som rektor.

Ny rektor och prorektor

Parallellt pågår de aktiviteter som ska leda till beslut om ny rektor och ny prorektor. Mitt förordnande går ut sista februari nästa år. Prorektor Anders Gustafsson har samma “slutdatum”. Beslutet om en rektor fattas av regeringen, eftersom det formellt handlar om en myndighetschef. Beslut om prorektor tas av konsistoriet, KI:s universitetsstyrelse. Båda dessa beslut föregås dock av en intern process där såväl sökkommitté som valkommitté och hörandeförsamling är involverade. Det finns närmare information om allt det här på webbplatsen.

Som tidigare meddelats har universitetsdirektör Katarina Bjelke av regeringen utsetts till ny generaldirektör för Vetenskapsrådet. Hon tillträder positionen den 15 september. Dessutom har ytterligare ett par personer inom förvaltningens ledning aviserat att de ska sluta efter sommaren. Kommunikationsdirektör Anna Maria Böök har tackat ja till att bli ny kommunikationschef på Folkhälsomyndigheten och börjar där i mitten av september. HR-direktör Mats Engelbrektson aviserade redan i våras att han avser att sluta senare under hösten. Arbetet med att rekrytera ersättare för de tre tjänsterna är inlett. Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss och presschef Peter Andréasson går in som tillförordnad universitetsdirektör respektive kommunikationsdirektör tills rekryteringsprocesserna är klara.   

Dekaner förlängs

Förutom ovan nämnda val, utnämningar och personella förändringar, så är det inom kort dags att besluta om nya förordnanden för de tre dekaner som finns vid KI. Även dessa poster är tidsbegränsade, de sitter på tre år och nuvarande förordnanden går ut vid årsskiftet 2022/23. Utnämningarna föregås inte av omröstningar, däremot kan både studenter och anställda vid KI nominera kandidater. Här avser jag dock att förlänga dessa förordnanden ytterligare ett år, något jag som rektor har möjlighet att göra. Syftet är att skapa större kontinuitet i ledningssammanhang. Både dekaner och konsistoriets (universitetsstyrelsens) ordförande är underrättade om och stödjer detta. Formellt beslut kommer att fattas före sommarledigheten.

Jag ska inte förneka att det naturligtvis ligger en viss utmaning i att flera värdefulla och mycket kompetenta medarbetare går vidare åt olika håll under hösten och vintern. Samtidigt kan jag konstatera att KI står mycket väl rustat inför framtiden. Under en följd av år har vi tillsammans lagt grunden för det KI vi ser i dag – och som står starkare än på länge. Med Strategi 2030 som bas, med en reformerad organisation, excellent utbildning och forskning, högt söktryck till våra utbildningar och utmärkta internationella rankningar, är framtiden ljus för Karolinska Institutet.

Stark internationell ställning

Jag har nyligen kommit tillbaka från World Health Summit i Rom och fick mycket påtagligt uppleva vilken stark internationell ställning KI har. Även anseendet och förtroende för KI i Sverige ökar, inte minst för att vi under de två gångna åren med pandemin mycket aktivt deltagit i och bidrag till olika former av kunskapsbaserade samhällstillvända insatser.

Internt kan jag inte nog understryka det faktum att den senaste medarbetarundersökningen visar att KI upplevs som en mycket bra arbetsplats – ett tydligt tecken på det är att våra medarbetare uppger att de gärna rekommenderar andra att jobba vid KI. Läs gärna mer om medarbetarundersökningen i ett tidigare blogginlägg, som också finns i en engelsk version.

0 comments

Related posts